Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individ och samhälle

Skapad 2020-03-31 12:15 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Planering för det centrala innehållet "Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap."
Gymnasieskola Samhällskunskap
Varför har människor olika möjligheter, förutsättningar och makt i livet? Varför är vissa individer rika och andra fattiga? Varför tjänar män och kvinnor olika mycket i lön? Hur behandlas individer med olika etnicitet av det omgivande samhället? I det här området jobbar vi med sociala samhällsfrågor utifrån olika kategorier som klass, kön och etnicitet.

Innehåll

Ett sätt att studera samhället på är att dela in individer i olika kategorier. Detta gör man inte för att diskriminera utan för att bättre försöka förstå vad vissa individer har gemensamt och vad som skiljer andra från varandra, t.ex. hur det kommer sig att olika människor kan ha radikalt olika förutsättningar för att lyckas i livet. Det kan handla om ifall man föds in i en fattig eller rik familj, om man föds till flicka eller pojke, eller om man kommer från ett annat land.

Instruktioner

I detta område gör du en fördjupande undersökande uppgift inom kategorierna samhällsklass, etnicitet, kön & genus eller sexuell läggning och ska relatera din undersökning till begreppet makt. Läs om maktbegreppet på sida 66-71 och om kategorierna på sida 72-81 i boken och välj en kategori som du fördjupar dig inom.

I din undersökning ska du först formulera en frågeställning som du ska försöka besvara i ditt arbete. Du kommer behöva ta söka reda på fakta, statistik och rapporter för att få ett bra kunskapsunderlag. Men kanske även ta del av olika opinionsbildares och även de politiska partiernas åsikter i frågan och hur problemen kan lösas.

I din undersökning ska du använda dig av någon samhällsvetenskaplig analysmetod för att besvara din huvudfråga. Läs kapitel 1 sida 19-27 för att förstå vad som menas med samhällsvetenskaplig metod. Både i kapitel 1 och 2 finns exempel på olika sorters samhällsvetenskapliga metoder, både kvalitativa och kvantitativa, som du kan använda dig av i din undersökning. Om du vill sikta ännu högre kan du dessutom använda dig av en samhällsvetenskaplig metod för insamling av material/data att undersöka. Det kan vara t.ex. att genomföra intervjuer, göra enkätstudie eller observationer.

Till sist ska du i ditt arbete också själv ta ställning till vad som borde göras och argumentera för din åsikt.

Inlämningar och presentationer

Ni ska först anmäla vilken fråga ni ska skriva om samt vilken metod ni kommer använda er av innan påsklovet den 8 april. Sedan ska ni lämna in ett första utkast av ert arbete den 28 april. Då kommer jag att titta på era arbeten och se om ni är på rätt spår eller ej. Era utkast ska vara omkring 50-70 % färdiga. Slutgiltig inlämning är den 6 maj och sen kommer ni att presentera era arbeten muntligt inför era klasskamrater den 12 maj.

Omfattning och källor

Arbetets omfattning ska ligga på 800-1600 ord (2-4 sidor) exklusive källförteckning och källdiskussion. Ni måste använda er av källor och hänvisa till dem i er text. Ni ska lägga in en källförteckning sist i dokumentet och i samband med denna diskutera era källors trovärdighet. Tänk också på att ni måste skriva med era egna ord! Arbetet likhetsgranskas genom Urkund så ni kan inte kopiera text från era källor.

Arbetets struktur

Här är ett förslag på en övergripande struktur som ni kan utgå från i ert arbete. Tänk dock på att det kan skilja sig något beroende på vad man skriver om och vilken metod man använder sig av. Det är också bra att jobba med underrubriker som säger något om vad de olika delarna i arbetet handlar om.

Titel och namn - En talande titel som säger något om vad ditt arbete handlar om. Ditt eget namn som författare.

Inledning - Kort, koncis och intresseväckande. Varför är området/frågeställningen relevant att undersöka? Beskriv din frågeställning och vilken metod du kommer använda dig av. Du kan också skriva något om vilket material du har använt i din undersökning. Inte mer än 1/2 sida på denna del.

Analys - Huvuddelen av ditt arbete. Det är här du tillämpar din analysmetod och på ditt material som du antingen har hittat från andra källor, eller samlat in själv. Försök vara systematisk och ha en röd tråd. Jobba med underrubriker för att få en tydlig struktur.

Slutsatser - Avslutande del där du dels kopplar tillbaka och besvarar till din frågeställning / frågeställningar. Dels ska du också ta ställning själv i frågan och argumentera för vad du anser borde göras. Tänk på att även bemöta tänkbara motargument!

Källförteckning - Här lägger du in en lista över de källor du har använt dig av i alfabetisk ordning. Kommer sist i arbetet. Du ska också skriva en källkritisk reflektion om hur du ser på ditt val av källor och deras trovärdighet. Här kan du läsa mer om hur du gör för att källhänvisa i löpande text och hur du skriver en källförteckning.

Exempel på frågor att undersöka utifrån kategori

Samhällsklass
Huvudfråga: Vilka skillnader finns mellan individers hälsa och livslängd i Sverige beroende klasstillhörighet (om man är rik eller fattig)? Varför finns dessa skillnader?
Följdfrågor: Hur kan samhället försöka minska dessa skillnader? Vad tycker du själv bör göras?

Etnicitet
Huvudfrågor: Hur ser möjligheterna till jobb och inkomst, utbildning, bostad och god hälsa ut för individer med en annan etnicitet än svensk? Varför är det på detta vis?
Följdfrågor: Hur kan vi förbättra integrationen för invandrare i det svenska samhället? Vad tycker du själv bör göras?

Kön & genus
Huvudfrågor: Hur ser jämställdheten ut mellan män och kvinnor i Sverige idag? På vilka sätt drabbas individer av orättvisor och diskriminering enbart för att de tillhör ett visst kön? Diskutera exempel för bägge könen. Vilka är anledningarna till dessa orättvisor?
Följdfrågor: Vad kan vi göra för att jämna ut dessa skillnader? Vad tycker du själv bör göras?

Sexuell läggning
Huvudfrågor: På vilka sätt utsätts HBTQ-personer för diskriminering i samhället? Varför är det på detta vis?
Följdfrågor: Hur kan sådan diskriminering motverkas? Vad tycker du själv bör göras?

Kunskapskrav som prövas på detta område

 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
 • I analysen använder eleven samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med.

 • Eleven kan ge argument för sina ståndpunkter och värderar med omdömen andras ståndpunkter.
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor samt göra reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
 • Eleven kan uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Uppgifter

 • Anmälan av kategori, frågeställning och metod

 • Inlämning av utkast på egen undersökning

 • Slutinlämning av egen undersökning

 • Redovisning av egen undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1a1

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: