Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling 19/20 - grupp

Skapad 2020-04-28 16:58 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Intressera barn för språket, att läsa och skriva, att lyssna på berättelser och att själva berätta. Ge barnen förutsättningar att utveckla sin språkliga medvetenhet

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: språkutveckling, intresse för att skriva och läsa

Tidsperiod: hösten 2019 och våren 2020

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder:  2-5 år

År och datum: September 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Samtala och kommunicera, barn - barn, vuxen - barn.
 
Språklig medvetenhet, språkets form
Lyssna olika ljud: utomhus, inomhus, musik, tystnad, språkljud, bl.a. bokstavsljud, känna igen första bokstaven och ljudet i sitt namn, känna igen bokstaven som hör till bokstavsljud, var i ordet hörs ljudet
 
Ord, skilja ut ord i tal och skriven text, långa och korta ord, sammansatta ord, lyssna på ordens form - inte bara betydelsen av orden, upptäcka ord som rimmar.
 
Ge barnen många tillfällen att bearbeta innehåll i text och återberätta berättelser
Vi läser rim, ramsor och sagor och berättelser, flanosagor, med hjälp av olika sagofigurer/ karaktärer, tecken - tecken som stöd, rörelser
 
Förstå innebörden av olika begrepp som under, över, framför, bakom osv.
 
Det skrivna ordet, upptäcka att bilder berättar, vuxen skriver det barnen berättar om sina bilder - ord berättar, viktiga ord i projektarbetet, skriva meddelanden och läsa dem, det skrivna blir då viktigt.
 
Använda och tolka kroppsspråk, hur kan vi förstå att någon är arg eller glad?
 
Läsa texter, bilder och symboler, vad betyder de? Likheter, olikheter?
 
Uppmärksammar att barnen har flera olika modersmål, tar reda på vad olika ord heter på barnens olika modersmål. Om möjligt ser vi och lyssnar på sagor på olika språk.
 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 


- Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

- Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

- utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd

- fIntresse och förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och syften

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


Vid samlingar en gång per dag med hela barngruppen, språksamlingar och ”dansa en bok” i mindre grupper, vid alla situationer under dagen när
barn och vuxna samspelar.

 
Samtala och kommunicera:
Barnen uppmuntras att i alla situationer uttrycka sin önskan eller sin berättelse så tydligt som möjligt, med gester, bilder och sedan med ord och hela meningar.
 
Barnen blir lyssnade på, vi pedagoger lyssnar och för samtalet vidare. De uppmuntras också att lyssna på varandra och att låta en person - barn och vuxna- prata färdigt innan de själva säger det de vill säga.
 
Barnen uppmuntras att lyssna på svaret, både i kommunikation med vuxna och med andra barn, samt visa om de förstått, om inte uppmuntras de att fråga vad den andre menar.
 
 
Lyssna på olika ljud:
-vilka ljud kan vi höra i rummet och ute. Hur låter ljuden, varifrån kommer ljuden.
-lyssna efter olika bokstavsljud, t ex första ljudet i barnets namn. Är det andra namn och ord som låter lika i början? Vad heter bokstaven som låter så? Hur ser den ut?
-lyssna efter tystnad, skillnad mellan ljud och tystnad, musik och tystnad, t ex föra sig till musik och sedan stå stilla eller sätta sig då musiken tystnar eller spela tillsammans och sedan, vid tecken kunna sluta spela och lyssna på tystnaden.
 
Urskilja olika delar av ord (stavelser), ljuden i orden och att meningar består av ord.
-klappa/trumma stavelserna alternativt rytmen i namen
 
Rim och ramsor, lyssna efter rimord
Vid samlingar en gång per dag med hela barngruppen/i mindre grupper, enskilt och vid olika situationer under dagen
 
Barnen fyller i ord/ rimord i ramsor och berättelser.
 
Ordförståelse
”Temaord”uppmärksamma ord som hör till vårt tema. Prata om vad de betyder, använda konkret material för att visa betydelsen. Skriva viktiga ord på ordkort och eller whiteboard.
 
Prata om vad ord i sagor, berättelser och faktatexter.
 
Återberätta
Barnen återberättar sagor och berättelser, ibland med hjälp av konkret material.
 
Intresse för det skrivna ordet
Skriver tillsammans, bl.a. ”kom ihåg-lappar” och dokumentationsom barn och föräldrar kan läsa tillsammans, upptäcker att det skrivna ordet har betydelse.
 
 
 
 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Dagliga samlingar:

-  Sång och musik

- en ramsa som är densamma under ungefär 2 veckor, uppmärksammar på rimord, tillsammans kommer vi på flera, skriver ibland orden och tittar på hur de ser ut, lika- olika

- vi läser, berättar en återkommande saga, barnen återberättar sagan, efter en tid återkommer vi till samma berättelse och barnen berättar ur minnet

- Vi har flera ramsor som vi bl.a. använder vid samlingar och då vi sitter vid matbordet. Texterna är uppsatta på väggarna. 

-Mängder av bokstäver och ord/ord och bild i olika spel och pussel

-Dramatisera sagor och ramsor, även prova hur vi kan använda kroppen för att göra t.ex. bokstavsformer

-Sjunga sånger, berätta sagor och ramsor med hjälp av konkret material. 

- Språksamlingar i mindre grupper

-planeras utifrån "Bornholmsmodellen" för arbete med barns språkutveckling. se ovan

- ”Dansa en bok” i mindre grupper

Barnens delaktighet

Barnen är med och tar fram material, föreslår sånger, sånglekar och ramsor.

Vi väljer t.ex. ramsor med  anknytning till temaarbete som i sin tur utvecklas utifrån barnens intresse och idéer.

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder

- dokumentationsprotokoll, bilddokumentation

-Fotografera, använda bilder i dokumentationer som sätts upp på dokumentationsvägg, återkoppla till barnen

 

- avdelningsmöten, utifrån dokumentationen planera framåt

-reflektionsmöten

-Lärloggar: individuellt och avdelningens

 

Planeringen upprättad av:

 Ulla Holmström, Tine Hildingsson, Jenny Johansson

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: