Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Rådjuret-Roliga experiment med vatten och luft

Skapad 2020-02-26 08:02 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill erbjuda barnen kunskap och upplevelser inom olika experiment och dess kemikaliska processer och upptäcka naturvetenskapens spännande värld genom att göra experiment.

Innehåll

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan:

Under vårtermin

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Koppla till utbildningsplanen 

Barnen ska tro på sig själva och sin egen förmåga, känna lust och nyfikenhet att erövra nya kunskaper och vara delaktig i sitt lärande i samspel med andra. Att få erfarenhet av och förstå att luft och vatten är något. Att introducera naturvetenskapen på ett lekfullt sätt som känns säkert. Vi vill att barnen aktivt deltar och känner glädje.Vi vill stimulera barnens samspel och att barnen skall respektera varandra.

Barnens behov och intresse

Genom temat tillvarata barnens egna teorier och intressen. Använda oss av olika arbetssätt, metoder och material för att utforska och förstå sitt eget lärande utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Att ta in experiment i vår verksamhet är stort utveckling för barnen! Genom tema Luft och tema Vatten kommer barnen få mer utforskande förhållningssätt i hela vår verksamhet. Vad vi än gör är det ett utforskande och experimenterande. Barnen förstår kanske inte alltid det som händer i experimentet, men det är heller inte meningen. En del saker är för abstrakta för att de alls ska kunna ta in det. Men syftet är inte att barnen ska bli små fysiker och kemister vid 3 – 5års ålder. Syftet är att introducera naturvetenskapen på ett lekfullt sätt som känns säkert.  

    

 

        

VAD ska projektet innehålla? 

Vi har valt att arbeta med luft och vatten som tema i förskolan. Luft är livsnödvändigt och omger oss hela tiden, men hur uppfattar och förstår barn luft? Vid temastarten kommer vi att fråga barn om vad de tänker och vet om luft och vatten. Nästa moment är att vi med hjälp av experiment vill ge barnen möjlighet att ”se” luft. Vårt syfte är att de ska få en sorts förståelse för vad luft  är, att den finns men inte syns.  Barn ska ha rätt till att vara delaktiga i att undersöka, experimentera, utveckla och omforma och att få vara med innan man vet hur t.ex. en aktivitet går till, eftersom inre kompetens har sin grund i yttre aktiviteter. 

Vilken förförståelse finns hos barnen?

 

Med teman kan vi pedagoger undersöka vad barn har för kunskap och erfarenhet om experiment och vart de tror att kommer hända. Barn reflekterar både under och efter experimenten, barnen reflekterar och delar sina tankar och hypoteser med de andra om hur de har experimenterat med olika material som t. ex att flyta och sjunka och sedan samtala runt det. Barnen har kunskaper om experiment och de är nyfikna, ställer frågor och utforskar på egenhand. 

Vilka aktiviteter ska planeras? 

Många enkla och effektfullt experiment om vatten och luft som barnen kan förbereda hemma på några minuter .Pedagogerna planerar aktiviteter inom naturkunskap och teknik som passar barngruppen och genomför dem löpande. Projektet genomförs i experimentform under vt 2020. Barnen får själva reflektera innan experimentet och jämföra efteråt med slutresultatet. Stämde deras teori eller inte? Det är viktigt att barnen själva reflekterar över sitt lärande. 

 

 

 

 

 

 

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

Vi vill väcka lusten att lära sig om dessa ämnen på ett lekfullt sätt så att det känns tryggt och säkert för barnen när de ska lära sig de här sakerna på riktigt om några år. Barnen får ställa en hypotes, så börjar barnen tänka på hur något kommer att bli och får sedan se hur experimentet utfaller. Vi ställer alltid en hypotes för att utmana barnen lite och få dem att tänka efter vad det är som kommer att hända. När pedagoger bara gör ett experiment utan att barnen har haft en chans att fundera över vad som kommer att hända, är det svårare att få barnen att koppla experimentet till någon tidigare erfarenhet, experiment eller vardagssituation.

Vilka material behöver vi?

 Olika material  t.ex vatten, papper, färg, mm

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

För att få inspiration till nya experiment och utmaningar kommer vi ibland  använda oss av filmerna ”bNosy Enkla Experiment för barn ”och "Tiggy testar". Utifrån filmerna kommer barnen att reflektera och samtala kring olika teorier/förklaringar om det som de upplevde. Att alla barn kommer kunna använda vår surfplatta där de lär sig att ta kort och dokumentera sitt lärande.

 

När under veckan ska undervisningen ske?

Arbetet kommer ske kontinuerligt under dagen i verksamheten.

 

Var ska undervisningen ske?

 

Undervisningen kommer ske ute och inne på förskolan, 

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

 

Vi kommer reflektera över hur har vi arbetat med projektet? Hur blev det? Resultat? Hur har barnen varit delaktiga? Vad har barnen lärt sig?Barnen kommer att välja område/ämne som de vill experimentera kring t.ex.vatten. De kommer utföra olika experiment, pröva och ompröva sina hypoteser,dokumentera och reflektera kring sitt lärande med hjälp av bild eller Ipad. Att även reflektera över sina erfarenheter när barnen t.ex. provat att göra egna experiment hemma eller på förskolan är bra. I samband med experimenten kommer vi intervjua barnen före och efter för att de själva och tillsammans i grupp skall reflektera kring hur de tänker kring våra experiment. 

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Yadgar 

Vilka grupper ska delta?

 

Alla barn på Rådjuret erbjuds att delta som är intresserad av experiment men det är frivilligt 

 

 

 

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: