Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och Form: Bildanalys

Skapad 2020-05-23 09:26 i Christian 4:s gymnasium Kristianstad
Bedömningsmatris bildanalys
Gymnasieskola Bildteori Bild
En bildanalys går ut på att undersöka en bild. För att göra detta måste du ställa dig ett antal frågor och försöka besvara dessa. Ofta har vi inte de korrekta svaren till frågorna utan vi får försöka besvara frågorna efter våra tidigare kunskaper och erfarenheter samt försöka vara så tydliga som möjligt kring varför vi tycker som vi gör (argument)

Innehåll

Bildanalys

 

Du skall skriva en bildanalys efter en frågeställning. Där du analyserar och tolkar kring bilden och dess betydelse. Även kallat bildspråk. Det viktiga är att argumentera för dina åsikter. Så att läsaren förstår varför du tycker som du gör! 

 

Det är viktigt i en bildanalys för att det finns inga rätt eller fel svar. En bild kan tolkas olika beroende på vem det är som betraktar den. Det är tyngden och trovärdigheten i dina argument som gör att dina påståenden blir trovärdiga.

 

 

Innehåll

Vad föreställer bilden? Vad vill bilden berätta?

Vad lägger man först märke till? Har bilden symbolisk innebörd?

Beskriv Personernas utseende? Hur är Bildens stämning?

Vilken miljö? Är bildtexten viktig?

Vilken tid? Tid på dygnet? Årtionde? Tänker du på några andra bilder när du ser den?

___________________________________________________________________________

 

 Utformning

Hur är bilden gjord? Framhävs någon särskild del?

Teknik och material? Betyder bildvinkeln något?

Äkta eller arrangerad bild?

Rörelsefylld eller lugn bild?

Finns någon form av värdeperspektiv? Värderas något som bättre/sämre, rikare/fattigare etc.

___________________________________________________________________________

Medium

Hur har bilden spridits? Tidningar; TV, Internet etc. 

I vilket sammanhang träffar du på bilder som den här? 

___________________________________________________________________________

Avsändare

Vem är beställare av bilden? 

Vem har utfört bilden?

___________________________________________________________________________

Mottagare

Vem är bilden avsedd för?

Speciell målgrupp? Barn, ungdomar, medelålders?

Vilka detaljer avslöjar valet av målgrupp?

Är mediet valt med tanke på målgrupp? Når man ut till rätt personer?

___________________________________________________________________________

Avsikter

Varför har bilden gjorts?

Är avsikten tydlig eller dold?

Vilka detaljer berättar bäst om avsikten och syftet med bilden?

___________________________________________________________________________

Effekt

Är bilden lätt eller svår att förstå?

Vilka känslor väcker bilden? (t.ex. positiva eller negativa)

Vad i bilden väcker dessa känslor?

Vilken effekt kan sändaren ha väntat sig?

 

Uppgift bildanalys: 

 

Mål 1:Analysera och förklara tydligt varför bildskaparen har gjort bilden som hon har gjort? Vad har syftet varit med bilden tror du? 

 

Mål 2: Ge genomgående olika möjligheter/tolkningar/analyser i er text.

 (Detta för att vi inte vet om vi har rätt i vårt första exempel då vi inte har facit i hand.)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
    Bil  A
  • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
    Bil  C
  • Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
    Bil  E

Matriser

Bil Bid
Bild och Form: Bildanalys

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Argumentera/reflektera/förklara
Att till varje svar argumentera och reflektera på ett tydligt sätt varför du tycker som du gör
Har besvarat frågorna och har vissa argument och reflektioner. Oftast blir argumentationen för kortfattad för att läsaren ska förstå dina tankar och analyser fullt ut.
Har besvarat alla frågorna på ett tydligt sätt där man oftast har tydliga och flera argument och reflektioner till varje svar.
Har genomgående väl uppbyggda argument och reflektioner där man grundligt förklarar varför man tolkar bilden som man gjort.
Visa på olika möjligheter/tolkningar
Visar genomgående på olika möjligheter och tolkningar för bildens syfte, användnings- område etc.
Har visat på några olika tolkningsmöjligheter för bilden i analysen.
Lyfter oftast fram olika tolkningsmöjligheter för bilden. Har missat att göra detta vid tillfällen i analysen
Visar genomgående att det finns olika möjligheter att tolka/ analysera bildens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: