Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslappning 2019/2020

Skapad 2020-03-20 14:22 i Violens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål? 

Formulering av syfte

 

 

Vi vill genom ett fokus på natur, ljud och hälsa hjälpa barnen att utveckla sitt ordförråd och stötta dem till att känna sig trygga i sig själva samt i gruppen. Vi ser att barngruppen är i behov av att träna på att slappna av, det finns en stress i barngruppen och barnen är ofta uppe i varv. Vi ser därför ett behov av att utforska olika former av avslappning, detta för att få ett lugn i gruppen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? Genom att sätta upp dokumentation på avdelningen både i tamburen och vid ateljén. När vi skriver vad vi gör på förskolan i våra unikuminlägg så kan vi fråga föräldrarna om de gör något särskilt hemma för att få deras barn att slappna av.         

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön? Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö? Genom att visa vår dokumentation på väggarna och säga till barnen vad de har gjort och nämna deras egna namn för dem om de var med under just det tillfället. Att se vad det är barnen är intresserade av och anpassa lärmiljön utefter det. Att de inspirerar varandra i olika lekar, t.ex om något barn bygger så kan ett annat barn se hur man ska bygga.  

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen? Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar). Som vi nämnde på föregående punkt och att diskutera med barnen om dokumentationen på väggen och att tillsammans med barnen reflektera om vad vi har gjort genom att visa barnen bilder från aktiviteterna genom t.ex projektorn.   

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser? Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget? Att alla barn får vara fria i det de gör så länge det funkar och att vi inte sätter några särskilda gränser. Att fortsätta med det vi gör på förskolan eftersom vi lär oss nya saker hela tiden.   

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa? De visar ett stort intresse för målning eftersom de sitter koncentrerat en längre stund när de väl målar. De använder sig av olika tekniker. Det koolaborativa lärandet gynnas en hel del när vi har gjort barnyoga genom projektorn. De härmar varandra och oss pedagoger väldigt mycket. Vi skulle kunna göra olika rörelser i olika sammanhang eftersom barnen visar ett stort intresse för rörelser när vi gör t.ex barnyoga men även i sångsamlingar.      

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen. Det första målet vi har valt från läroplanen är: Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Efter aktiviteterna brukar diskutera om vad vi har gjort och då brukar vi ställa frågor till barnen. T.ex om vi har läst en Alfons-saga så kan vi fråga barnen om vad pappa fick göra när Alfons inte kunde somna. Eller om vi har varit på utflykt t.ex så kan vi fråga barnen om vad vi gjorde.

Nästa mål är: Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. När vi har gjort yoga så har vi pedagoger gjort rörelserna som vi ska göra för att göra det extra tydligt för barnen. Vi visar hur vi utför grovmotoriken. När vi har målat har barnen använt sig av sin finmotorik och vi har då och då väglett dem genom att visa hur man målar på teckningen.

Nästa är: Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. Vi använder mycket begrepp när vi kollar på projektorn. När vi gjorde djungelyoga så benämnde vi djuren och hur de betedde sig. Nya begrepp lär sig barnen hela tiden och när de väl ska lyssna under aktiviteter så lär de sig en hel del begrepp.

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. När vi har målat så har vi haft lugn musik i bakgrunden vilket gör att barnen blir extra avslappnade under aktiviteten.

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Padda, projektor       

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: