Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krokodilens uppföljningsperiod 3, Projektsammanfattning

Skapad 2020-05-27 16:30 i 123521 Förskolan Malmgården Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den fjärde och sista perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en utvärdering av projektet som görs i slutet av vårterminen. I sammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

                                                                                                   Projektsammanfattning

Nedan följer ett axplock av allt som vi på Krokodilen har gjort under terminen kopplat till vårt projektarbete.

Vi märkte i ett tidigt skede av terminen att det fanns ett stort intresse i barngruppen för bokstäver och olika typer av symboler, även under våra luncher så visade barnen nyfikenhet kring pasta och de olika typer och former som finns. Vi började fundera på hur vi skulle kunna använda oss av dessa två intresseområden som utgångspunkt för vårat projekt? Det mynnade ut i ett projekt, där själva frågan var:

Hur utmanar vi barnen på deras väg att erövra begreppet litteracitet?
 
Litteracitet är ett samlingsbegrepp som innefattar både läsning, skrivande och olika aktiviteter kopplat till detta. Det kan även handla om att tolka olika typer av symboler som vi möter i vårt dagliga liv, så som trakfikskyltar eller andra typer av bilder. Det innefattar även hur vi förstår och använder oss av digitala verktyg. För de yngre barnen ingår även den språklig kommunikationen, när man t.ex. använder sig av sitt ordförråd för att i leken beskriva vad det är som sker och på så sätt kommunicera med andra. Kommunikationen mellan barn och vuxna och andra barn är väldigt viktig tidigt i deras språkinlärning, då det är så yngre barn närmar sig det talade språket och i förläningen även läsande och skrivande. 
 
Med utgångspunkt från Carina Fasts bok Att läsa och skriva i förskolan samt Agneta Edwards bok Bilderbokens mångfald och möjligheter har vi under terminen utmanat barnen i en mängd olika aktiviteter kopplat till begreppet litteracitet. Vi började med att läsa boken Krokodilen som inte gillade vatten och hade boksamtal kring den i våra mindre projektgrupper. Där har barnen givits möjlighet att samtala och reflektera kring bokens innehåll samt till att diskutera sinsemellan. Sedan har vi arbetat vidare på en mängd olika sätt, så som att återberätta berättelsen både digitalt och analogt. Barnen har fått använda digitala verktyg för att spel in sig själva och sedan höra sig själv prata. Vi har även arbetat med skapande kopplat till boken där barnen har fått illustrera olika delar av berättelsen. 
 
 
Skapandet av bokstäver är något som har löpt som en röd tråd genom hela terminen. Där har vi har använt en mängd olika typer av material för att konstruera stora delar av alfabetet. Det som från början startade med ett kunnande kring vilken bokstav som ens egna namn börjar på har sakteliga växt till att känna igen en mängd olika bokstäver gärna kopplat till kompisarnas namn. Detta arbete har varit ständigt närvarande och barnen har hela tiden uppmärksammat oss pedagoger på vilka bokstäver som omger oss, både på förskolan men även under våra utflykter. 
 
Pastan har även följt med oss som en kär gammal vän under terminen både som ett material att skapa med, både bokstäver och fantastiska konstverk. Men även på ett språkligt plan där barnen tagit till sig de olika sorteras korrekta italienska namn samt vridit och vänt på hur man kan beskriva dess former, olikheter och likheter. Vårt pastamemory har varit populärt att spela och det har varit utmanande att lära sig uttala alla möjliga och omöjliga sorter. Under den tidiga delen av projektet har vi sett ett förändrat kunnande kring barnens medvetenhet kring det egna- samt kompisarnas namn. Förmågan att känna igen olika bokstäver har växt successivt. Även barnens förståelse och medvetenhet kring tecken och bild som ett viktigt kommunikationsmedel har blivit synligt. Barnen har beskrivit hur de i olika lekar skriver viktiga saker i anteckningsböcker som några har haft med sig. Detta ledde till att vi tillsammans med barnen skapade vi en kontorsmiljö där de konstruerade egna datorer med bilder på tangentbord. De hade även tillgång till olika typer av papper, bland annat linjerat papper där de kunde testa på att "lekskriva". 
 

Det har även funnits en idé om att böcker är något som skall vara lättillgängligt och genomsyra miljön därför skapade vi en läshörna inne på Krokodilen där det har varit lätt för barnen att själva ta en bok och sätta sig ner att titta i eller be en pedagog att läsa för dem.

I och med Covid-19:s intåg så blev vi under andra halvan av terminen tvungna att skifta fokus från det egna projektet för att gemensamt hitta en struktur på förskolan som fungerade i förhållande till de restriktioner som kom. Vi började då arbeta utifrån olika teman veckovis, där vi bland annat genomförde en rörelse- och hälsovecka. Där fick barnen möta en mängd olika rörelseformer så som gymnastik, yoga och löpning. Veckan avslutades med ett stort lopp där hela Malmgården deltog och alla som genomförde loppet fick medalj. Just rörelse har det varit stort fokus på under hela terminen och barnens motoriska förmåga har utmanats i leken, på vår motorikbana, i dans och på utflykter. Allt för att utveckla deras motoriska förmåga och känna glädje kring rörelse och bygga självförtroende.   
 
 
Vi har även jobbat mycket med odling för att öka barnens förståelse för hållbar utveckling samt ett ökat kunnande kring naturens kretslopp samt växter och djur. Kopplat till detta har vi gemensamt snickrat egna bihotell i och med detta har barnen fått lära sig namnen på olika verktyg samt hur en hanterar dessa. 
 
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla kompisar för denna termin som på så många sätt varit väldigt speciell, men ändå full av lärande och lärdomar för alla inblandade!
 
Med vänlig hälsning,
 
Carl, Helena, Per I och Samuel

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: