👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippan Aktionsforskning ht-20

Skapad 2020-05-08 10:42 i Kyrkenorum Stenungsund
Förskola
Vitsippans aktionsforskningsfråga: Hur gör vi pedagoger för att alla barn ska få ökade kunskaper om vad som lever i vattnet?

Innehåll

Vart ska vi?

Vi kommer utgår från följande läroplansmål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö18, s.14, 2018)

 

Vad vill vi förändra/ förbättra?

• Vi vill få barnen mer nyfikna på vad som lever i vattnet. Detta genom att vi delar gruppen i mindre grupper så vi lättare kan gå på utflykt.

 

Aktionsforskningsfråga ( Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur gör vi pedagoger för att alla barn ska få ökade kunskaper om vad som lever i vattnet?

 

Vilka utvecklingsområden ska utvärderas?

Barnens ökade kunskap om vad som lever i vattnet.

 

Hur gör vi? 

Process

Vi lyssnar in barnens tankar och funderingar.

Använda oss av håvar för att se vad som lever i vattnet, samt att prata med barnen vad som lever i vattnet. De vet redan en del djur som lever där.Vi kommer att utgå från boken "Vips vid bäcken".

Vi ska mäta vattentemperaturen. Vi kommer göra ett diagram hur vattentemperaturen sjunker eller höjer sig.

 

Planera och motivera aktionerna

Vi intervjuar barnen och låter dem skapa bilder från deras tankar och erfarenheter.

Utflykter till bäcken, hur förändras bäcken, med årstiderna.

Vilka kunskaper tar barnen med sig från bäcken som de pratar om och använder i leken på förskolan.

 

Resonera kring valda verktyg i processen.

Vi kommer att utgå från boken "Vips vid bäcken". Det är en saga med fakta, om vilka djur/växter som bor vid och i bäcken.

Vi kommer använda oss av digitala verktyg för att se på film om vad som lever i vattnet och barnen kommer att få fota ur deras perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18