Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov matematik (muntligt), åk 6

Skapad 2020-05-20 07:56 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola 6 Matematik
Nationellt prov, delprov A, (muntligt).

Innehåll

Under vecka 46-48 genomfördes det muntliga nationella provet i matematik (Delprov A). 

Eleverna genomför det muntliga provet i grupper om 3 till 4 elever, och bedöms inom förmågorna: begrepp, metod och problemlösning, resonemang och kommunikation. Det matrisen visar är hur respektive kunskapskrav visas under provtillfället.

Under vårterminen skulle de skriftliga delproven; B, C, D och E genomföras. Men pga Coronapandemin så ställdes de in.

Ber om ursäkt då jag inte har skrivet in resultatet innan, men jag var övertygad om att jag redan hade gjort det vid julledigheten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Muntligt nationellt prov matematik årskurs 6

Ej nått godtagbara
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Visar kunskap om procent genom att t.ex bestämma någon procentuell andel.
Visar god kunskap om procent, t.ex bestämmer helheten utifrån en given del och procentuell andel.
Visar mycket god kunskap om procent, t.ex vad som utgör helheten vid jämförelser och förändringar.
Metod och problemlösning
Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven använder.
Använder någon fungerande metod vid beräkningar med procent och priser.
Använder lämpliga strategier eller metoder och drar någon relevant slutsats.
Använder väl fungerande strategier eller metoder för att lösa problem och drar relevant slutsats.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser, och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
För enkla resonemang kring procent.
För utvecklade resonemang kring relationen mellan del, helhet och procentuell andel.
För utvecklade resonemang kring relationen mellan del, helhet och procentuell andel.
Resonemang
I vilken grad eleven följer och bemöter matematiska resonemang.
Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk, tankegången är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: