Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande på Blåklockan

Skapad 2020-05-19 16:57 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Förskola
För oss på Blåklockan är det viktigt att våra barn är med och påverkar vår verksamhet, i stort och smått genom att förstärka barnens självförtroende och självkänsla.

Innehåll

Det är viktigt att barnen känner delaktighet och inflytande. Ett av läroplanens viktigaste mål.

Genom att barnen är delaktiga och har inflytande berör vi inte bara nära 30 av läroplanens mål om delaktighet, vi lyssnar även till barnkonventionen artikel 12, paragraf 1:

"Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."

Genom att barnen är delaktiga och uttrycker sina synpunkter och utövar inflytande på verksamheten får också barnen chans att vara delaktiga i läroplanens andra delar. Har vi exempelvis en omröstning om dagens resmål och detta blir en lekpark, får barnen förutom delaktighet och inflytande möjlighet att öva sin grovmotoriska förmåga. Dessutom kanske det för barnet är en ny park och då får barnet stifta bekantskap med det lokala kulturlivet. Väljer vi pedagoger väl på plats att utföra någon styrd aktivitet, exempelvis att undersöka hur snabbt olika saker åker ner för rutschkanorna, får barnen också kunskap om vikt, friktion osv.

Målet:

Målet är att barnen ska känna delaktighet och inflytande över verksamheten i stort och i smått. Barnen ska få vara medskapare till en verksamhet vi alla kan känna trygghet i, stolthet över samt delaktighet i.

Genomförande:

Utvecklingsmål

 • Genom att lyssna till vad barnen är intresserade av väljer vi att jobba med olika projekt.
 • Vi har ofta omröstningar där vi frågar barnen vad de vill göra och planerar in det i verksamheten.
 • Inflytande får barnen också genom att hjälpa till. Vi reflekterar med barnen i grupp, där får alla som vill komma till tals och påverka sin vardag. Barnen hjälper till vid påklädning, avklädning, sopa golv, avdukning, städning, bäddning  etc.

Hemmavistelse

 • Vi lyssnar till vad barnen är intresserade av och planerar verksamheten utifrån det.
 • Barnen får ofta vara med och påverka vad vi ska läsa.
 • Barnen får ofta göra omröstningar när vi röstar i olika beslut.
 • Barnen görs delaktiga i samlingar där vi ofta pratar om vad vi tycker och känner. Vi använder oss av tal-pinne. 
 • Barnen får även vara med att bestämma vart vi gör eller promenerar i vårt närområde.

Utvärdering och uppföljning:

Barns inflytande kommer utvärderas och uppföljas genom bild, text och film, här på unikum. Vi kommer följa upp detta på våra reflektionsträffar och personalmöten.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: