Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B

Skapad 2020-04-28 15:46 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret arbetar vi med att utveckla våra olika matematiska förmågor och färdigheter. Vi arbetar efter singaporemodellen med gemensam problemlösning samt använder oss av matematikboken "Matteborgen 6B".

Innehåll

Mål för undervisningen:

Du ska utveckla din förmåga att:

Problemlösning -

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder med anpassning till problemet

Begrepp

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Metod

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Resonemang

 • föra och följa matematiska resonemang.

Kommunikation

 • använda matematikens uttrycksformer och begrepp för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du ska även utveckla dina matematiska färdigheter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med matematikboken "Matteborgen 6B".

Vi arbetar enligt Singaporemodellen och börjar de flest lektionerna med ett problem som vi arbetar med först två och två och sedan går vi igenom olika lösningsförslag tillsammans i klassen. Vi tränar på att "prata" matematik och använder oss av matematiksabegrepp.

När vi fått en förförståelse arbetar vi sedan vidare enskilt i matematikboken.

För varje nytt område går vi igenom målen för det aktuella området och vilka begrepp som är aktuella.

Vi kommer att arbeta praktiskt med laborativt material.

Vi arbetar med digitala verktyg som Bingel och andra matteappar.

Kapitel vi kommer arbeta med i boken "Matteborgen 6B"

Tal

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal till exempel 42 * 38
 •  multiplicera decimaltal till exempel 4,8 * 5,4
 •  dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

Enheter och skala


När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna
:

 •  använda olika enheter för vikt och volym
 •  använda enheten ton för vikt
 •  förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 •  förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

Cirkeln

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara begreppen diameter och radie
 •  beräkna cirkelns omkrets och area
 •  läsa av och tolka ett cirkeldiagram

Problemlösing

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • kombinatorik
 • rita en bild
 •  avgöra om din lösning innehåller nog med fakta
 •  prova dig fram
 •  arbeta baklänges
 •  leta mönster i tal och bild

Målgången

I detta kapitel repeterar vi och tränar vi mer på det som du hitills lärt dig.

Bedömning

Du kommer bedömas i de olika förmågorna och mot kunskapskraven för matematik.

Så här visar du som elev att du nått målen:

Muntligt och skriftligt arbete under lektioner, enskilt och i grupp.

Diagnoser

Prov / muntliga och skriftliga

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: