Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SEMLA Trossen 2020-2021

Skapad 2020-04-06 16:01 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
SEMLA - ett arbetssätt i förskolan Olika barn behöver olika utmaningar och stöd för att lära och utvecklas. Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, och Anna Palmer, docent i förskoledidaktik, har utvecklat ett arbetssätt de kallar SEMLA - Socio Emotionellt Materiellt Lärande. Med stöd i neurovetenskapen betonas vikten av att blanda in många sinnen, känslor och hands on-material i lärandet.

Innehåll

Vad?
Vi kommer att arbeta med SEMLA= Socio Emotionellt Materiellt Lärande. En pedagogisk praktik som bygger på multimodala teoribildningar. Hur kan man lösa utmaningar och gestalta samt realisera sina idéer genom att föreställa sig och skapa med hjälp av olika material. Hur kan man dokumentera, kommunicera och samarbeta för att synliggöra sina tankar, pröva sina idéer och genomföra planer. Vi har en gemensam frågeställning som är utmanande och hållbar över tid som inte går att hitta omedelbara och slutgiltiga lösningar på.
 
-Hur bor, lever och färdas vi om Vaxholm var en skog om 100 år?
 
Hur?
Genom ett transdisciplinärt förhållningssätt.
En iordningsställd miljö:
 • Tillåtande-man kan bestämma vad materialet kan användas till.
 • Rikligt med utforskande material, all slags skapande material som återvinningsmaterial.
 • Hjälpmedel för att sammanfoga, forma, skapa. Tex lim, tejp, gem, ståltråd...
 • Tillägg för rollek etc...
 • Material som kan tillgodose varje barns frågor.
 • Möjlighet att kunna söka information.
Inkludering och delaktighet -grupp och individfokus samtidigt.
Förhållningssätt:
 • En stöttande miljö som understödjer utforskandet.
 • Självstöttande -utveckla egna idéer.
 • Uppgiftsstöttande -gemensamt problem.
 • Socialt stöttande -ihop med kompisar och vuxna.
 • Interagera med varje barn.
 • Ge kvalificerade erbjudanden.
 • Skapa förutsättningar för koncentration, uppmärksamhet och "grit".
Vi samlar våra reflektioner löpande i det egna arbetslaget utifrån följande frågeställningar:  
 
Våra upptäckter och iakttagelser kring barnens förändrade kunnande gällande: 
 • Uppmärksamhetsförmåga 
 • Språklig förmåga 
 • Kommunikationsförmåga 
 • Hur barnen anammar det etiska perspektiv vi förmedlar till dem gällande dokumentation och respektfullt förhållningssätt till andras arbete och idéer 
Våra upptäckter och iakttagelser kring: 
 • Vad som händer när vi tar hjälp av barnens dokumentation för att komma vidare i SEMLA arbetet. 
 • Vår förmåga att ge barnen kvalificerade erbjudanden för att ge barnen stöd i SEMLA arbetet utan att störa barnets egen arbetsprocess och vad detta förhållningssätt leder till. 
 • Effekten av att tillsammans med barnen samla tankar kring "dagens undervisningsstund" samt göra en återblick/revisit vid arbetets start för att stärka arbetets fortskridande.
Vi introducerar med filmen "Linbana över älven, Göteborg 2021" och andra filmer som handlar om framtiden. Barnen får titta på bilder på olika hus, färdsätt och fantasier om hur man tror att framtiden kommer att se ut. 
Varför?
Under det sista upplägget till det treåriga forskningsprojektet "Undervisning i förskolan" med Malmö Högskola har Vaxholm valt att prova på SEMLA. Alla deltagare i Undif gruppen röstade fram detta undervisningsupplägg. Nu ska alla förskolor i Vaxholm testa på detta arbetssätt.
 
Undervisningsupplägg enligt SEMLA syftar till att förstärka förskolebarnens uppmärksamhets - , språk, och kommunikationsförmåga. Vikten av dessa förmågor betonas i forskning för att dessa områden i tidigare studier visat sig ha stor inverkan på en individs skolframgång och livsutveckling i övrigt och att de har positiv inverkan på kort och lång sikt då det gäller barnets självförtroende, inlevelseförmåga och beslutsförmåga. 
 
 
Dokumentation?
Pedagogisk dokumentation som en del av undervisningsuppdraget -tre dokumentationspraktiker:
 • Pedagogernas dokumentation av det enskilda lärandet.
 • Barnens dokumentation av det som intresserar de just nu.
 • Reflektion och samtal -barnen berättar, visar och lär ut det man lärt sig.
Radera, sålla och spara ihop med barnen. De vuxna uppmärksammar etiska frågor och tränar barnens ömsesidiga respekt och individuella integritet med hjälp av tex "Stopphanden".
 
När?
En gång i veckan under 1,5 timme under sex tillfällen. 
 
Var?
På avdelningen i ett SEMLA rum.
 
Vilka?
Sex fyra- och femåringar och två pedagoger bildar en grupp.
 
 
 
 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: