Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling 20/21

Skapad 2020-05-14 12:05 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
– för att främja likabehandling samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på vår förskola.

Innehåll

Bakgrund

I Ur och Skur Forsen är en förskola som är öppen för alla. Vi har i uppdrag att arbeta för en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö är en förutsättning för att barnen skall kunna utvecklas.

Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsarbete för att bygga upp en tillit och kommunikation mellan barn och vuxna så att kränkningar och diskriminering kan förebyggas. All personal på förskolan har ett gemensamt ansvar i detta arbete.

På vår förskola ska alla barn och all personal känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla skall ha samma rättigheter och känna sig accepterad och sedd för den man är.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) samt Läroplanen för förskolan (Lpfö -18). Lagens syfte är att förtydliga skolans och förskolans ansvar och garantera elevens och barnets trygghet. Lagen innebär att eleven och barnet får ett lagligt skydd mot kränkande behandling.

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Förskoleverksamheten ska var en miljö som är fri från förekomsten av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Lagen ställer krav på att verksamheten bedriver ett målinriktat arbete och inrättar en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Detta innebär att vi på ett målinriktat sätt arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska verksamheten utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som arbetar inom förskolan ska befrämja respekten för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Att grundlägga och förankra de värden vårt samhälle vilar på. Förskolan ska ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. (Lpfö -18)

FN:s barnkonvention

Barnkonventionen gäller för alla barn och är sedan januari 2020 lag i Sverige. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt.(ur FN:s Barnkonvention artikel 2)

Vår vision

ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på vår förskola.

Syfte

Planens syfte är att främja likabehandling och alla människors lika rättigheter. Den ska långsiktigt förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling ska vara ett levande dokument genom att vara åtgärdsinriktad och ständigt aktuell. Den är ett viktigt verktyg i en strävan att skapa en verksamhet där alla behandlas lika.

Övergripande mål

Förskolans arbete skall utgå från läroplanens värdegrund, uppdrag och mål. Varje barn ska efter sina förutsättningar få känna tillfredsställelse i att lyckas, få ett växande självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. När de går vidare från vår verksamhet, ska det vara med fortsatt nyfikenhet och lust att lära.

 • All personal i förskolan tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling
 • Alla barn på förskolan ska känna sig trygga och uppleva att de blir lyssnade på och tagna på allvar
 • Planen gäller både de situationer där det kan uppstå kränkningar eller risk för kränkningar mellan barn och de kränkningar som vuxna på förskolan kan utsätta barn för.

Barnens delaktighet

Barnen är delaktiga i detta arbete i den dagliga verksamheten. Barnen ges möjlighet att uttrycka sig om sina upplevelser och funderingar genom förtroliga samtal. Vi arbetar med att våga uttrycka sig på olika sätt och hur man är en bra kompis för att på ett konkret sätt göra barnen delaktiga i vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.Vi genomför barnintervjuer där frågor kring delaktighet och trygghet på förskolan finns med samt att alla barn har en pedagogisk dokumentation.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vårdnadshavarna får tillgång till planen via Unikum och kan lämna åsikter om den via daglig kontakt, utvecklingssamtal, föräldramöten och ledningsgruppsmöten. Vi strävar efter en god kommunikation med våra vårdnadshavare där deras förslag och åsikter tas tillvara.

Personalens delaktighet

Personalen arbetar kontinuerligt med det främjande och förebyggande arbetet i förskolan. All personal lämnar åsikter och förslag till fortlöpande arbete med planen. Planen arbetas med på arbetsplatsträffar av olika slag samt på ledningsgruppsträffar.

Förskolans förankringsarbete

Revidering och det främjande och förebyggande arbetet av planen mot diskriminering och kränkande behandling sker i vår arbetsgrupp där rektor samt personal ingår. Arbetet ska förankras återkommande i arbetslaget. Planen ligger alltid ute på Unikum så att föräldrarna har tillgång till den. Vi utför varje termin barnintervjuer med alla, utom med de allra yngsta barnen, som syftar till barnens trivsel. Personalen går sedan igenom intervjuerna tillsammans och i samtal med föräldrarna.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling skall samtalas med barnen på deras nivå. Barnen deltar i värdegrundsarbetet som har sin grund i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Nyanställda ska ta del av planen. Planen fastställs på ledningsgruppsmöte varje år.

Personalen ansvarar för att jobba mot planens mål.

Arbetet med diskriminering och kränkning är inte en separat plan i vår förskolas arbete. Den ska genomsyra hela verksamheten, pedagogiken, förhållningssätt, regler och rutiner, planering och genomförande av aktiviteter. Alla som berörs av verksamheten ska ges möjlighet att delta aktivt i likabehandlingsarbetet. Planen är ett viktigt verktyg för att systematiskt utveckla likabehandlingsarbetet.

 Årets plan ska utvärderas kontinuerligt under året samt sammanställas senast 2021-05-31.

Ansvarsfördelning

Enligt skollagen är rektor ansvarig för att planen upprättas och följs (6 kap. 10§ skollagen). Rektor ska ansvara för att planen implementeras, utvärderas och revideras varje år. All personal har ansvar för att planen efterlevs och att arbeta efter den

Främjande insatser

Vår förskola bedriver kontinuerligt ett främjande arbete för att stärka respekten för allas lika värde och att förebygga kränkande behandlingar oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla barn och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattninng, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Mål och uppföljning

På vår förskola handlar det främjande arbetet om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och respekt för allas lika värde. Det innebär att vi i vår verksamhet strävar efter ett bra arbetsklimat för barn, vårdnadshavare och personal där alla ska bemötas med förståelse och respekt. Vårt mål med det främjande arbetet är att stärka det positiva förhållningssätt som barnen har mot varandra och motverka kränkningar. Vi vill att barnen ska få förutsättningar att utveckla sin självkänsla, sociala kompetens och empatiska förmåga samt att de känner att de har inflytande i sin vardag. Målet med det främjande arbetet är kopplat till läroplanens uppdrag och till de olika diskrimineringsgrunderna.

Alla barn, personal och föräldrar ska känna sig trygga i förskolan. Vi vill skapa en förståelse och värna om vår miljö och den natur vi lever i och hur det egna handlandet påverkar allt levande.

Insatser

-       Ett gott förhållningssätt ska genomsyra verksamheten hela dagen där vi vuxna är goda förebilder och främjar samarbetet mellan barnen.

-       Vi ska hjälpa barnen att förstå och sätta ord på sina känslor.

-       Vi ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet, solidaritet och empati.

-       Vi ska skapa förutsättningar för att barnen ska utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

-       Vi ska vara medvetna om att föräldrar med viss trosuppfattning kan ha skilda önskemål och behov.

-       Vi ska skapa goda förutsättningar för barn oavsett ålder eller funktionshinder.

-       Vi ska uppmuntra positiva beteenden

-       Vi ska arbeta aktivt med värdegrunden och ha kontinuerliga dialoger i arbetslagen och barngruppen om hur man främjar likabehandling

-       Vi möter daligen barn och föräldrar vid hämtning och lämning.

-       Att vara ute i naturen främjar arbetet med likabehandling så förutom våra friluftsskolor ska vi vara ännu mer ute i naturen.

-       Vi ska ge barnen en positiv självbild och låta varje barn komma till tals.

-       Vi erbjuder alla barn möjlighet att leka med de leksaker de vill.

-       Vi ser alla barn för den de är. 

Alla pedagoger är ansvariga för detta.

Arbetet pågår kontinuerligt under året och ska utvärderas senast den 31 maj 2021.

 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Kartläggningen ska ske under hela året för att få en bra bild av hur förskolans arbete fortgår då det gäller kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Detta ska ske genom dagliga samtal med barnen och daglig kontakt med vårdnadshavare.

I kartläggningen tar vi tillvara på barnens tankar och reflektioner genom dagliga samtal. De behov vi utifrån kartläggningen kan se är utgångspunkten för vilka insatser som ska påbörjas och genomföras under läsåret.

Våra kartläggningsmetoder:

-       Kartläggningar av otrygga områden på förskolan.

-       Observationer av barngruppen

-       Individuella utvecklingssamtal

-       Pedagogiska diskussioner

-       Vardagssamtal med barnen

-       Barnintervjuer

-       Utvärdering av föregående års plan mot diskriminering och kränkande behandling

-       Enkäter till vårdnadshavare

-       Analys av anmälningar om trakasserier och kränkande behandling samt anmälningar om tillbud.

 

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattninng, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Hur barn och vårdnadshavare involveras i kartläggningen

Under året görs intervjuer med barnen om hur de känner sig när de är på förskolan och under utvecklingssamtalet med vårdandshavare tas trivsel, trygghet och socialt samspel upp som en punkt på mötet.

Vid den dagliga kontakten med vårdnadshavare tas det direkt upp om något hänt under dagen som kan upplevas som kränkande. Under läsåret skickas en enkät hem till föräldrarna.

Vid uppföljningssamtal för de nya barnen har vi tillsammans med föräldrarna pratat om hur de och deras barn upplevt den första tiden hos oss.

Hur personalen involveras i kartläggningen

Personalen för samtal med varandra när något barn upplevs känna sig rädda eller kränkta. Personalen för även diskussioner och följer upp hur man jobbar mot de uppsatta målen på planeringsdagar och arbetsplatsträffar

Resultat och analys

Fylls i eftersom under läsåret 2020-2021 i Unikums reflektioner.

 

Förebyggande åtgärder

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker. På vår förskola ska all personal arbeta förebyggande mot kränkningar, diskriminering och trakasserier. Alla ska ta del av kartläggningen och arbeta utifrån vad som kommit fram från den.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattninng, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Mål och uppföljning

-       Arbeta för att det inte ska finnas utrymme till kränkande behandling och diskriminering på vår förskola

-       Hålla värdegrundsarbetet levande

-       Ha närvarande pedagoger i verksamheten. Pedagogerna ska finnas nära barnen så att de ska känna trygghet och så att vi kan hjälpa och vägleda dem att uttrycka sig själva och sin känsla.

-       Ha tydliga gemensamma regler/trivselregler i dialog med barnen

-       Alla barn ska ha lika handlingsutrymme i situationer och miljöer oavsett förutsättningar

-       Kontinuerligt följa upp och utvärdera vårt arbete.

-       Att barnen vågar säga ifrån, säga –Nej eller –Stopp.

Åtgärder

-       Personalen sprider ut sig både inne och ute för att ha uppsikt över alla utrymmen och vad som händer där och för att finnas till hands för barnen. Vi i personalen är närvarande och aktiva i barnens lek för att upptäcka och förhindra kränkningar.

-       Vi går trygghetsvandringar med barnen.

-       Vi tränar barn att säga ”stopp” både verbalt och med teckenspråk.

-       Vi ska arbeta temainriktat med kamrattema för att skapa en god stämning i gruppen. Vi kommer att göra fördjupningar under året med jämna mellanrum. Barnen ska få använda sig av drama, lekar, skapande, sånger och ramsor.

-       Vi ska genom medvetna samtal vägleda barnen att träna sig att lösa konflikter och förstå konsekvenserna av sina ageranden.

-       Vi ska arbeta för att skapa stimulerande lärmiljöer både ute och inne som lockar till lek och lärande så att barnens dag blir lärorik och meningsfull.

-       Fortsätta arbetet med inkluderande lärmiljöer.

-       Möta barnen när det kommer på morgonen för att tidigt ge dem ett bra bemötande som skapar trygghet hos barn och föräldrar

-       Arbeta i mindre, åldersanpassade, grupper. Där barnen ges större möjlighet att utveckla sin förmåga i att lyssna på andra samt uttrycka sina egna tankar och åsikter.

-       Vi ska skapa bra strukturer och rutiner i vardagen vilket leder till tydlighet och trygghet för barnen.

-       Vi ska titta extra på var, när och varför konflikter uppstår och hur vi kan förhindra dem.

Arbetet pågår kontinuerligt under året och ska utvärderas senast den 31 maj 2021.

 

Rutiner vid akuta situationer

På vår förskola har vi nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling

-       Vi ska organisera vår verksamhet så att alla barn upplever att man har närhet till en vuxen både inne och ute. Personalen håller god uppsikt över platser där barnen vistas.

-       Ha en öppen dialog med vårdnadshavare om hur de och barnen upplever atmosfären i förskolan.

-       Misstanke om trakasserier och kränkande behandling ska tas på allvar, utredas och återkopplas till vårdandshavare.

-       Föräldrarna ska i första hand vända sig till personalen i förskolan. Vid behov kopplas rektor in.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

-       Den som ser, hör eller bevittnar ett kränkande beteende pratar med det berörda barnet, sedan dokumentera enligt bilaga 1.

-       Berörda vårdnadshavare informeras om vad som hänt vid den dagliga kontakten.

-       Berörd personal ansvarar för att informera sitt arbetslag om den uppkomna händelsen.

-       Berörd personal för en dialog med de berörda parterna och gör en uppföljning

Vid upprepade kränkningar:

-       Personal och berörda vårdnadshavare träffas och beslutar om en lösning och bestämmer tid för uppföljningssamtal. Deltagande pedagog dokumenterar händelsen och överenskommelsen.

Om kränkningar fortsätter:

-       Tas kontakt med rektor som efter dialog med vårdnadshavare beslutar om vidare åtgärder och uppföljning.    

-       Rektor ansvarar för att åtgärder genomförs, dokumentation skrivs och att dokumentation förvaras. När kränkningarna upphört ansvarar rektor för att se till att ärendet avslutas.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av vuxna

-       Vi tar barnens parti genom att alltid hävda barnets okränkbarhet (Skolverket 2010)

-       Samtliga personal som ser, hör eller bevittnar ett kränkande beteende ska ta upp händelsen vid lämpligt tillfälle, så snart som möjligt, med den det berör.

 Vid upprepade händelser:

-       Tas alltid kontakt med rektor.

-       Rektor samtalar med den berörde som får ge sin version av händelsen. Rektor beslutar om eventuella åtgärder och uppföljning.

-       Rektor ansvarar för att åtgärder genomförs, dokumentation skrivs och att dokumentation förvaras. När kränkningarna upphört ansvarar rektor för att se till att ärendet avslutas.

-       Rektor anmäler till huvudmannen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när vuxna kränks av andra vuxna

-       Samtliga personal som ser, hör eller bevittnar ett kränkande beteende ska ta upp händelsen vid lämpligt tillfälle, så snart som möjligt, med dem det berör.

 Vid upprepade händelser:

-       Tas alltid kontakt med rektor.

-       Rektor samtalar med de berörda som får ge sin version av händelsen. Rektor beslutar om eventuella åtgärder och uppföljning.

-       Rektor ansvarar för att åtgärder genomförs, dokumentation skrivs och att dokumentation förvaras. När kränkningarna upphört ansvarar rektor för att se till att ärendet avslutas.

-       Rektor anmäler till huvudmannen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: