Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-03-09 18:30 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Det här jobbar vi med i åk 3

Innehåll

För att uppnå kunskapskraven för läsning ska du:

·      Kunna läsa en kapitelbok med bra flyt och förstå innehållet.

·      Kunna svara på enkla frågor till en text där svaret står ”mellan raderna”, dvs. att svaret går att lista ut genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser.

·      Kunna relatera texter till egna erfarenheter.

·      Kunna använda olika lässtrategier för att lättare förstå texter.

 

För att uppnå kunskapskraven för skrivning ska du:

·      Kunna stava vanligt förekommande ord för årskurs 3.

·      Kunna skriva korrekta meningar där du också använder stor bokstav i början av egennamn och namn på platser.

·      Kunna skriva en text på datorn.

·      Kunna skriva en text med tydlig handling början och slut.

·      Kunna använda ämnesspecifika ord i faktatexter.

·      Kunna använda sig av en kamrats respons för att utveckla en text.

 

För att uppnå kunskapskraven för att tala och lyssna ska du:

·      Kunna ge enkla instruktioner till andra.

·      Kunna följa en muntlig instruktion i flera steg.

·      I samtal med andra enkelt kunna argumentera för dina åsikter.

 

Förmågor som du tränar är att:

·      Samtala om texter tillsammans med andra.

·      Resonera och förutspå vad som kommer att hända i en text.

·      Göra sammanfattningar av texter både muntligt och skriftligt.

·      Jämföra olika tankar i texter för att se likheter och olikheter.

·      Förstå att man kan uppfatta texter på olika sätt.

·      Hitta svar ”mellan och bortom raderna” dvs. att lista ut svaret genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser eller hitta svaret hos sig själv.

·      Reda ut olika begrepp i texter.

·      Söka, sortera och granska information i faktatexter.

 

I undervisningen ska vi:

·      Arbeta med språklära, ordförståelse och skrivning.

·      Träna på läsning med olika strategier.

·      Träna på att skriva berättande texter med tydlig början, handling och slut (röd tråd).

·      Öva på att beskriva personer och miljöer i berättande texter.

·      Öva på att samla fakta, göra tankekarta eller stödord och sedan skriva en faktatext.

·      Bedöma varandras texter och berätta vad som är bra och hur de kan utvecklas.

·      Träna på att redovisa inför en grupp/klassen.

·      Träna på att diskutera i par, liten grupp och klassen, lyssna och framföra sin åsikt.

 

 

 

Uppgifter

 • Svenska v.18

 • Svenska v.17

 • v.19 Svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: