Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Rådjuret HT2020 "Varför visas det här? Låt barn få uppleva och lära i naturen"

Skapad 2020-04-08 08:39 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen har ett intresse att utforska naturen. Barn visar intresse för att samla naturmaterial som stenar, pinnar, ekollon och utforska djur, insekter och annat material.

Innehåll

 

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan:

Hur länge planerar vi att arbeta med det? 

Beroende på hur länge barnen verkar intresserade av projektet.

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här? (syfte)

Syftet och målet med vårt arbete är att öka barns intresse av att utforska naturen genom ett tematiskt arbetssätt. Med att utforska avses barns nyfikenhet och uppmärksamhet av vad som finns i naturen. Att ge barnen möjlighet att skapa och fantisera kring naturens material. Att barnen får använda alla sinnen i möten med skogen.  Att ge barnen chans att reflektera över sin upplevelse i naturen och undersöka skogens/gården lugn. Detta ska bidra till ökad respekt och förståelse för naturen.

 

    

 

VAD ska projektet innehålla?

Vilken förförståelse finns hos barnen? 

 

 

 

Barnen är kompetenta och på Rådjuret har vi en stark tro på att barnen har en inneboende vilja att utforska och en stor nyfikenhet och lust att lära. 

Barnen påvisar förståelse för vad som kan hända med djuren om vi människor inte visar dem hänsyn. Vissa av barnen vet vad man får plocka i skogen. Barnen har kunskap om att det är förbjudet att bryta av trädets grenar

 

Vilka aktiviteter ska planeras?

Utomhus kan fantasin få massor av näring om vi tillåter det. I den pedagogiska verksamheten kan naturmaterialet vara en stor tillgång året om. Naturmaterialet ger sinnliga upplevelser som man minns hela livet. Vi kommer läsa böcker som handlar om naturen. Vi leker, dramatiserar och reflekterar. Vi ska gå till biblioteket och lånar böcker om naturen och söker fakta om dem.  Vi samtalar med barnen om vad de vill veta om naturen och låter dem hitta svaren tillsammans med oss pedagoger. Vi ska erbjuda barnen olika aktiviteter om naturkunskapen när vi arbetar med matematik, skapande, språk, bygg, pyssla, sjunga och lek. Vi använder digitalt verktyg för att lära oss mer och utforska naturen i skogen, på gården inne på avdelningen

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?

 

Vi kommer utvärdera kring detta tema tillsammans med barnen och utvärderingen sker genom reflekterande och återkopplande samtal med barnen. Tanken är att vi tillsammans med barnen skall leka och lära kring naturen och detta tema fortlöpande. Att vi tillsammans med barnen skall ta vara på det vi har upptäckt och ta vara på barnens intresse och utgå från denna.

Vid samtal och reflektion tillsammans med barnen är det viktigt att lyfta frågor som:

 • ·       Vad har varit roligt?
 • ·       Vad har varit inte bra?
 • ·       Vad har du lärt dig?
 • ·       Hur barnen fick vara delaktiga i projektet?
 • ·       Vad vill du lära dig mer om naturen?

Vi pedagoger som varit en del i detta tema skall även utvärdera detta och lyfta för- och nackdelar

Vilka material behöver vi? 

Vi kommer filma när barnen använder naturens material.
Vi kommer fotografera och fånga ögonblickshändelser i barnens upplevelser och utforskande i skogen och på gården. Vi ska fotografera även det barnen gör/skapat och reflekterar. Vi ska prata med barnen i smågrupperna och se vad de är mest intresserade av. Det kan bli olika spår i de olika grupperna och det gör att vi lär oss olika saker utifrån samma tema. Arbetet ska inriktas på att ge barnen utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Kunskap kommer till uttryck i olika former-såsom faktaförståelse. färdighet ock förtrogenhets förutsätter och samspelar med varandra. 

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?

Genom att fotografera, tittar på olika filmer och dokumenterar kan vi involvera digitalisering hjälpmedel. Vi kommer använda kamera och lärplata för att filma och fotograferar barnens aktiviteter. Vi ska använda lärplatan och datorn för att barnen ska titta på filmer om naturen. Samt att vi ska använda oss av ett mikroskop-puck.

När under veckan ska undervisningen ske?  

Arbetet kommer ske kontinuerligt under dagen i verksamheten

t.ex I skogen, på förskolan, inne på avdelningen, på gården mm

Var ska undervisningen ske?

Inne och ute på förskolan.

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?  

Vi kommer använda oss av olika typer av skapande, använda oss av media och gå till skogen längre fram i vår. Vi kommer reflektera över  hur har vi arbetat med projektet? Hur blev det? Resultat? Hur har barnen varit delaktiga? Vad har barnen lärt sig?

 

VEM ska hålla i undervisningen?

 

Alla pedagoger kan genomföra aktiviteten vid olika tillfällen

Vilka grupper ska delta?  

Alla barn på Rådjuret erbjuds att delta men det är frivilligt.

 

 

 

Övrigt:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: