👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion NTA

Skapad 2020-05-16 13:12 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Arbetet kommer pågå under hela terminen.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Röresle och konstruktion NTA Arbetet med rörelse och konstruktion utgår från NTA lådan. Vi kommer bygga och konstruera fordon fritt och efter ritning. Vi ska lära oss om olika krafter.

Innehåll

Kursplanens syfte

Långsiktiga mål i fysik (Lgr11)

Granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Långsiktiga mål i teknik (Lgr11)

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Lärandemål 

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

- Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

- Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

 

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last
 • Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion
 • Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras
 • Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion
 • Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon
 • Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier
 • Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv
 • Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld
 • Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.

Dokumentera dina underökningar i text och bild.

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration.

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas.

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling.

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön.

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt.

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier.

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt.

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

Ej än godtagbara
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar, frågeställningar och planeringar
 • Fy  E 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
 • Fy  E 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
 • Fy  E 6
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen och begrepp
 • Fy  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
 • Fy  E 6
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband
Upptäckter
 • Fy  E 6
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några olika delar i dem.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar likadant.
Tekniska resonemang
 • Tk  E 6
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven ka föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven ka föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Tekniska genomförande
 • Tk  E 6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ i teknik
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer i teknik
 • Tk  E 6
Eleven gör enkla dokumentationer av arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbete till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbete relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbete relativt väl synliggjord.

Fy Tk
Rörelse och konstruktion NTA

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Slutuppgift i teknik
Texten är förståelig samt alla frågorna har besvarats.
Texten är förståelig och detajerad samt alla frågorna har besvarats. Dessutom i dina svar har du visat en djupare förståelse för uppgiften.
Prov i fysik
0 - 9
10 - 14
15 - 20