👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hajens jultema 2017

Skapad 2011-11-27 18:13 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett tema som sammankopplar Hajens trivselregler i ett sammanhang. Vi tillverkar olika tekniska saker samt får olika uppdrag av våra figurer Mattemmusen, Mini och Busse. Vi har också ett luciatåg med Valen. Adventskalendern består av vänskapsband med positiva egenskaper som tillverkats av eleverna.
Grundskola F – 1 Matematik SO (år 1-3) Religionskunskap Musik Historia Svenska
Det här Jultemat går i vänskapens tecken. Vi kommer också att beröra olikheter och likheter med andra kulturer, skriva olika texter, lära oss olika geometriska former samt lära oss att sjunga olika traditionella julsånger.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte:

Under temat kommer du att få lära dig.

 • Se likheter och olikheter med vår jultradition och andra religioners traditioner.
 • Lära dig och   förstå varför vi i Sverige firar julen. (ge dem kunskap i hur det Svenska samhället påverkats av bibeln och den kristna tron)
 •  Träna på att tala och uppträda inför en stor grupp.
 • lära oss vanliga traditionella sånger. 
 •   Träna på att skriva faktatexter   på datorn.
 • Lära oss mäta med enheten cm.
 • Lära oss vad vänskap är och hur man är en bra kompis.
 • Lära oss olika tekniken när vi tillverkar en julfarkost av återvunnet material. 

Avsnitt 2

Konkretisering av målen: -

 • Du kommer att lära dig varför vi firar jul -
 • du kommer att få lära dig vad advent betyder
 •  du kommer att få sjunga några vanligt förekomna psalmer och andra traditionella julsånger. 
 • du kommer att få lära dig vad vänskap är och öva på vänskap.
 • du kommer att få lära dig klassens regler och träna på dem tillsammans med dina kamrater.
 • Du kommer att lära dig tillverka julfarkoster och en adventskalender genom att använda olika tekniker.  
 •  du kommer att få lära dig några vanligt förekomna geometriska objekt som triangel, kvadrat, rektangel och cirkel -
 • du kommer att få lära dig vad symmetri är genom att tillverka ett pepparkakshjärta.
 •  du kommer att få lära dig skriva och  läsa upp olika dikter och andra texter.
 • du kommer att få lära dig vad omkrets är och tillverka en enkel ritning och bygga ett  pepparkakshus. 

Avsnitt 3 arbetssätt

 • Du kommer att få arbeta enskilt i par och i grupp.
 • Du kommer att få lyssna,läsa, skriva och berätta.
 • Du kommer att få bygga olika tekniska saker med återvunnet material. 
 • Du kommer att få följa våra figurer Mattemusen, Busse och Minis olika uppdrag (träna på våra gemensamma regler)

Avsnitt 4

Bedömning: enbart år ett.

• Vi kommer att bedöma dig utifrån observationer, skriftligt producerade texter och muntliga framställningar.

 • Vi kommer att bedöma din medverkan i musik och drama
 • Vi kommer att bedöma din förmåga att aktivt vara delaktig när vi skapar och framställer olika tekniska saker.
 •  Vi kommer att bedöma hur du muntligt  kan  berätta varför vi firar jul.
 •  Du ska kunna beskriva de geometriska formerna triangel, cirkel, kvadrat och rektangel
 • Du ska kunna beskriva vad som kännetecknar symmetri.
 • Inom svenskan bedömer vi utifrån skolverkets diagnos.
 • Du ska känna till och använda Hajens trivselregler
 • Du ska efter att ha bakat ett gemensamt pepparkakshus känna till vad omkrets är.

Avsnitt 7

Slutredovisning: Du kommer att få tillverka julfarkoster och en adventskalender.  Du kommer också att få ha ett luciatåg för föräldrar och andra anhöriga.
Du kommer att få visa din kunskap genom att arbeta med ett julhäfte med frågor samt frågestund med Kahoot. Under hela temat kommer du att få träna på att samarbeta och använda våra trivselregler på Hajen.

Avsnitt 8

Tid Temat håller på under veckorna 47 till 51.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Hi Re Sv Ma Mu SO
Kungsbacka, gemensam LPP mall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1