Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavstema VT 2020

Skapad 2020-04-21 18:34 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi arbetar tematiskt och i varje tema strävar vi efter att få in förskoleklassens alla ämnen. Vi inspireras av "Bokstavstema i förskoleklassen" av Jessica Ekberg & Monika Lång (2018).

Innehåll

 

Under vårterminen i förskoleklass kommer vi att arbeta med veckans bokstav och då gå igenom alfabetets bokstäver A-Ö. Vårt arbetssätt är ämnesövergripande, vilket bidrar till att befästa elevernas kunskaper. Genom detta arbete vill vi ge eleverna bokstavskännedom och väcka ett intresse för skriftspråk och läsning. Att lära känna alfabetets bokstäver med dess bokstavsljud skapar goda förutsättningar för den framtida läs- och skrivutvecklingen. Bokstavsarbetet i förskoleklass ska på ett lustfyllt sätt närma sig skriftspråket och därför använder vi oss av olika arbetsformer så som sång, ramsor, lekar, filmklipp och skapande med olika tekniker. Vi kopplar också arbetet till matematik. För att bygga elevernas taluppfattning och begreppsförståelse använder vi ämnesspecifika begrepp, övar matematik genom praktiska övningar, problemlösning och matematiska resonemang. Vi väver också in läroplanens övriga ämnen i vårt temaarbete. En stor del av arbetet sker genom kooperativt lärande, t.ex. via samarbeten och gemensamma problemlösningar. 

Vi summerar veckan och samtalar om vad vi gjort och använt materialet i väskan till. På detta sätt bidrar vi till att synliggöra lärprocessen för eleven. 

 

Strukturen för bokstavsarbetet återkommer för varje bokstav och bokstavsarbetet innehåller bland annat följande moment:

 • Varje måndag får vi besök av en hemlig gäst/annan inspiration med saker och uppgifter kopplade till veckans bokstav.
 • Genomgång kring bokstaven; vad den heter, hur den ser ut och låter, hur man formar bokstaven
 • Samla ord som börjar på veckans bokstav, koppla ihop bokstav med rätt bokstavsljud
 • Elevdelaktiget genom att komma förberedda med en lista hemifrån med ord som börjar på veckans bokstav. 
 • Eleverna har i början av temat önskat olika ämnen de vill fördjupa sig i.
 • Livet i bokstavslandet och Livet i mattelandet (Urplay.se) 
 • Faktafilmer från SLI.
 • Bokstavsbok där vi tränar på att lyssna på ljud, formar bokstäver, skriver och ritar.
 • Bokstavsbok
 • Olika skapandeuppgifter kopplade till veckans bokstav 
 • Matematikuppgifter som kopplas till veckans bokstav. 
 • Sånger, ramsor och lekar kopplade till veckans bokstav
 • NO- och SOupplevelser, tex. experiment, arbete i utomhusmiljö, närområdet och studiebesök. Dokumenteras i bokstavsboken

 

Du visar intresse och nyfikenhet:

 • Genom att delta aktivt vid arbetstillfällen.
 • Genom att ställa frågor och visar mod genom att våga gissa.
 • Du samarbetar och löser uppgifter tillsammans med dina kamrater eller tillsammans med pedagogen.
 • Du kan svara, berätta och lyssna på dina kamrater.

 

Utvärdering och resultat

 

 

Nästa steg. Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: