Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Tal i decimal-, bråk- och procentform"

Skapad 2020-04-16 15:07 i Everöds skola Kristianstad
En planering över kap 3 "Tid, tabeller och diagram"
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområde ska du lära dig att förstå sambandet mellan tal i decimal-, bråk- och procentform. Du ska förstå siffrors värde beroende av deras position i tal. Du ska lära dig att utföra huvudräkning och skriftliga räknemetoder med decimaltal, att utläsa, jämföra och storleksordna tal i decimal- och bråkform. Du kommer även arbeta med problemlösning som innehåller tal i dessa olika former.

Innehåll

Målen med arbetsområdet tal i decimalform är:

 • Du ska kunna känna igen och utläsa tal i bråk- och decimalform.
 • Du ska kunna se sambandet och kunna växla mellan tal i bråk-, decimal- och procentform.
 • Du ska förstå vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal.
 • Du ska kunna utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt.
 • Du ska kunna utföra skriftlig räknemetod i multiplikation och division med tal i decimalform.
 • Du ska kunna göra jämförelser mellan och kunna storleksordna tal i decimalform.
 • Du ska kunna lösa problem som innehåller tal i procent-, bråk- och decimalform.

 

Begreppen du ska känna till och kunna använda är:

Bråkform, decimalform, procentform, decimaltecken, heltal, tiondel, hundradel, tusendel, hel, halv, fjärdedel, femtedel, rabatt och rea. 

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier för att lösa uppgifterna..

Du kommer att arbeta enskilt efter egen förmåga med uppgifter i matteboken Matteborgen.

Du får öva dig i att lösa problem och samtala om innehållet enskilt, par och tillsammans i grupp.

Läxor ges vid behov.

Bedömning

Jag tittar på din förmåga att delta muntligt vid genomgångar och när du och dina klasskompisar löser uppgifter och samtalar om matematik gemensamt. 

Jag kommer titta på hur du kan prova olika strategier t.ex. rita/tabell/resonera o.s.v. när du löser de uppgifter vi arbetar med och hur du kan redovisa dina tankar och lösningar så att andra kan följa med och förstå.

När vi är klara med kapitel 1 och 2 får du visa vad du lärt dig och att du uppnått målet med kapitlen genom att göra ett prov och därefter ett "omprov".

Uppgifter

 • Matteborgen v.39-40 avslutning kap1.

 • Matteborgen kap.1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik - beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
Du kan till viss del genom ett enkelt språk använda ord, bilder och symboler för olika begrepp för att beskriva och utföra enkla matematiska beräkningar ( ex använda bilder för bråk, tecknen för räknesätten, o.s.v.)
Du kan till stor del använda ord, bilder och symboler för olika begrepp för att beskriva och utföra matematiska beräkningar ( ex använda bilder för bråk, tecknen för räknesätten, o.s.v.)
Du kan på ett säkert sätt använda ord, bilder och symboler för olika begrepp för att beskriva och utföra matematiska beräkningar ( ex använda bilder för bråk, tecknen för räknesätten, o.s.v.)
Du kan delvis växla mellan olika begrepp (ex.olika enheter, bråk-decimaltal, o.s.v.)
Du kan till stor del växla mellan olika begrepp (ex. enheter, procent-bråk-decimaltal, o.s.v.)
Du är säker på att växla mellan olika begrepp (ex. enheter, procent-bråk-decimaltal, o.s.v.)
Du kan delvis förklara och prata kring hur de vanligaste begreppen har med varandra att göra (ex. heltal - bråktal, subtraktion - addition, bråk-deci- maltal o.s.v.)
Du kan till stor del förklara och prata kring hur de olika begreppen har med varandra att göra (ex. heltal - bråktal, triangelns vinkelsumma - rak vinkel, subtraktion - addition, bråk-procent-deci- maltal o.s.v.)
Du kan förklara och prata kring hur olika begrepp har med varandra att göra på ett ingående och säkert sätt (ex. heltal - bråktal, triangelns vinkelsumma - rak vinkel, subtraktion - addition, bråk-procent-deci- maltal o.s.v.)

Ma
Matematik - föra och följa matematiska resonemang.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra och följa matematiska resonemang.
Du kan föra och följa enkla matematiska resonemang men dina argument är inte matematisk grundade, utan mer påståenden och ej heller tillräckliga. Dina enkla resonemang innehåller få matematiska fakta och är bara delvis underbyggda.
Du kan föra och följa matematiska resonemang och dina matematiska argument är oftast hållbara och tillräckliga. De är till stor del underbyggda och anpassade till sammanhanget.
Du kan föra och följa matematiska resonemang och dina argument är välgrundade, hållbara och tillräckliga. Dina resonemang är väl underbyggda och väl anpassade till sammanhanget.
Det finns luckor i ditt resonemang men du har till viss del en logisk följd i ditt resonemang och dina argument följer delvis på varandra i rätt ordning.
Du har oftast en underbyggd logik i ditt resonemang och dina argument följer till största delen på varandra i rätt ordning.
Du har en väl underbyggd logik i ditt resonemang och argumenten följer på varandra i rätt ordning.
Du bemöter argument genom att ställa en enkel fråga och för till viss del resonemanget framåt.
Du bemöter argument genom att ställa frågor och bygga vidare på framförda matematiska argument och för till stor del resonemanget framåt.
Du bemöter argument genom att visa på nya infallsvinklar och framför egna matematiska argument som för resonemanget framåt mot en lösning.

Ma
Matematik - välja och använda matematiska metoder.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda matematiska metoder.
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett fåtal (delvis omständliga), för det mesta fungerande metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett antal, för uppgiften, ändamålsenliga metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning, etc.).
Då du räknar kan du välja ut och använda dig av ett antal, för uppgiften, effektiva metoder. ( Ex rita, skriftlig räknemetod, huvudräkning, etc.).
Dina metoder är till viss del anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med tillfredsställande resultat.
Dina metoder är ganska väl anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med bra resultat.
Dina metoder är väl anpassade till sammanhanget och med dessa kan du lösa enkla uppgifter med mycket bra resultat.
Dina metoder är delvis användbara (ex. algoritmer) då du ska räkna med högre tal och du uppvisar till viss del en säkerhet vid användandet.
Dina metoder är till stor del användbara vid räkning med tal i högre sammanhang och du uppvisar till stor del en säkerhet vid användandet.
Dina metoder är väl användbara då du ska räkna med tal i högre sammanhang och du uppvisar en mycket god säkerhet vid användandet.

Ma
Matematik - redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och föra ett samtal kring hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan relativt väl redogöra för och föra ett samtal kring hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan välutvecklat redogöra för och föra ett samtal kring hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Dina strategier då du redogör är till viss del effektiva, fungerar till viss del och är delvis anpassade till sammanhanget.
Dina strategier då du redogör är ändamålsenliga, fungerar till stor del och är till största delen anpassade till sammanhanget.
Dina strategier då du redogör är ändamålsenliga och effektiva, fungerar och väl anpassade till sammanhanget.
I ditt strategi resonemang använder du ett enkelt matematiskt språk med viss säkerhet och anpassar detta delvis till sammanhanget.
I ditt strategi resonemang använder du ett matematiskt språk med relativt god säkerhet och anpassar detta till sammanhanget.
I ditt strategi resonemang använder du ett välutvecklat matematiskt språk och anpassar detta väl till sammanhanget.

Ma
Matematik - lösa problem genom att använda olika metoder och strategier.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem genom att använda olika metoder och strategier.
Du kan delvis tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett till stor del korrekt sätt.
Du kan till stor del tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett till största delen korrekt sätt.
Du kan tolka muntlig och skriftlig information och med stöd av detta lösa enkla problem i matematiken på ett korrekt sätt.
Du kan delvis utifrån ett enkelt problem själv hitta ett tillvägagångssätt som till viss del är anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan utifrån ett enkelt problem till största delen själv hitta ett tillvägagångssätt som är relativt väl anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan utifrån ett enkelt problem själv hitta ett tillvägagångssätt som är väl anpassat till att lösa uppgiften.
Du kan använda dig av metoder som är anpassade att lösa problemet på ett till viss del fungerande sätt. (Ex. rita, prova, göra tabeller, huvudräkning, skriftliga räknemetoder.)
Du kan använda dig av metoder som är anpassade för att lösa problemet på ett relativt väl fungerande sätt. (Ex. rita, prova, göra tabeller, huvudräkning, skriftliga räknemetoder)
Du kan använda dig av metoder som är anpassade för att lösa problemet på ett väl fungerande sätt. (Ex. rita, prova, göra tabeller, huvudräkning, skriftliga räknemetoder).
De problem du löser är för dig vardagliga och välbekanta och kräver till stor del endast en uträkning i ett steg, för att komma fram till svaret
De problem du löser är för dig bekanta och kräver till stor del att du kan använda dig av strategier och metoder i flera steg för att komma fram till svaret.
De problem du löser är för dig såväl välkända som obekanta och kräver till stor del att du kan använda de strategier och metoder du lärt, i nya situationer.

Ma
Matematik - Förklara ditt tillvägagångssätt och föra resonemang kring svarets rimlighet.

Ej nått upp till nivå 1.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara ditt tillvägagångssätt och föra resonemang kring svarets rimlighet.
Du kan enkelt förklara hur du gjort för att lösa och komma fram till svaret på en uppgift, på ett till viss del fungerande sätt.
Du kan förklara hur du gjort för att lösa och komma fram till svaret på en uppgift, på ett ganska väl fungerande sätt.
Du kan förklara hur du gjort för att lösa och komma fram till svaret på en uppgift, på ett tydligt och väl fungerande sätt.
Du kan föra ett enkelt resonemang kring ditt svar och då se om detta kan vara rimligt .
Du kan föra ett relativt väl underbyggt och utvecklat resonemang kring ditt svar och då se rimligheten i detta .
Du kan föra ett väl underbyggt och välutvecklat resonemang kring ditt svar och rimligheten i detta. .
Du kan bidra med, då du för samtal, till något förslag på ett alternativt sätt att komma fram till en lösning.
Du kan, då du för samtal, ge förslag på ett annat sätt att komma fram till en lösning.
Du kan, då du för samtal, ge förslag på andra sätt att komma fram till en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: