Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängens Projektberättelse

Skapad 2020-05-29 13:16 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Hur kan vi stärka empatin och det sociala samspelet mellan varandra?

Innehåll

 

Projektberättelse

 

Hur kan vi stärka empatin och det sociala samspelet mellan varandra?

Vi har under en längre tid arbetat med kompisböckerna om Kanin och Igelkott. Syftet med arbetet av Kompisböckerna var tänkta att fungera som ett konkret och enkelt verktyg att använda i arbetet med värdegrund. Värdegrundsfrågor som vi har jobbat med under terminens gång är följande: delaktighet, trygghet, social kompetens och empati för varandra, men även inflytande på förskolan samt förutsättningar att se varandras olikheter som en tillgång.

 

Bakgrunden till val av arbete med värdegrundsfrågor var på grund av att många barn är i en ålder där de försöker hitta sin röst och sin identitet och därför uppstår ibland konflikter. Vi ville även förmedla/lära ut/uppmuntra hur barnen med hjälp av olika verktyg skulle kunna tillgodose sina och andras behov med känslor, men även genom att försöka samtala.

 

Varje bok har vi arbetat med i 2 veckor för att barnen ska få möjlighet till att reflektera, bearbeta, analysera individuellt, men även i grupp samt prova på i sin takt.  Varje bok kom också med en delprojektsfråga om just den boken för att vi skulle kunna fördjupa oss i det. I exempelvis boken ”sprid glädje” var delprojektsfrågan, Glädje- var i kroppen känner du glädje? Vad blir du glad av och hur kan man visa glädje på olika sätt?

Vid varje undervisningstillfälle delade vi in barnen i 5 grupper för att lärandet skulle vara lustfyllt, barnen fick möjlighet att komma till tals, gehör för olika frågeställningar samt möjlighet att dela med sig av sina beprövade och tidigare erfarenheter.  Vi delade in oss i våra 5 olika ansvarsgrupper i dem olika rummen vi har på hemvisten för att skapa en lugn miljö där vi kan läsa boken och sedan ge barnen en introduktion av vår nästa uppgift vi ska utforska.

 

På vilket sätt har vi arbetat med kompisböckerna och värdegrundsarbetet?  (projektet kopplar vi till brukarenkäten).

 

Skapande och olika uttrycksformer

Under projektets gång har barnen fått möjlighet att pröva på olika estetiska former genom att dansa, dramatisering, skapat olika tavlor genom klipp och klistra och arbetat aktivt med lera samt spelat musik.

Digitalisering

I arbetet med Kanin och igelkott har de olika digitala verktygen varit levande under hela projektets gång. Barnen har under hela projektprocessen utforskat och använt sig av Ugglo för att läsa samt lyssna på böckerna digitalt. De har även haft tillgång till att kamera, ipad, OH-apparat och projektorn för att projicera kanin och igelkott på väggen.

Språk

I arbetet med böckerna har vi tillsammans kunnat bearbeta textinnehållet genom att vi har haft boksamtal, diskuterat diskussionsfrågor, haft högläsning, samtalat flitigt om olika händelser som illustreras i böckerna, men också stannat upp för att prata om bilderna. Barnen har haft möjlighet att samtala, leka och konstruera berättelsen genom olika verktyg exempelvis, flanosaga, olika rekvisitor, bilder, gosedjur, leksaker osv. 

Matematik

Vi har arbetat med rumsuppfattning i olika aktiviteter exempelvis hur många händer får plats i en rockring. Vi har arbetat med kompismemo där man ska se likheter och skillnader, turtagning och antal.

Naturvetenskap och teknik

När vi arbetade med boken Samarbeta pratade vi om myror och hur myror samarbetar för att bygga sina hem. Vi gick ut i skogen och hittade en myrstack och sedan tog vi på en stor stock och bar den tillsammans precis som myror gör.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: