Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CV og personlig brev

Skapad 2020-03-04 11:35 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Modersmål

Innehåll

Du skal lære deg: 

- Hva en CV er, skal inneholde og hvordan inneholdet bør presenteres. 

- Hva et personlig brev er, hva målet med brevet er og hva det bør inneholde.

 

Oppgaven er å skrive:

- En CV, som skal inneholde:

 • personalia (navn, født, kontaktinformasjon: adresse, mail, telefonnummer)
 • utdanning (studie, studiested, tidspunkt)
 • tidligere erfaring (tittel, arbeidsgiver, tidspunkt)

- Et personlig brev, som skal inneholde

 • en overskrift
 • presentasjon av deg selv
 • flere argumenterer for hvorfor du bør få jobben du søker på
 • en avslutning typisk for et brev med hilsen og navn

 

CV og det personlige brevet skal leveres på hver sin side. Det personlige brevet skal være på minimum en halv A4 side , og maksimum en A4 side.

 

Se gjerne på eksempel på nettet for å få inspirasjon. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Modersmål Norska Mål årskurs 7- 9

E
C
A
Ny nivå
1. Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
2. Sammanfatta för att visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
3. Texternas tydligt framträdande budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4. Uttrycka sig med språklig variation
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan rätta till ordföljd på danska när det uppmärksamgöras. Exempel: dansk ordföljd: Jeg lægger æg på brødet som pålæg. Han kan ikke slippe en fugl ud. Kapitlet handlar om at hovedpersonen er hjemme selv.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven behärskar huvudsakligen ordföljd på danska. Exempel: dansk ordföljd: Jeg lægger æg på brødet som pålæg. Han kan ikke slippe en fugl ud.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven behärskar ordföljd på danska.
5. Skrivna texters innehåll
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
6. Anpassa texters innehåll till situationen
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
7. Resonemang om likheter och skillnader
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
8. Samtal
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
9. Upprätthålla samtal och argumentera
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
10. Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
11. Resonemang kring kunskapsområden och samhällsfrågor
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
12. Jämförelser och slutsatser av egna erfarenheter
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Källor Informationssökning
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställning och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Förtydligande av mål att uppnå

E
C
A
Ny nivå
Användning av skiljetecken och styckeindelning
 • Ml
Elevens texter innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Eleven använder oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Elevens texter innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Eleven använder liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Eleven använder punkt, stort bokstav vid början av mening samt namn i sina texter. Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Meningsbyggnad, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Stavelseindelning
Eleven känner till stavelseindelningsreglerna och kan dela ord några ord på rätt plats.
Eleven känner till stavelseindelningsreglerna och delar ord på rätt plats.
Eleven använder sig av stavelseindelningsreglerna och delar ord på rätt plats.
Da/ Når
Eleven kan med stöd använda "da/ når" när det talas och skrivas i dåtid
Eleven använder huvudsakligen "da/ når" när det talas och skrivas i dåtid
Eleven använder altid "da/ når" när det talas och skrivas i dåtid
Prepositioner
Eleven kan använda några prepositioner rätt
Eleven använder oftast prepositionerna rätt
Eleven använder prepositioner rätt
Grammatik, stavning
Eleven använder oftast rätt böjning i tal och skrivning av reglerade ordklasser
Eleven använder rätt böjning i tal och skrivning av reglerad böjde ord och klarar och att använda några ireglerad böjde ord
Eleven använder korrekt böjde satsdelar i tal och skrift
Språk: Ordval, variation
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Besvaralse av frågor
Eleven besvarar ibland frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Eleven besvarar oftast frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Eleven besvarar alltid frågor, så de kan stå utanför annat sammanhang skriftligen och muntligen
Titel
Eleven behöver ständigt en påminnelse om att skriva titel på sitt arbete.
Eleven skriver oftast titel på sitt arbete
Eleven skriver alltid titel på sitt arbete
Målsättning och delaktighet
Jag är passiv när det formuleras egna mål och mål för min grupps arbete. Jag kan inte argumentera och har ingen åsikter om målen
Jag är med att formulera egna mål samt mål för gruppen när jag påminns till att delta. Jag argumenterar och försöker uttrycka mina åsikter när jag uppmanas
Jag är alltid med att formulera egna mål samt mål för gruppen. Jag argumenterar och uttrycker mina åsikter
Stavning med korta och långa vokaler Vokalglidning
 • Ml  4-6
 • Ml  7-9
Med stöd kan jag höra om en vokal är kort eller lång Med stöd kommer jag fram till att en kort vokal oftast följs av två konsonanter eller fler och att långa vokaler bara följs av 1 konsonant Jag har inte hunnit jobba med stavning efter vokaltrappen
Ibland hör jag att en vokal är kort eller lång Jag kan förklara regeln om stavning med kort vokal med stöd Med hjälp av vokaltrappen kommer jag fram till att vokalljuden ändras när vokalen efterföljas av två eller fler vokaler
Jag hör direkt när en vokal är kort, och vet därför att vokalen i ord med fler stavelser följs av två konsonanter Jag kan förklara regeln om stavning med kort vokal Jag behöver oftast inte använda vokaltrappen för att stava ord där vokalljuden ändras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: