Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö - Hållbar utveckling

Skapad 2020-05-07 13:56 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Biologi Samhällskunskap Svenska Geografi Kemi Teknik Fysik
Vår jord är underbar! Har du tänkt på vad mycket den ger till oss människor? Tack vare vår planet och vår atmosfär har vi tillgång till luft, vatten, jord och värme. Men… hur mår planeten egentligen? Vattnet är fyllt med plast och luften är inte alls så ren. Vi har skövlat massor av skog för att vi ha plats att odla mat åt alla människor. Det kan väl inte planeten må så bra av? Och är det verkligen ALLA människor som får mat…?

Innehåll

I detta arbete kommer du att få lära dig mer om hur vi människor använder naturens resurser och hur det påverkar vår planet och alla som bor på den.  Vi utforskar även vilka miljövänliga alternativ det finns. Vi läser, ser på film, samtalar och gör olika aktiviteter tillsammans.

Detta kommer du att träna på:

Att läsa olika faktatexter och samtala om temat miljö och hållbar utveckling.

Att skriva en argumenterande text.

Detta vill jag att du gör (som jag bedömer):

Jag vill att är med och funderar, samtalar och säger vad du tycker och tänker om det vi läser och talar om. Kom med egna förslag och berätta om för och nackdelar om t.ex. bränsle, mat, kläder och material.

Jag vill att du skriver en egen argumenterande text

Uppgifter

 • Argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Sv Sh Bi Tk Ke Ge
Argumenterande text åk 4–6

F
E
D
C
B
A
Innehåll
en åsikt framgår i huvudsak ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten
en åsikt framgår relativt tydligt ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten
en åsikt framgår tydligt ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten
Struktur
texten är i huvudsak samman- hängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, avslutning, styckeindelning
texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord
texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning texten är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord
Språk
ordvalet uppvisar viss variation viss säkerhet uppvisas i menings- byggnaden
ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad
ordvalet är varierat och passar uppgiften meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad
Skrivregler
stavfel finns men de stör inte förståelsen stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet
relativt få stavfel finns stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet
få stavfel finns stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: