Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2020-05-02 15:52 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola F – 9 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Efter avslutat område ska du kunna,

- skriva ett tal i procentform, bråkform och decimalform

- beräkna förändringsfaktor

- kunna skillnad mellan procent och procentenheter

- läsa av koordinater

- tolka grafer

- använda begrepp som hör till området

- lösa problem som hör till området

 

 

Undervisning - arbetssätt

Lärarledda genomgångar

Filmer med förklaringar

Teoretiska enskilda övningar 

Teoretiska övningar i par och grupp

Praktiska övningar i par och grupp

 

Bedömning

Använd gärna matrisen för att göra en självskattning samt se vad du behöver träna mer på för att ta ännu ett snäpp upp.

Du kommer under arbetsområdet få visa dina kunskaper via,

- inlämningsuppgifter, enskilt och i par/grupp

- delavstämningar, kunskapskoll

- områdesavstämning

Matriser

Ma
Samband och förändring

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Del, andel, det hela, bråk, procent, förändringsfaktor, koordinatsystem, y-axel, x-axel, origo, y-koordinat, x-koordinat, graf, proportionalitet m.fl.
Jag känner till begrepp som hör till området.
Jag kan och använder grundläggande begrepp som hör till området. Jag använder dem på ett fungerande sätt i situationer jag är bekväm i.
Jag kan och använder grundläggande begrepp som hör till området. Jag använder dem på ett fungerande sätt i situationer jag känner till.
Jag kan och använder begrepp som hör till området. Jag använder dem på ett väl fungerande sätt i olika situationer
Förändringsfaktor
Jag kan förklara vad förändringsfaktor är.
Jag kan beräkna förändringsfaktorn i enkla uppgifter.
Jag kan beräkna förändringsfaktorn i enkla uppgifter och kan påbörja uträkningen i problem i textform.
Jag kan beräkna förändringsfaktorn i uppgifter med problem i textform.
Omvandling mellan olika former
Jag kan omvandla ett tal i procentform eller bråkform eller decimalform till ett tal i någon av de andra formerna.
Jag kan omvandla ett tal i procentform till bråkform eller decimalform.
Jag kan omvandla ett tal i procentform, bråkform och decimalform till ett tal i de andra formerna.
Procentenheter
Jag kan förklara vad procentenheter är.
Jag kan beräkna förändringar i procentenheter.
Jag förstår skillnaden mellan procent och procentenheter och kan göra enkla beräkningar.
Jag kan beräkna skillnader mellan procent och procentenheter, jämföra och förklara skillnaden mellan dessa.
Propotionalitet
Jag förstår att y-axelns värde och x- axelns värde har någon form av samband.
Jag förstår sambandet mellan y- axeln och x- axeln. T.ex. en ökning längs y-axeln innebär en ökning av x-axeln. t.ex. vid uträkningar med hastighet.
Jag kan med hjälp av koordinater, tabeller och grafer se samband mellan y och x- axelns värde.
Jag kan se sambandet mellan proportionalitet och procent.
Grafer
Jag känner igen begreppet graf och vet hur en graf kan se ut.
Jag kan utifrån en tabell rita en graf. Jag kan avläsa enkla grafer.
Jag kan genomföra en undersökning och utifrån undersökningen skapa en graf som visar resultatet.
Jag kan rita grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
Koordinatsystem
Jag vet att ett koordinatsystem består av två tallinjer som kallas axlar. Jag vet att punkterna i ett system kallas för koordinat.
Jag vet att tallinjerna kallas för y-axel och x-axel. Jag kan läsa av enkla koordinater i ett system. Jag kan sätta ut koordinater i ett system.
Jag kan utifrån koordinaterna i ett system skapa en tabell. Jag kan skapa geometriska figurer i ett system.
Jag kan avläsa, tolka och rita koordinater i ett koordinatsystem. Jag kan använda min kunskap om koordinater och koordinatsystem för att läsa av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: