Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte 19/20 - lägesbegrepp grupp

Skapad 2020-04-28 15:28 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Förskolans arbete med matte har under året har fokus på lägesbegrepp, t.ex. ”på”, ”under”, ”,bakom”.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matte, lägesbegrepp

Tidsperiod: ht- 19 - vt- 20

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder: 2-5 år

År och datum: oktober 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?


- Vi arbetar med olika lägesbegrepp som ”under”, ”över”, ”bakom”, ”bredvid”, ”längst fram”.

- Antal, ordning, talbegrepp, mätning, tid, förändring

- Undersöka, fundera över och pröva lösningar på olika probmeställningar

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- utvecklar förståelse för rum, läge och riktning (ex. längst bak, åt sidan)

- utvecklar förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp

- utvecklar förståelse för tid, mätning och förändring

- utveckla förmåga att använda matte för att undersöka, fundera över och pröva olika lösningar av problemställningar

- utveckla sin urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

- utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera

- intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


- förmåga att förstå och själva kunna använda lägesbegrepp

- turordning, efter ”x” är det din tur

- intresse att undersöka olika lägesbegrepp och hur de förhåller sig till varandra

- förstå innebörden av ”första ljudet i olika ord”, ”sista ljudet i olika ord”

- mm

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- ”dansa en bok” ger många tillfällen att arbeta med olika lägesbegrepp, med ord och handling, t.ex. undersöka med kroppen, läsa och tillsammans skriva ord, räkna bokstäver, ordna i korta ord - långa ord

- sagor med begrepp som berättas med konkret material

-dramatisera

- vardagssamtal

-dukning till måltider

- på- och avklädning

- appar t.ex. Bornholm

- lekar och undersökande aktiviteter i utomhus, i skogen och på gården

- lekar

 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- dokumentation i ord och bild

- på avdelningsmöten och reflektion

- veckodokumentation

- samtal med barnen utifrån dokumentationer

- lärloggar:individuella och avdelningens

Planeringen upprättad av:

Ulla Holmström utifrån förskolans gemensamma planering för ht 2019 - vt 2020

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: