Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-05-05 07:43 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Gleerups Svenska 5 - 1900-talet.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Pedagogisk planering för ämnet svenska och inom området "Språk" - Gleerups Svenska 5, Språk.

Innehåll

Mål

Läsa

 • kunna läsa olika typer av texter
 • kunna förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • kunna granska en hemsida källkritiskt

Samtala

 • kunna samtala om ett ämne
 • kunna jämföra olika språk
 • kunna förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp

Skriva

 • kunna skriva gestaltande beskrivningar (miljöbeskrivningar)
 • kunna bearbeta texter
 • kunna använda regler för språkriktighet
 • kunna förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp

 

Tidsperiod: Maj - juni 2020 (med reservation för ändringar).

Undervisning genom arbete med digitala läromedel och andra läromedel individuellt, i par och i grupp.

Bedömningen baseras på det muntliga och skriftliga underlag som eleverna lämnar in efter deltagandet på lektionerna.

Kunskapskraven nedan redogör för de minsta kraven för att uppnå betyget E i årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Språk

Läsa

Låg
Bra
Utmärkt
Olika typer av texter.
Du läser olika typer av texter (sakprosa, skönlitteratur osv) med flyt.
Du läser olika typer av texter (sakprosa, skönlitteratur osv) med bra flyt.
Du läser olika typer av texter (sakprosa, skönlitteratur osv) med mycket bra flyt.
Källkritik.
Du kan granska en hemsida källkritiskt och komma med enkla resonemang om hur användbar informationen på hemsidan är.
Du kan granska en hemsida källkritiskt och komma med utvecklade resonemang om hur användbar informationen på hemsidan är.
Du kan granska en hemsida källkritiskt och komma med välutvecklade resonemang om hur användbar informationen på hemsidan är.

Ord och begrepp

Låg
Bra
Utmärkt
Ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan förstå och använda dig av vissa ord och begrepp.
Du kan förstå och använda dig av en del ord och begrepp.
Du kan förstå och använda dig av många ord och begrepp.

Samtala

Låg
Bra
Utmärkt
Samtal och jämförelse
Du kan föra enkla samtal kring olika språk och du kan jämföra dem på ett enkelt sätt.
Du kan föra utvecklade samtal kring olika språk och du kan jämföra dem på ett utvecklat sätt.
Du kan föra välutvecklade samtal kring olika språk och du kan jämföra dem på ett välutvecklat sätt.

Skriva

Låg
Bra
Utmärkt
Miljöbeskrivningar
Du kan skriva enkla miljöbeskrivningar.
Du kan skriva utvecklade miljöbeskrivningar.
Du kan skriva välutvecklade miljöbeskrivningar.
Bearbeta texter
Du kan bearbeta och till viss del förbättra en text.
Du kan bearbeta och förbättra många delar av en text.
Du kan bearbeta och förbättra en text till sin helhet.
Språkriktighet
Du kan använda dig av vissa skrivregler (sätter punkt på en del ställen där det behövs, skriver stor bokstav på vissa ställen där det behövs).
Du kan använda dig av en del skrivregler (punkt på rätt ställe, stor bokstav i början av meningar och vid namn, kommatecken och skiljetecken på ett bra sätt).
Du kan använda dig av de flesta skrivreglerna (punkt på rätt ställe, stor bokstav i början av meningar och vid namn, kommatecken och skiljetecken på ett bra sätt, rätt ordföljd och rätt grammatik i de flesta fall).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: