Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tärnans planering - Babblarna

Skapad 2020-04-17 11:35 i Nymåla förskola Söderhamn
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Babblarna bjuder på språklek som stödjer barns tidiga tal-och språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

Barnen på Tärnan har visat ett intresse för Babblarna och därför har vi valt det som projekt under läsåret. Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling, som är en viktig del för 1-3 åringar.

Mål

Vårt mål med planeringen är att barnen ska få förutsättningarna att utveckla sin förmåga i de olika ämnesmålen som finns i Lpfö18, som vi även har valt ut mål här nedanför.

Vi personal på Tärnan ska uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn, samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling.

 

Syfte

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

Genomförande

Varje figur i Babblarna kopplas till de olika ämnesområden från läroplanens mål, och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas projektet under läsåretsgång. Vi ska ta med berörd babblare till aktiviteterna som ska genomföras för att synliggöra babblaren och dess kopplade ämnesområde. Figurerna har kopplats till läroplanen på följande sätt:

Doddo - Ser till att värdegrunden upprätthålls, samt lär hur en bra kompis förväntas vara. Det är även viktigt för Doddo att alla ska ha det bra och hjälper varandra. Vilka aktiviteter vi ska genomföra: Språkpåsar, kompisböcker, babblarnas kusiner, flanosagor, lyfta dilemman som sker i barnens vardag, belysa barnens solidaritet till varandra och arbeta med barnkonventionen. 

Bibbi - Gillar matematik och vill gärna klura, para ihop, sortera och undersöka. Vilka aktiviteter vi ska genomföra: vattenlek med volym, räkna tillsammans med barnen, sorteringsmaterial, pussel, spel, digitala spel på ipad, språkpåsar, färg och form och benämna matematik i barnens vardag.

Bobbo - Gillar rörelse, sång, dans och lek. Vilka aktiviteter vi ska genomföra: Rörelsestunder utom- och inomhus, fallskärm, gympaspel, sångsamling, använda projektor och högtalare till dans, sång och rörelse, 

Babba - Gillar språk, och vill gärna lyssna och läsa böcker. Vilka aktiviteter vi ska genomföra: Språkpåsar, Ugglo, Läsa böcker, språkväska babblarna, lyssna på ljud i naturen, m.m., digitala pekböcker, jobba och skapa material med hjälp av med TAKK samt AKK.

Dadda - Gillar naturkunskap och teknik. Vilka aktiviteter vi ska genomföra: Undersöka närområden t.ex. skogen, färssjön, förskoleskolegården, fotbollsplanen m.m, Jobba med de olika elementen t.ex. is, snö, vatten, Vattenlek med ösa och hälla, Experimentera och låna NTA-lådor och Använda digitala verktyg t.ex. "knacka på" - appen.

Diddi - Gillar att skapa, i alla möjliga material. Vilka aktiviteter vi ska genomföra: Bygga och konstruera med återvinning och andra material, Använda ateljén och skapa i alla möjliga material med hela kroppen.

Dokumentation under lärprocessen

Barnens utveckling och projektets process dokumenterar vi i lärloggar på gruppnivå och individuell nivå. Vi dokumenterar med hjälp av fotografier, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

Personalen på Tärnan ansvarar gemensamt för planeringen och dokumentationen.

Uppföljning

Personalen på Tärnan gör uppföljning på planeringen och den veckoplaneringen som varit en gång varje månad och använder sig av Unikums verktyg "reflektion och analys".

Frågorna vi utgår ifrån är: 
Veckoplanering - Vad ska vi göra för aktiviteter? Hur kan vi utveckla aktiviteterna till hela barngruppen? Hur fortsätter vi från föregående vecka? Vad har hänt? Vad intresserar barnen? Hur vet vi detta? Vad ser vi för lärandeprocesser och förändrat lärande?

Analys/Utvärdering:
Vad har varit syftet under perioden? Vad har vi gjort i barngruppen? Vad visar barnen för kunskaper, fantasier och tankar? Vad kan vi se utifrån våra reflektioner och dokumentation? Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: