Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skogen vårterminen

Skapad 2020-04-01 13:04 i Funbo skola Uppsala
Grundskola F – 9
Mall till målstyrd planering för fritidshem

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritids. Fyll i barnen tider/ledighet.( vi pausar Nuddis under sommarlovet).


PGA Corona utbrottet lyfter vi ut mer verksamhet till skogen.


MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...

...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

 

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

 

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

 

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

 

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

 

 

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

 

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

 

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...…..

 

 

 tälja, styrd lek och fri lek  vi går till skogen årskurs-vis efter mellanmål.

 Pinnar och knivar, vi introducerar nya lekar

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Vilka lekar har barnen tagit till sig och leker spontant. Hur ser vi att de har fått en knivvana? Vi dokumenterar med fotografi och lägger ut på skolans instagram.

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Reflektion kring aktiviteterna i skogen: 

Vi har täljt med åk 2 och 3

Vi ser att eleverna har fått mer knivvana genom att de nu vet att de inte ska gå runt med kniven, de vet att de ska sitta ned med och tälja och långt från någon annan. De vet hur rutinen kring täljning ser ut. De går runt och funderar ut vilka pinnar som är bra att tälja i, vilka som är för hårda och inte.  

1:orna har täljt en gång. Några tyckte att det var lite läskig. De ska få tälja en gång till.  

Förskoleklass har inte täljt, då det känns som att de fortfarande är för små. De har gjort andra aktiviteter som "känna påsarna". De ska känna vad det är får skogsmaterial i påsen och hämta en likadan.

Lekar som vi introducerat på skolgården eller i skogen är inget de leker spontant i dagsläget. 

Vi kanske behöver ha materialet stå framme så att de kommer på att leka de att de kommer på att de kan leka den spontant. Kanske med bildstödslappar ovan. Ska vi tillåta att barnen leker med materialet på annat sätt? Vi kanske får fråga vad de vill leka istället och göra en ny lekpåse utifrån detta. 

Vi ser över om vi har material för att skapa lekpåsar som kan hänga ute.  

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på…

Via instagram och att de tar hem sina alster!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: