Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-6

Skapad 2020-03-08 15:55 i Norrtälje grundsärskola Norrtälje
Matematikens användning i vardagen.
Grundsärskola 1 – 6 Matematik Verklighetsuppfattning
Vi kommer att arbeta med matematik på ett sätt som gör att du utvecklar kunskap om matematik och dess användning i vardagen. Vi kommer att jobba för att utveckla ditt intresse och tilltro till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Matematik ska vara roligt och spännande!

Innehåll

Förmågor att utveckla i ämnet matematik:

 • kunna lösa matematiska problem
 • kunna använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 
 • kunna reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning 
 • kunna använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

I undervisningen kommer vi att:

 • träna olika strategier för att lösa matematiska problem i vardagliga situationer
 • träna på hur tal 1-1000 storleksordnas, jämförs och delas upp
 • tallinjen
 • arbeta med hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material och bilder.
 • träna klockan och hur olika enheter för tid förhåller sig till varandra
 • träna på pengars värde, användning och hur de växlas
 • lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet
 • geometriska begrepp tex; längd, bredd och höjd.
 • mätning av längd, volym och massa samt måttenheter
 • mönster
 • dubbel/hälften
 • rimlighet inom olika antaganden

konkretisering av mål.

I vardagliga situationer ska du medverka i samtal och göra bedömningar om rimlighet när det gäller tid och pengar.

Utveckla förmågan att använda enheter och uttryck för tid.

Öva på addition, subtraktion och multiplikation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-3
 • Sedlar och mynt.
  VEU  1-3
 • Räknesätt i praktiska situationer.
  VEU  1-3
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  4-6

Matriser

Ma VEU
Matematik år 1-6 Grundsärskola

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Intresse för matematik
Använder matematik i spel och lekar.
Visar intresse för ämnet matematik.
Vågar ta sig an utmaningar.
Förstår hur man kan använda matematik i olika situationer i vardagen.
Kan muntligt och skriftligt förklara sitt tänkande.
Kan resonera logiskt.
Visar stort intresse och kreativitet.
Frågar efter svårare uppgifter/löser problem på eget initiativ.
Taluppfattning
Naturliga tal
Vet hur siffrorna skrivs. Är bekant med räknesätten addition och subtraktion 0-10.
Är bekant med räknesätten addition och subtraktion. Samt förstår positionssystemet 0-100.
Behärskar addition och subtraktion samt förstår positionssystemet. 0-200 Kan hantera miniräknare. (heltal).
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt förstår positionssystemet 0-1000.
Behärskar addition och subtraktion inom talområdet 0-1000.
Har en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal. Kan göra uträkningar med huvudräkning, skriftliga räknemetoder och miniräknare. (De fyra räknesätten)
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal. Använder miniräknare.
Visar säkerhet i räkning med naturliga tal och decimaltal. Använder miniräknare.
Mätning, rumsuppfattning och geometriska samband
Tid
Kan årstiderna.
Kan ordningen på veckodagarna.
Kan ordningen på månaderna.
Kan klockan analogt.
Kan göra jämförelser av olika tider samt kan uppskatta, och mäta tider med vanliga måttenheter.
Kan sambandet år, månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder.
Kan jämföra, uppskatta och mäta tider.
Kan mäta och läsa av digital tid. Kan beräkna tidsskillnader.
Enheter
Kan jämföra längder, vikter och volymer.
Kan mäta med vanliga måttenheter.
Kan uppskatta, jämföra och mäta längd, volym och vikt.
Kan använda olika enheter.
Geometriska figurer
Kan känna igen olika geometriska figurer.
Kan rita och namnge olika geometriska figurer.
Kan rita olika geometriska figurer efter givna mått.
Kan rita och se skillnad på geometriska figurer med givna m.
Symboler och mönster
Räknesätten
Förstår sambandet antal-siffra.
Kan tecknen + och - .
Förstår betydelsen av likhetstecknet.
Kan förklara vad de fyra olika räknesätten står för och deras samband med varandra. (konkret)
Kan formulera sig med det matematiska symbolspråket.
Klarar tabellerna 1-10.
Förstår och kan använda de fyra räknesätten.
Formulerar och löser problem med de fyra räknesätten.
Talmönster
Har förståelse för siffror och dess värde.
Förstår tallinjen och kan talens grannar upp till 100.
Kan udda och jämna tal.
Kan beskriva mönster i enkla talföljder.
Kan konstruera och redogöra för enkla talmönster.
Kan upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.
Har förståelse för obekanta tal i enkla formler.
Ser talmönster. Kan ta reda på det obekanta i enkla formler(ekvationer).
Problemlösning
Vågar ta sig an ett problem.
Kan göra egna räknesagor.
Lyssnar till andras förklaringar och lösningar.
Kan illustrera lösningen till ett matematiskt problem.
Kan hitta en metod för att lösa ett problem.
Kan välja lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan använda en lämplig metod för att lösa ett problem.
Kan kritiskt granska, tolka, jämföra och värdera resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: