Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Giraffens planering ” Hållbar utveckling ” VT 20

Skapad 2020-05-14 14:59 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för ett hållbart samhälle och där vi tillsammans med barnen skapar en utmanande miljö där vi använder oss av naturmaterial i deras skapande . 

Vi vill också att barnen ska få uppleva och prova på att odla , från sådd till skörd. Se sambandet från det att vi planterar fröet till skörd och att vi kan smaka på det. 

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin förståelse för naturkunskap och kunskaper om växter och djur. 

att barnens intresse och naturliga nyfikenhet för naturen tas tillvara på och deras vilja att ta hand om och värna om djur och natur ökar. 

 

 

 

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Barnen uttrycker och visar ett intresse för naturmaterial  och kan uttrycka varför det är bättre med naturmaterial än att köpa in färdiga leksaker. 

Barnen är delaktiga och samspelar i / har inflytande i uppbyggnaden kring bageriet. 

Barnen tar ansvar för vårt bageri, att tex bakverken kommer tillbaka på rätt plats så de blir tillgängliga för alla. 

Kunna grundläggande fakta om djur i naturen, fysiologi( antal ben, har de ögon, skelett), hur länge lever dem, vart lever dem( i marken, buskar , träd etc)

Ta hand om och skydda djuren( naturen) på vår gård. 

Vi vill att barnen visar en förståelse från sådd till skörd genom att de kan beskriva processen.

 

 

 

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Odla morötter, rädisor, pumpa, potatis samt blommor. 

Barnen ansvarar för vattningen och följa processen av hur plantorna växer

Skörda

söka fakta om djur i naturen via förskolebiblioteket och internet. 

Läsa om djur och odling

Filma och fotografera djur och / eller en växt .......

Samla naturmaterial och skapa egna bakverk, glassar, skyltar  till vårt bageri.

Leka bageri  med närvarande vuxna.

Barnens tankar,  åsikter och intressen ska också styra vår undervisning i rätt riktning i uppbyggnaden av bageriet ute på gården. 

 

Vi vill använda oss av leken med lärandets objekt i fokus och där barnen tillsammans med vuxna kan utforska och lära tillsammans. I leken ska vi vara delaktiga, engagerade, lyhörda och bekräfta barnens kunskaper och samtidigt tillföra något nytt ( fakta, förmågor)i leken. Vi utgår från Vygotskijs  lärandeteori att barn lär sig tillsammans och av varandra. Vi vill också ge barnen kunskap om vilka olika sätt man kan ta reda på fakta om tex djur, vi väver in de digitala verktygen där barnen får möjlighet att lyssna på faktaböcker och googla fakta. 

Vår planerade undervisning : Utifrån barnens intresse och naturliga nyfikenhet  och med produktiva frågor kopplade till lärandeobjektet vill vi skapa meningsfulla sammanhang för barnen, barnen ska vara delaktiga, Vi vill väcka nyfikenhet och lust att lära , dokumenterar tillsammans med barnen. 

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp: 

Vi kommer att följa och dokumentera barnens utveckling genom observationer av deras handlingar och lärande.samtal och diskussioner tillsammans med barnen och dem sinsemellan, Vi kommer också att använda oss av filmning och foto. 

Odling 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: