Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattematik

Skapad 2020-03-02 09:24 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill ta till vara på barnens nyfikenhet och uppmuntra dem att förstå sin omvärld genom att ge dem grunden till ett matematiskt tänkande såsom antal, mängd och tid.

Vi vill lägga fokus på att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och sätta ord på matematiken som finns runt omkring oss alla hela tiden.

 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas

Läroplanen är vår utgångspunkt. I läroplanen står det bland annat att lärandet ska vara lustfullt, detta ska vi försöka göra genom att vi utgår från boken Tågresan där vi tillsammans med barnen utforskar och hittar matematik. 

De yngre barnen lär sig genom att leka och imitera. Och detta är något vi vill ta tillvara på. Bland annat genom att vi förändrar och anpassar våra lekmiljöer kontinuerligt. Vi samtalar och har ett matematiskt tänkande i alla våra vardagssituationer och använder oss av rätt matematiska termer, exempelvis räknar vi fötter, hur många barn som är här, frukter osv 

Genom sånger, rim &ramsor, samtal och lekar på samlingen stimulerar vi det matematiska tänkandet och känslan för olika former, färger samt antal när det kommer till matematiken.

Vi försöker kontuerligt att gå till skogen där vi upplever naturens årstidsförändringar som is, snö, vatten, kottar, blommor, myror, gråsuggor, löv som vi kopplar till matematik och naturvetenskap.

En metod som vi kommer använda oss utav är att experimentera tillsammans med barnen, gärna med naturmaterial. På detta sätt knyter vi ihop matematik, naturvetenskap och skapande.

Ytterligare en metod som vi använder oss utav är TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

 
 Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi utgår i från de behov som vi ser hos barnen och det som barnen uttrycker att de är intresserade av.

 
Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi utvärderar tillsammans på våra gemensamma planeringar men även enskilt inför utvecklingssamtalen.

Barnen utefter sin förmåga får vara med och visa/berätta om hur de har upplevt de olika lärande situationerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: