Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys 2020

Skapad 2020-04-02 10:22 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att läsa nutidslitteratur, d v s litteratur skriven under 1900- och 2000-talet. Du får möjlighet att läsa en valfri skönlitterär bok inom perioden och sedan muntligt redovisa. För att göra en bra bokanalys är det viktigt att du reder ut vad som kännetecknar just din bok, och vilka stilmässiga och tekniska grepp som används i den. Du ska undersöka bokens handling, karaktärer, miljöbeskrivning, tidsperspektiv, uppbyggnad, språk och stil, berättarteknik, teman, symbolik och budskap.

Innehåll

Mål för arbetet

När du är färdig med arbetsområdet ska du:

* läsa en skönlitterär bok.
* kunna återge handlingen kortfattat.
* kommentera huvudpersoner, miljö och tidsperspektiv i boken.

* berätta om bokens uppbyggnad samt författarens språkbruk och stil.

* berätta något om berättartekniken i boken (berättarperspektiv, tempus, inre monolog, yttre dialog, inledning/ avslutning, dramaturgi m m) .
* försöka att hitta bokens budskap, symboler, teman och motiv samt förklara dessa.

* hitta citat ur texten som stöd för dina egna tankar. 
* uttrycka dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang i din redovisning. 

* kommentera samband mellan bokens innehåll och författarens liv (synsätt, intressen, uppväxt, upplevelser e dyl).

* kommentera hur bokens innehåll påverkas av den tid den skapats i samt hur boken kan påverka det samhälle den publiceras i.
* kunna jämföra bokens innehåll med andra böcker, filmer, historiska händelser e dyl och relatera bokens innehåll till egna tankar och erfarenheter.

* uttrycka egna åsikter kring boken.

* referera till källor och göra en korrekt källförteckning.

 

Arbetsgång

 

* Läsning av bok som ett projekt under en längre period, ca 4 veckor, på hemmaplan.

* Skriva en skriftlig bokanalys med hjälp av stödstruktur och frågor.

* Skapa en presentation för att komplettera det du talar om i redovisningen.

* Redovisning muntligt, ca 10-15 minuter.

* Arbetstid i skolan för att färdigställa ditt underlag för redovisning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
* återge bokens innehåll (handling, karaktärer, miljöer, tidsperspektiv)
* kommentera bokens uppbyggnad och struktur.
* tolka författarens språkbruk, berättargrepp och stil.
* kommentera teman, symbolik och budskap.

* reflektera självständigt kring det du läst och analysera texten.

* se samband mellan författaren och bokens innehåll.

* koppla bokens innehåll till samtiden, d v s dina funderingar kring hur boken påverkats av den tid den tillkommit i samt hur boken påverkat individer
  och samhället den publicerats i.
* framföra det du kommit fram till i en muntlig redovisning: tydlighet, ögonkontakt, röstvariation, pausering, kroppsspråk, inledning/avslutning, struktur,
  presentation m m.

* referera till källor och göra en korrekt källförteckning.

Matriser

Sv SvA
Svenska: Muntlig framställning och bokanalys

FRAMFÖRANDE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Muntlig förmåga
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt som går att förstå.
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt och gör vissa anpassningar av språket till uppgiftens syfte och mottagare.
Du uttrycker dig tydligt och varierar ditt språk en del. Du anpassar dig till uppgiftens syfte och mottagare.
Du uttrycker dig tydligt och varierat med ett gott flyt och anpassar ditt språk väl med syfte, mottagare och situation i åtanke.
Ögonkontakt
Du är osäker och läser mest innantill.
Du behärskar ämnet och har relativt god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och pratar fritt. Du har god ögonkontakt med dina åhörare.
Du är engagerad och har mycket god ögonkontakt. Du försöker aktivt fånga och påverka dina åhörare.
Kroppsspråk
Du använder dig inte utav ditt kroppsspråk för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder dig utav enstaka gester för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder dig av ditt kroppsspråk för att förstärka ditt budskap/ engagera dina åhörare.
Du använder ditt kroppsspråk på ett inbjudande och naturligt sätt för att förmedla ditt budskap.
Taltempo
Du talar väldigt snabbt och det är svårt att hänga med i det du berättar om. Alternativt Du talar lite långsamt och kan dra upp tempot lite.
Du talar i lagom tempo.
Röststyrka/ röstanvändning
Du talar tyst och det är svårt att uppfatta allt du säger.
Det är stundtals svårt att uppfatta allt du säger, men i det stora hela går det bra att följa med i det du berättar om.
Du talar med normal röststyrka och det är enkelt att uppfatta allt du berättar om.
Det går bra att uppfatta allt du säger och du försöker att variera rösten för att fånga åhörarna och levandegöra det du berättar om.
Disposition
Helhet: inledning, röd tråd, övergångar, logisk ordning, avslutning.
Du har en viss struktur i framförandet, dvs det går att följa med i redovisningen men du har svårt att få fram budskapet.
Ditt framförande följer en röd tråd och är till viss del strukturerat men med en del brister.
Du har en klar och tydlig struktur, men utan övergångar mellan avsnitten i redovisningen.
Du har en mycket tydlig och självständig struktur, tydlig röd tråd, övergångar mellan avsnitten.
Intresseväckande inledning/ genomtänkt avslutning
Du har en enkel inledning och/ eller avslutning.
Du har en enkel inledning och avslutning.
Du har en intresseväckande inledning och ett tydlig avslutning.
Du har en intresseväckande inledning och en mer genomtänkt avslutning (ex kopplar avslutning med inledning/intressant fakta i redovisningen, lämnar lyssnaren i eftertanke m m)
Kombinera text, estetiska uttryck och medier.
Du berättar endast för att förmedla budskapet.
Du kombinerar text, något estetiskt uttryck och/ eller media så att de olika delarna samspelar tillfredsställande och förtydligar din muntliga redovisnings budskap.
Du kombinerar text, något estetiskt uttryck och/ eller media så att de olika delarna samspelar på ett bra och naturligt sätt. Presentationen förtydligar och kompletterar din muntliga redovisnings innehåll och budskap.
Referera till källa
Du refererar inte alls till någon källa.
Du refererar någon enstaka gång till någon källa.
Du refererar på ett naturligt sätt till källor du använt.
Du refererar på en naturligt och genomtänkt sätt till de källor du använt utan att det blir för stor upprepning och det stör din redovisning.
Källförteckning
Källförteckning saknas helt.
En ofullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning finns med i arbetet.
En fullständig källförteckning i alfabetisk ordning finns med i arbetet.

BOKANALYS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Handling, karaktärer, tidsperspektiv.
Du berättar kortfattat om handling, huvudkaraktärer och miljöer i boken.
Du berättar om handling, huvudkaraktärer, miljöer och tidsperspektiv i boken.
Du berättar mer ingående om handling, huvudkaraktärer, miljöer och tidsperspektiv i boken.
Du berättar mer ingående om handling, huvudkaraktärer, miljöer och tidsperspektiv i boken. Du redogör för vilka tolkningar du gjort kring dessa utifrån det du läst.
Tolka budskap
Kan koppla ihop det som lästs med egna erfarenheter, livsfrågor (kärlek, vänskap et c) och omvärldsfrågor (levnadsvillkor, jämställdhet et c).
Du har hittat något enklare budskap i texten utifrån händelseförloppet i boken.
Du har hittat ett eller flera mer generella budskap i boken.
Du har hittat ett eller flera generella budskap i boken. Du förklarar hur du kommit fram till dessa och hänvisar till texten.
Du har hittat ett eller flera generella budskap i boken. Du förklarar hur du kommit fram till dessa, hänvisar till texten och ger exempel på formuleringar (citat) som styrker ditt resonemang.
Symbolik i boken
Du har hittat någon eller några enkla symboler i din bok.
Du har i din analys exempel på mer generell symbolik i din bok.
Teman/ Motiv
Du ger något exempel på tema/ motiv i boken.
Du ger exempel på flera mer generella teman/ motiv som du kan hitta i boken.
Du ger exempel på flera mer generella teman/ motiv i boken och förklarar hur du tänker kring dessa utifrån boken.
Du ger exempel på flera mer generella teman i boken och förklarar hur du tänker kring dessa utifrån boken och annan litteratur/ filmatiseringar/ teaterpjäser i litteraturhistorien (jämförelse, likheter, skillnader o s v).
Bokens uppbyggnad
Du kommenterar inte bokens uppbyggnad.
Du ger en enkel bild av hur boken är uppbyggd.
Du ger en tydlig bild av hur boken är uppbyggd och använder en del nya begrepp när du förklarar.
Du har analyserat på djupet hur boken är uppbyggd och använder samt behärskar de nya begreppen när du förklarar.
Språk, berättargrepp och stil
Du kommenterar inte författarens språk och stil i boken.
Du kommenterar på ett enkelt sätt författarens språk och stil i boken.
Du kommenterar utförligt författarens språkbruk, berättargrepp och stil i boken.
Du kommenterar utförligt författarens språkbruk, berättargrepp och stil i boken, hittar utmärkande drag och kan ge exempel ur texten.
Förmåga att resonera om samband mellan upphovsman och verk.
Du berättar inte om någon koppling mellan författarens liv/ideal och boken (t ex miljö, karaktärer, händelser, de ordval som författaren har etc.) Försök att utveckla din förmåga att hitta kopplingar mellan verk och upphovsman och resonera runt detta.
Du berättar om någon koppling mellan författaren och boken genom att på ett enkelt sätt motivera med fakta.
Du resonerar om kopplingar mellan författaren och boken på ett utvecklat sätt. Du motiverar dina slutsatser om samband mellan verk och upphovsman utifrån fakta.
Du reflekterar utförligt om kopplingar mellan författaren och boken och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Förmågan att dra slutsatser om hur ett verk har påverkats av var och när det tillkom.
Det historiska (1980-talet, 800-talet et c) och kulturella (i en småstad, i Kina, i en etnisk minoritet et c) sammanhang verket har uppkommit i.
Du berättar inget om hur innehållet i boken påverkat eller påverkats av den tid och det samhälle den skrivits i. Du behöver utveckla denna förmåga: Hur påverkar tankar och idéer samt händelser i samtiden bokens innehåll? Hur har bokens innehåll påverkat människorna och samhället när den publicerats?
Du har hittat någon koppling mellan bokens innehåll och den tid / det samhälle boken skrivits i. Du motiverar dina tankar på ett enkelt sätt.
Du har hittat någon/ några koppling/-ar mellan bokens innehåll och den tid / det samhälle boken skrivits i. Du motiverar dina tankar med stöd av fakta och försöker utveckla resonemanget.
Du har hittat någon/ några koppling/-ar mellan bokens innehåll och den tid / det samhälle boken skrivits i. Du motiverar dina tankar med stöd av fakta och exempel ur boken på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: