Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa och tidningstexter 7A VT20

Skapad 2020-03-02 12:32 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om olika sakprosatexter och vad som kännetecknar en sakprosatext. Vi kommer att fördjupa oss i tidningstexter och du får lära dig om några av de olika texttyperna som du hittar i dagstidningen, t ex nyhetsartikel, reportage, notis, recension och insändare. Du ska också under arbetets gång lära dig ett kritiskt förhållningssätt till olika texter och kunna skilja på en objektiv och en subjektiv textframställning.

Innehåll

Undervisning

 • Typiska drag för sakprosatexter
 • Skillnaden mellan subjektiva och objektiva texter
 • Värdeladdade ord
 • Användbara sambandsord i sakprosatexter
 • Olika typer av tidningstexter ex notis, nyhetsartikel, reportage, insändare och recension
 • Läsa, analysera och diskutera nyhetsartikelns syfte, uppbyggnad, språk och innehåll
 • Skriva en nyhetsartikel

Arbetsmaterial

 • Läroboken Spegla Språket s. 148-169.
 • Tidningar och olika övningar till dessa.

 

Skrivuppgift

Du ska skriva en nyhetsartikel som skulle kunna publiceras i en dagstidning. Du får välja ämne fritt och hitta på eller ta inspiration från verkliga händelser. Du ska i din nyhetsartikel svara på de journalistiska frågorna: Vad har hänt? Var hände det? När hände det? Vem eller vilka var inblandade? Hur och varför hände det? Tänk på att bygga upp nyhetsartikeln med rubrik, ingress, brödtext och gärna bild och bildtext.

 

Tänk på att arbeta enligt skrivprocessen:

 • planera med hjälp av tankekarta eller punktlista
 • skriv ett utkast
 • få respons
 • bearbeta
 • skriv klart

 

Skriv din text i Googledrive.

Öppna Google drive och skapa ett nytt dokument i mappen svenska. Döp dokumentet till nyhetsartikel.

När nyhetsartikeln ska vara klar bestämmer vi tillsammans längre fram.

 

Lycka till!

Bedömning

Nyhetsartikeln bedöms enligt matrisen som läggs till planeringen längre fram.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Nyhetsartikel matris

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning till genre
Texten är en informerande nyhetsartikel, du håller dig till genren för det mesta
Texten är en informerande nyhetsartikel - t ex besvarar du de journalistiska frågorna (vad hände, var hände det, när hände det... osv)
Texten är en välgjord nyhetsartikel - du följer genren noggrant och besvarar journalistiska frågor, följer mallen för artiklar med ingress, brödtext... osv)
Informerande språk
Din text har till viss del ett beskrivande språk som kan informera läsaren
Din text har till stor del en beskrivande ton som kan informera läsaren. Du använder något knep i skrivsättet (t ex neutrala ord som "barn" istället för "gullunge", sambandsord som "därefter" och "på grund av"... osv)
Din text har en effektiv beskrivande ton som informerar läsaren. Du använder flera knep i ditt skrivsätt som passar nyhetsartiklar väl.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och uppbyggnad
Din struktur är till viss del tydlig (t. ex. styckeindelning, inledning och avslutning)
Din struktur är tydlig och du har en röd tråd som till stor del går att följa
Din struktur och röda tråd är tydliga genom nyhetsartikeln. Det finns en tydlig röd tråd genom artikeln och du efterliknar nyhetsartiklars struktur väl (rubrik, ingress, byline... med mera)
Meningsbyggnad
Din text har en enkel textbindning och korta meningar, och du gör något försök till att skriva längre, avancerade meningar
Din text har en utvecklad textbindning och flera gånger varierad meningsbyggnad
Din text har en välutvecklad textbindning med variation och varierad, överlag korrekt meningsbyggnad
Ordval
Din text har till viss del variation i språket
Texten har relativt god variation i språket
Texten har god variation i språket
Grammatik
Språket i din text har till viss del korrekt grammatik
Språket i texten har i stort korrekt grammatik
Språket i texten har helt korrekt grammatik med inga eller ett fåtal misstag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: