Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 8C Matematik - Algebra

Skapad 2020-03-05 09:04 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Algebra är ett område inom matematik där man använder och beräknar med okända tal, så kallade variabler. NI ska lära er hur nu hanterar ekvationer, uttryck, mönster, etc.

Innehåll

 

Vecka

Måndag A32
11:40 - 12:20

Tisdag A25
13:00 - 14:00

Onsdag A32
14:10 – 15:00

Fredag B25
10:00 – 10:50

Läxa

7

Uppstart

4.1 Algebraiska uttryck

Sid. 160 - 164

4.2 Mönster

Sid.  165 - 170

 

8

4.3 Uttryck med paranteser

Sid. 171 - 176

4.4 Multiplikationer av parenteser

Sid. 177 - 182

 

9

SPORTLOV

 

 

10

4.5 Uttryck med potenser

Sid. 183 - 186

4.6 Ekvationer

Sid. 187 - 192

 

11

4.7 Ekvationer med parenteser

Sid. 193 - 197

4.8 Problemlösning med ekvationer

Sid. 198 - 202

 

12

PRAO

 

13

14

Diagnos

Träna & utveckla algebra

Sid. 208 - 211

Förmågorna i fokus

Sid. 212 - 217

 

15

PÅSKLOV

 

16

Lovdag

Blandade uppgifter

Sid. 203 - 207

 

17

Prov kapitel 3

Nytt moment

 

             

 

 

 

Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort. Ni har i uppgift att vara i fas med planeringen då detta kan testas i slutet av varje vecka. Detta görs för att säkerställa att alla är har förstått det som berörts under veckan.

 

Arbetsform

 

Arbetet kommer att följa mattebokens fjärde kapitel och under området kommer det ske följande:

 

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och filmer) och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Det kommer även att läggas in diagnos i början samt ungefär halvvägs genom området. Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Litteratur:

 

Den primära litteraturen som används är Y-boken, en mattebok ur serien XYZ. Under detta område kommer ni få tillgång till de digitala varianterna som ni kan använda på era Ipdas eller andra elektroniska hjälpmedel både i skolan eller hemma.  

 

Bedömning

 

Momentet kommer att bedömas utifrån tre stycken huvudsakliga förmågor:

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Dessa förmågor bedöms dels genom ett skriftligt prov som sker under vecka 41 men även genom redovisningar (muntliga och skriftliga) du gör under lektionerna, till exempel inom problemlösning.

 

Mål

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Samt så kommer du att arbeta med följande centrala innehåll:

 

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleverna

 

·         Metoder för problemlösning

 

·         Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt

 

Matriser

Matris för algebra

Problemlösning

Följande kunskapskrav kopplar ann till elevens förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
F
Detta betyg fås om eleven ej kan uppfylla minst E i alla kunskapskrav
E
För att uppnå detta betyg behöver nivå E uppnås för alla kunskapskrav
C
För att uppnå detta betyg behöver nivå C uppnås för alla kunskapskrav
A
För att uppnå detta betyg behöver nivå A uppnås för alla kunskapskrav
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Elevens förmåga att lösa problem genom att välja lämpliga strategier och metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan inte lösa olika problem i bekanta situationer samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Elevens förmåga att föra resonemang om tillvägagångssätt och resultat
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan inte föra resonemang om val av tillvägagångssätt eller om resultatens rimlighet samt kan inte bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

Följande kunskapskrav kopplar ann till elevens förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
F
Detta betyg fås om eleven ej kan uppfylla minst E i alla kunskapskrav
E
För att uppnå detta betyg behöver nivå E uppnås för alla kunskapskrav
C
För att uppnå detta betyg behöver nivå C uppnås för alla kunskapskrav
A
För att uppnå detta betyg behöver nivå A uppnås för alla kunskapskrav
Använda matematiska begrepp
Elevens kunskap om och användande av matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven saknar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska begrepp
Elevens förmåga att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan inte beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använda matematiska begrepp
Elevens förmåga att växla mellan olika uttrycksformer och föra resonemang om relationen mellan dessa.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan inte växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metod

Följande kunskapskrav kopplar ann till elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
F
Detta betyg fås om eleven ej kan uppfylla minst E i alla kunskapskrav
E
För att uppnå detta betyg behöver nivå E uppnås för alla kunskapskrav
C
För att uppnå detta betyg behöver nivå C uppnås för alla kunskapskrav
A
För att uppnå detta betyg behöver nivå A uppnås för alla kunskapskrav
Välja och använda matematiska metoder
Elevens förmåga att använda matematiska metoder för att lösa uppgifter
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan inte välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Resonemang

Följande kunskapskrav kopplar ann till elevens förmåga att föra och följa matematiska resonemang samt använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F
Detta betyg fås om eleven ej kan uppfylla minst E i alla kunskapskrav
E
För att uppnå detta betyg behöver nivå E uppnås för alla kunskapskrav
C
För att uppnå detta betyg behöver nivå C uppnås för alla kunskapskrav
A
För att uppnå detta betyg behöver nivå A uppnås för alla kunskapskrav
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Elevens förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan inte redogöra för och samtala om tillvägagångssätt samt kan inte använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Elevens förmåga att delta och föra matematiska resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner kan inte eleven föra eller följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: