Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankan blå projektplanering 3

Skapad 2020-04-15 12:15 i 181341 Förskolan Morkullan Stockholm Farsta
Förskola
Vi arbetar med normer och värden utifrån kompisböckerna. Hur kan vi stärka empatin och det sociala samspelet? Sinnesupplevelse: Hur använder barnen sina sinnen i estetiska uttryck och i andra aktiviteter.

Innehåll

 

Att utveckla barnens förmåga i empati och socialt samspel, samt låta barnen utforska världen med sina sinnen.

 

Projektfrågor:

Hur kan vi stärka empatin och det sociala samspelet hos barnen?

Hur använder barnen sina sinnen i estetiska uttryck och andra aktiviteter?

 

Varför (syfte):

För att barnen ska få lära sig olika strategier som de kan använda i det sociala samspelet, ex. stärka empatin och hänsynstagande. Social kompetens, rörelseglädje och hållbar utveckling är bra förmågor att ha med sig i livet.  

Det skapar trygghet, gemenskap, ökar lekförmågan samt kommunikationsförmågan.

När pedagogerna uppmärksammar sinnena så hjälper det barnen att stanna upp, upptäcka, utforska, förstärka och förstå sin omvärld. Språket och lärandet utvecklas med  hjälp av sinnena.

 

Hur (metod):

Undervisningen inom temat pågår varje dag under hela utbildningen för barnen. Vi skapar förutsättningar genom planering av undervisningen, av vår miljö och struktur så barnen kan upptäcka, prova, undersöka, utforska och reflektera kring sina sinnen och de sociala mötena.

Pedagogerna uppmärksammar och benämner det barnen möter, t.ex. en vän som behöver hjälp, vinden som fladdrar ens hår, hörs i träden eller ger positiv uppmärksamhet när de ex. delar med sig.

Genom att visa, locka och utforska det konkreta tillsammans med barnen i och med olika material i skogen och i olika estetiska uttryck. 

Genom kompisböckerna och andra böcker, drama och i leken så får barnen en förståelse och empati för varandra. Pedagogerna är aktivt närvarande och visar, stöttar och hjälper genom att visa vägen hur man kan dela med sig, göra/ säga förlåt, hjälpa, säga stopp etc.

Vi delar upp barnen i små grupper i våra aktiviteter för att ge barnen tid, rum och ro till att uttrycka sig, reflektera, bli sedda och lyssnade på.

I tvärgrupper är det fokus på upptäckarpromenader i närmiljön, reflektion tillsammans med barnen samt estetiska uttryck som skapande, dansa, rörelse och musik.

Barnen får utveckla sina nya kunskaper och erfarenheter med hjälp av språket och olika uttrycksformer, t.ex. dramatisering, böcker, skapande, reflektioner, samtal, frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: