👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens grovplan VT 2021

Skapad 2020-03-19 09:54 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Förskola
Lammets förskola, Prästkragen Grovplan VT 2020

Innehåll


                      

             

Normer och värden

Lammets förskolas mål:

Att ge barnen möjlighet att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation.

Vi vill ha en kristen människosyn som grund för vår verksamhet vilket bl.a. innebär att alla barn är lika viktiga och har rätt till samma omsorg och att alla barn har unika egenskaper och förmågor som vi vill uppmuntra och utveckla.

 

Vi lär barn detta genom att;

·         få utveckla sin kommunikativa förmåga, att lyssna på varandra, att berätta och reflektera, att uttrycka sina åsikter och önskemål.

 

·         i konfliktsituationer ta ansvar för sina handlingar, visa respekt för andra, leva sig in i andras situation, visa empati och vara ärlig.

 

 

·         vi som pedagoger är förebilder och möter alla med respekt oavsett etisk tillhörighet, religion eller könstillhörighet

 

 

Prästkragens mål: Att barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Uppföljning: Veckovis

 

Utveckling och lärande

Lammets förskolas mål:

Att stimulera och utmana varje barn att utveckla lust och förmåga att leka och lära tillsammans med andra.

 

 

Vi vill ha en varierad pedagogik som ger en sammansatt stimulans med

lek, rörelse och motorik, natur och teknik, kultur och upplevelse, språk

och berättelse, musik, sång och drama, färg och form, matematik och

logik, skapande och hantverk. Verksamheten kommer att ha en kristen

profil såtillvida att inslag som bön, sång, bibelberättelser finns med i den

dagliga verksamheten. Detta är något som vi vinnlägger oss om att föräldrarna är medvetna om och bejakar.

 

 

Vi lär barn detta genom att;

·         använda barngruppen och deras olika intressen som en resurs där barn lär av varandra.

 

·         se varje vardaglig lärsituation som ett led i inlärningsprocessen och som ett steg till eget ansvar.

 

 

·         utmana och uppmuntra i leken och lärandet genom att vi som pedagoger deltar och lockar till lek.

 

 

 

Prästkragens mål: Genom fokusperioder, inom olika ämnen, hitta varje barns proximala utvecklingszon, där glädje, kunskapstörst och utmaning leder barnen att erövra nya områden.

Uppföljning: Veckovis

 

Barns delaktighet och inflytande

 

Lammets förskolas mål:

Att barn utvecklar sin förmåga till att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Vi vill utveckla barnens förmåga att ta ansvar och visa hänsyn. Vi vill hjälpa barnen att förstå och handla efter demokratiska principer. Vi vill visa som vuxna att vi lyssnar på barnen och tar deras tankar och åsikter på allvar.

 

Vi lär barnen det genom att;

·         vägleda och uppmana barnen att lyssna på varandra, samt ge dem modeller för kommunikation och samspel.

 

·         bemöta varje barns enskilda önskemål genom att bekräfta och ge respons

 

·         medvetet välja material och aktiviteter som lockar både flickor och pojkar, för att motverka stereotypa könsroller.

 

 

Prästkragens mål: Att barnen skall få möjlighet att utveckla ett självförtroende i att känna att man har rätt till sin egen åsikt, oavsett andras. Som pedagoger skall vi utforma en tillåtande miljö både fysiskt och psykiskt för att göra detta möjligt.

Uppföljning: Månadsvis

 

Förskola och hem

Lammets förskolas mål:

Att det finns ett bra samspel mellan hemmet och förskolan i vardagen.

Vi ser gärna engagerade föräldrar och vill att föräldrarna är med och ger sina synpunkter och därmed kan påverkar verksamheten. Vi vill ha regelbundna kontakter med hemmet både enskilt och genom återkommande föräldramöten. Vi vill också bjuda in föräldrarna till barnens värld genom gemensamma aktiviteter och även inbjuda föräldrar och barn att mötas i gudstjänsttillfällen i församlingen

 

·         Den dagliga tamburkontakten är viktig för att skapa en tillitsfull relation.

 

·         Föräldramöten hålls regelbundet, då föräldragruppen samlas tillsammans med personalen kring ämnen som rör barnen och förskolans verksamhet.

 

·         Inbjudan till sociala gemensamma aktiviteter så som t.ex. fester, pyssel och gudstjänster.

·         Samtal;

 

 

Prästkragens mål: Att föräldrarna skall få möjlighet att förstå sin uppgift och sitt ansvar under deras barns förskoletid genom att vi som pedagoger blir tydligare att berätta om regler och förhållningssätt som gynnar enskilda barn och gruppen.

Uppföljning: Månadsvis

 

Profil

 

”Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.” Lpfö 18 s.5

 

Prästkragens mål: Säkerställa barnens frivillighet i de konfessionella inslagen i verksamheten.

Uppföljning: Månadsvis

 

Övergång och samverkan

”i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar” Lpfö 18 s.17

Prästkragens mål: Att i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

Uppföljning: Årsvis

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Lammets förskolas mål:

Utifrån ett tydligt barnperspektiv ge varje barn bästa möjliga förutsättning för utveckling och lärande genom arbetsprocesser som kontinuerligt följs upp, utvärderas och utvecklas.

Vi vill att resultatet av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed öka barns möjligheter till utveckling och lärande.

 

·         att barnen får vara med i planering av aktiviteter, genom samtal och intervjuer få tycka till om sin förskola samt att observationer av barnen styr delar av verksamheten

 

·         att föräldrarna genom inskolningsperioden, den dagliga kontakten, föräldramöten och utvecklingssamtalen är delaktiga i verksamheten.  

 

·         att personalen planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar, analyserar och identifierar förbättringsområden enligt bestämda rutiner.

 

 

Prästkragens mål: Att vi pedagoger, inför vårens utvecklingssamtal, får god kunskap inom det digitala verktyget Unikum.