Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer om demokrati och diktatur

Skapad 2020-04-16 09:37 i Bruksskolan Flen
Ett arbetsområde om Demokrati för år. 6
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap
Demokrati har vi tidigare läst om men nu ska vi djupdyka lite mer i hur demokrati fungerar och vad en diktatur är. Vi kommer att lära oss mer om allmän rösträtt, arbetsmarknad, fri press, propaganda och höger och vänster i politiken.

Innehåll

Undervisningens innehåll

 • Demokrati
 • Konstitution
 • Grundlagar
 • Skatter
 • Politisk makt, höger och vänster politik
 • Diktatur
 • Propaganda
 • Allmänn rösträtt
 • Kvinnokamp, rättvisa på arbetsmarknaden 

Syfte

Syfte:

Meningen med undervisningen i samhällskunskap (SO) är att du ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och hur demokratiska processer fungerar. Du ska också lära dig hur det kan se ut i andra samhällen med andra sätt att styra samhället på och hur det påverkar människor.

På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

I svenska övar vi på att diskutera information och vara kritisk till de olika källorna. Du ska få uttrycka din egen åsikt i tal och skrift och svara på faktafrågor på ett tydligt sätt.

 

SÅ HÄR JOBBAR VI

Vi kommer att jobba med Dröm om demokrati en programserie i sex delar på NE play.

Vi kommer att diskutera, lära oss ord och begrepp. VI jobbar med kooperativt lärande och enskilt.

Du kommer att få skriva egna reflektioner och du kommer att få svara på frågor skriftligt.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
 • Hur individer kan påverka beslut.
 • Beskriva hur demokrati fungerar i olika länder.
 • Uttrycka åsikter i frågor som har betydelse för dig som elev.
 • Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Uppgifter

 • Arbetsgång efter varje avsnitt.

 • Inlämningsuppgift efter program 4. Flickornas och kvinnornas historia.

 • Reflektionsuppgift efter program 5. Du skriver i dokumentet och trycker på lämna in när du är klar. Be om hjälp om det är något som är oklart. Glöm inte appwriter eller talsyntesen om du vill.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Samhällskunskap/svenska -Demokrati och diktatur

E
C
A
Begrepp
Veta vad demokrati, diktatur, propaganda, parti, riksdag, regering, rösträtt.
När eleven hör de olika begreppen vet eleven vad det handlar om
Eleven vet vad begreppen betyder och kan använda dem i diskussion
Eleven har god kunskap kring begreppen och kan se sammanhang, göra jämförelser och dra slutsatser med hjälp av dem
Argumenterande text
Förmåga att skriva en argumenterande text och reflektera över sina egna åsikter samt använda ord och begrepp i ett sammanhang.
 • Sh  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Eleven försöker att formulera en egen åsikt om demokrati och diktatur och övriga frågor i reflektionsdokumentet.
Eleven har en egen åsikt om demorkrati och diktatur samt övriga frågor i reflektionsdokumentet och kan i vissa fall argumentera för dem.
Eleven har åsikter om diktatur och demokrati samt övriga frågor i reflektionsdokumentet och uttrycker dem på ett välgrundat och välutvecklat sätt.
Muntlig aktivitet i diskussioner
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven visar på ett enkelt sätt att hen kan diskutera frågor kring demokrati och diktatur och på ett enkelt sätt framföra sina egna tankar
Eleven kan diskutera frågor kring demokrati och diktatur på ett sätt så att egna åsikter framgår men också att eleven visar att hen kan diskutera även kring andras åsikter.
Eleven kan diskutera demorkati diktatur på ett sätt där såvl egna åsikter framgår samt koppla det till andras åsikter och andra samhällens uppbyggnad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: