Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, fokusområde: Naturvetenskap, miljö och teknik, vt-20

Skapad 2020-04-26 10:25 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi forskar om rymden utifrån barnens egna frågeställningar.

Innehåll

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

– får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll

 

Läroplansmålen ovan är hämtade från Läroplan för förskolan (Lpfö 18).

 

Eftersom vi detta läsår tar avstamp i "Månulvarna" av Malin Ahlin, i vilken rymden är ett centralt tema, kommer vi att lära oss mer om just rymden under fokusområdet naturvetenskap, miljö och teknik. Vi kommer att utgå ifrån barnens egna funderingar kring rymden och planera undervisningarna utifrån dessa.

 

Vi kommer löpande att arbeta med källkritik. I syfte att fördjupa lärandet kommer vi att bearbeta det vi samtalar om i estetikens värld – vi kommer att skapa, enskilt och tillsammans, för att sedan samtala om det vi har skapat. Vi kommer att rikta barnens fokus mot rymden ytterligare genom att förändra inomhusmiljön. 

 

Vi kommer att dokumentera barnens tankar, kommentarer och resonemang genom anteckningar, ljudupptagningar och fotografier, både i undervisning och utbildning. Vi kommer att använda dokumentationen som grund för reflektion i samtal med barnen, i syfte att göra dem medvetna om sitt eget lärande. Vi pedagoger kommer att använda dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Information om vad vi har arbetat med i barngrupp publiceras på unikum för att ge vårdnadshavarna möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans med sina barn – kring barnets egna upplevelser, kunskaper och tankar om rymden. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: