Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och naturvetenskap Tussilago

Skapad 2020-03-10 12:33 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
Förskola
Teknik och naturvetenskap finns runt om oss hela tiden.

Innehåll

`1.     MÅLOMRÅDE

 

 

VAD o VARFÖR?

1a. SYFTE – GENERATIV

 Hur fungerar enkel teknik.

Runt omkring oss finns tekniken och vi använder den i vår vardag utan att oftast reflektera men genom att benämna den för barnen kan de få en förståelse för att  

tekniken har utvecklats för att hjälpa oss i vardagen.

 

 

 

 

 Övergripande mål

1b. MÅL ur Lpfö 18
• Förståelse för hur naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomenen

• Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

• Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

• Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 

 

 

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c.  Barnen tycker mycket om att  bygga och man kan se att de försöker se till att bygga stadigt.

 

 

 

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

• Förståelse för att de vi använder oss av i vardagen är teknik såsom t.ex. gaffel, kniv och sked,läsplattor

 

 

 

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

• Förmågan att kunna med hjälp av olika material bygga olika saker

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

 • Olika tekniska föremåls namn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

 

Förståelse hur man utvecklat olika saker inom den tekniken som hjälper oss i vår vardag 

 

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

 Förmågan att förstå att man genom att använda sig av olika tekniker kunna bygga ihop saker med olika material

 

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

 Ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse att de saker som vi använder som hjälpmedel är teknik samt förstå vad som händer i naturen t.ex. hur fåglar bygger sitt bo

  

         

 

 

 

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS 

 

 

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM

Vi behöver läsa på för att kunna förklara för barnen på ett enkelt sätt vad teknik och naturvetenskap är för något

 

 

 

 

 

 

2.                        UTVÄRDERING

 

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat?

2a. KRITERIER

På vilket sätt kommer ni efter temats genomförande kunna se att vart och ett av barnen utvecklats mot de förmågor, den förståelse och de begrepp ni har satt upp som mål?

Skriv kriterier för vart och ett av förmågorna, förståelsen och begreppen ni satt upp för er barngrupp under 1d, 1e och 1f. Arbetslaget kan i matrisen följa barnens progression under arbetet med teman. Använd gärna en matris och skriv fram hur man kommer kunna se progressionen i stegen:PÅBÖRJAD UTVECKLING - EN BIT PÅ VÄG - MÅLUPPFYLLELSE. Se matris. (Läs mer: sid. 151 – 158)

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

Hur ska ni göra för att utvärdera? När ska ni utvärdera? Planera en rolig och meningsfull utvärderingsaktivitet att genomföra på slutet av temat och/eller en formativ utvärdering att genomföra under processens gång. (Läs mer: sid. 158 – 162)

 

 Vi kommer använda oss av matrisen och utvärdera varje vecka men inte alla barn på en gång. Som avslutning gör vi en stor snäcka i bla hönsnät med silkespapper som symboliserar barnens känslor vid t.ex. ilska.

 

 

 

 

 

3.                        AKTIVITETSPLAN

 

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

Planera hur ni ska sätta igång temat/projektet för att väcka barnens intresse. Starta gärna med en aktivitet som sätter igång barnens tankar, fantasi och kreativitet, där de får använda flera sinnen och känslor. Det kan vara en fördel om det är ett problem eller ett dilemma som barnen ska utforska tillsammans. 

Skriv även ner tankar ni har om hur ni sen skulle kunna gå vidare, men lämna öppningar så att barnens initiativ och frågor får möjlighet att påverka er fortsatta planering. (Läs mer: sid. 164 – 172)

 

• Tisdagar Vi kommer vara på gården där vi kommer utforska olika saker som har med teknik 

 

 

• Onsdagar Här delar vi också in oss i två grupper. Mimmi tar de äldsta där hon kommer att bygga, se hur olika föremål rullar nedför olika saker, 

Susannes grupp där kommer barnen få pröva på olika enkla tekniker.

Båda grupperna kommer troligtvis bygga ett fågelbo av något material.

 

Torsdagar Skogen Kommer vi prata om fåglar och vad de bygger sina bon av. Om barnen kan bygga saker av materialet som finns i skogen

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Hur ska ni kontinuerligt följa upp det som sker och fånga barnens lärprocesser, hypoteser, frågor, tankar etc. så att det kan lyftas in i planeringen av de fortsatta aktiviteterna. Ni planerar alltså för hur och när ni kan stoppa ner fler saker i er ”planeringsryggsäck”. (Läs mer: sid. 172 – 173)

 

• Vi lyssnar och skriver ner barnens tankar funderingar och vad vi ser vad barnen tar till sig.

 

 

 

 

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

  • Sammanhang (kontext)
  • Material o teknik
  • Samverka, samarbeta, samlärande

   Vilken lärmiljö vill ni skapa för att bidra med så bra möjligheter för barnens utforskande och lärande som möjligt? Vilken är den optimala miljön för det lärande ni avser? Är miljön autentisk, verklighetsnära?

   Skapar miljön social trygghet och kognitiva utmaningar? Vilket material tillför barnen spännande utmaningar utifrån målen? Hur skapar ni möjlighet för barnen att utforska samma sak på många sätt? Vilka gruppstorlekar och gruppsammansättningar gynnar utforskandet och lärandet? Hur behöver möbleringen/placeringen vara för att lärandet ska underlättas? Hur bidrar lärmiljön till dialog, samverkan, samarbete och samlärande mellan barnen? (Läs mer: sid. 173 – 179).

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: