Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helsingborg staden och stadsdelarna vt 2020

Skapad 2020-05-04 09:06 i Laröds skola Helsingborg
Med utgångspunkt i Helsingborgs stadsdelar studerar vi hur en stad är uppbyggd.
Grundskola 8 Geografi Svenska
Helsingborg, staden och stadsdelarna är ett arbetsområde där ni dels kommer att studera hur en stad är uppbyggd dels se närmare på en stadsdel.

Innehåll

Mål och syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att...

 • eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden samt utvecklar en geografisk referensram  
 • utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser och levnadsvillkor.
 • hur människa, samhälle och natur samspelar.
 • göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att...

 • hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.  
 • att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Undervisningens innehåll

I detta projekt kommer ni tillsammans skapa tidningar som kommer att handla om Helsingborgs olika stadsdelar. Tidningarna kommer vi publicera digitalt via Calameo som är en onlinetjänst för olika publikationer. 

Ni kommer att vara indelade i grupper om ca fyra personer som tillsammans kommer skapa en tidning. En person kommer att vara chefredaktör, en layoutansvarig. Samtliga i gruppen är journalister samt hjälper varandra med korrektur.

Det som ska ingå i er tidning är...

 • En krönika om ert område
 • En historisk artikel eller reportage
 • Faktaartiklar- reportage där du kan använda dig av intervjuer om bebyggelsen, kan vara en eller flera. Där ska industrier, bostadsområden, kommunikationer, infrastruktur samt arkitektur ingå.
 • En argumenterade text i form av en debattartikel eller fiktiv insändare utifrån hur er stadsdel beskrivs i Helsingborgs statistik 
 • En argumenterade debattartikel eller insändare om er stadsdel i framtiden 2035 - hur kommer er stadsdel ha utvecklat sig?
 • Egna bilder från stadsdelen som illustrerar era artiklar.
 • Kartor som beskriver er stadsdel
 • Statistik som förtydligar era texter.

Ni skall minst skriva en egen artikel per person, sedan kan ni dela upp jobbet vem som skall skriva vilken artikel. Om man skriver en artikel själv så kan man skriva de övriga tillsammans.

 

 

I geografi kommer ni att fördjupa er i en tilldelad stadsdel där ni analyserar området med hjälp av geografiska begrepp. 

Frågeställning i Geografi

I geografi kommer vi att ta upp begreppet stadsplanering. Vi kommer med Helsingborg som

utgångspunkt studera hur en stad är uppbyggd. Ni kommer att få fördjupa er i ett område.

 

 Hur har stadsdelen vuxit fram? Beskriv några viktiga drag, händelser i stadsdelens historia. 

 Vilka boendeformer finns (ägande, bostadsrätt och hyresrätt)? 

 Vilken bebyggelse dominerar stadsdelen (exempelvis hus från miljonprogramstiden 1965-75, äldre villor) Vilka behov fyllde stadsdelen som ny, vilka behov fyller den idag?

 Vad är speciellt för stadsdelen? (exempelvis, Ett stationssamhälle som haft en stor fabrik men ersatts av ett väldigt köpcentrum)

 Hur är infrastrukturen i och runt er stadsdel? El, vatten, avlopp, fjärrvärme, stadsnät mm. Hur tar sig människor till skola och arbetsplatser? 

 Vilka hållbarhetssatsningar berör stadsdel? (exempelvis återvinningsstationer, täta busslinjer)

 Hur är stadsdelen uppbyggd? Bostädernas placering i förhållande till service, grönområden, bil- och cykelvägar.

 Hur upplevs tryggheten i området? Vilka åtgärder görs för att minska otryggheten? 

 Hur tror ni att stadsdelen kommer att se ut i framtiden (2035 eller valfritt årtal) när det gäller infrastruktur,industrier, bostäder, handel, fritid och trygghet? 

 

Ni kommer att använda Helsingborgs stads statistik för att dels förstå mer om förhållandena i

olika stadsdelar. Dels för att förstå och använda Geografiska Informations System, GIS för att dra slutsatser.

 

 

 Områden - stadsdelar 

 
 • Drottninghög, Närlunda, Söder, Dalhem, Mariastaden, Ringstorp, Stattena, Råå, Planteringen, Ödåkra, Elineberg, Ringstorp, Fredriksdal och Tågaborg 

Gruppindelning

Presenteras v.15

Detta kommer bedömas

I grupper ska ni göra en tidning om den stadsdel i Helsingborg som er grupp får tilldelad. Stadsdelarna lottas ut.

Följande ska finnas med när ni skriver era olika texter :

 • Bilder
 • kartor
 • demografisk statistik
 • ohälsotal
 • infrastruktur
 • skola- barnomsorg
 • utbildningsnivå
 • handel
 • fritid
 • historia

Er muntliga gruppresentation är endast 5-7 minuter, lång. Ni måste vara mycket strukturerade och göra ett urval. Det ni säger måste tydligt kopplas till kartor, bilder, statistik.

Ha med följande i er muntliga presentation: 

En karta som visar var ni är, en historisk karta för att säga något om hur stadsdelen vuxit fram, bilder, redovisning av möten med människor i stadsdelen, statistik, exempelvis inkomst och arbetslöshet, framtidsplaner för stadsdelen. 

Tidsplan

Tidningarna ska vara färdiga senast tisdag 26 maj. Arbetsområdet avslutas med muntliga presentationer i helklass vecka 22. 

 

Matriser

Sv Ge
GEOGRAFI kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: