Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-03-03 17:31 i Färglådan Österåker
Förskola
Under mars-april arbetar vi på förskolan Färglådan och språkförskolan Penseln med undervisning inom temat matematik i olika projekt och aktiviteter.

Innehåll

 Bakgrund: 

På förskolan Färglådan och språkförskolan Penseln arbetar vi efter en årscykel där målen i läroplanen delats in i olika temaområden över året. Alla pedagoger arbetar med samma målområden/teman under cykelns gång för att skapa sammanhang och en röd tråd i utbildningen och den dagliga undervisning. Den cykliska planeringen gör att vi arbetar aktivt med våra styrdokument och metodiskt följer vårt uppdrag. Detta arbetssätt säkerställer även att vi arbetar mot varje enskilt mål och att varje barn ges möjlighet att utveckla förståelse, förmågor och intressen i enlighet med vårt uppdrag i läroplan för förskolan (skolverket, 2018).

Språk och kommunikation utgör bas i undervisningen då vi anser det vara en viktig förutsättning för vidare lärande. Därutöver arbetar vi med fokusområden såsom: normer och värden, social kompetens, inflytande och delaktighet, naturvetenskap och teknik, matematik, skapande, hälsa och rörelse, lek samt helhet och allsidighet. 

Vårt gemensamma tema under mars- april är matematik. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen.

Idag visar mycket forskning på att de svårigheter som elever har med matematik i skolan egentligen inte är matematiska utan snarare beror på brister inom språk, läsförmåga, förmåga att se mönster, sortera, kategorisera.

I förskolan arbetar vi med dessa grundläggande matematiska förmågor likväl som begrepp i det matematiska språket. Det innebär att vi har möjlighet att ge barnen förutsättningar att utveckla grundläggande förmågor som gynnar deras framtida matematiska utveckling och en möjlighet till ett lustfyllt matematiskt utforskande. 

 Syfte:

I förskolan handlar inte matematik bara om att addera och subtrahera utan framförallt om att bygga grunden och förståelse för olika matematiska begrepp och förmågor så som att sortera, kategorisera, bilda par, jämföra, mäta, rumsuppfattning, resonera, se samband, urskilja, undersöka, känna igen former och arbeta med problemlösning. 

Under denna temaperiod kommer vi att fokusera på dessa grundläggande förmågor. Vi vill synliggöra matematiken i barnens lek och vardag för att skapa nyfikenhet och lust att resonera, utforska och lösa problem.

 

På avdelning gul har vi valt att arbeta med:

 

 Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetssätt och strategier använder vi oss av:

I förskolans undervisningsgrupp och i arbetslagen använder vi oss av lotusdiagram för att analysera läroplansmålen och koppla dem till undervisning och aktiviteter i praktiken

För att få fatt i barns tankar och erfarenheter kring matematik använder vi oss av konkret material, böcker, olika mätinstrument, sorterings mallar i olika utformning, tärningar, spel samt att byggmaterialet är tydligt sorterat efter färg och funktion.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära samtidigt som de får möjlighet att tillägna sig nya erfarenheter av matematik och matematiska begrepp samt förståelse för hur de kan användas för att resonera, lösa problem och ta reda på saker om sin omvärld 

Undervisning kommer att ska både i planerade temaarbeten och i barnens eget val av aktivitet, ute som inne.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat matematik

Genom undervisning i hel eller liten grupp med fokus på matematiska ord och begrepp där alla barn ges utrymme för att stimulera varje barns språkutveckling gällande de matematiska språkets ord, begrepp, färg och form.

Samtal kring konkret material med ett matematiskt fokus där barnen inbjuds att vara aktiva och uttrycka sina tankar och idéer 

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar och med dem.

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Genom att erbjuda barnen material tillhörande temat för lek och utforskande.

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna.

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

I den dagliga kontakten vid hämtning / lämning berättar vi om arbetet.

Unikum.

Utvecklingssamtal.

i samband med föräldrafrukost ges föräldrarna ytterligare chans att reflektera med sina barn kring dokumentationer och material på avdelningen.

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet matematik.

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och i barnens egna valda aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: