Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månen-Projektplanering 4b-Vad är ett mönster

Skapad 2020-05-29 13:47 i 182321 Förskolan Rymden Stockholm Farsta
Förskola
Under hösten uppmärksammade vi att barnen ofta pratade om och jämförde mönster och figurer på sina kläder. De började även att bygga mycket med det nya materialet vi fått i lilla bygghörnan (vår mönsterhörna) Vi kunde se att vissa av de yngre barnen däremot hade problem när de skulle beskriva sina konstruktioner och mönster eftersom de inte riktigt hade kunskapen om färg och form Vi bestämde oss därför att starta upp ett projektarbete om mönster.

Innehåll

Projektberättelse: Vad är ett  mönster 

Ett utav våra utvecklingsområden i förskolan är hur vi kan få in matematiken på ett naturligt och lekfullt sätt i utbildningen och undervisningen. Hur och med vilka material kan vi inspirera och göra barnen nyfikna och intresserade av den matematik som de möter i vardagen?

I förskolans läroplan från 2016 skrivs mönster fram som en del i ett centralt innehåll. Att upptäcka ,undersöka och skapa mönster är ett betydelsefullt innehåll i förskolans matematikundervisning.

Mycket inom matematiken bygger på regelbundna mönster.

Nyckeln till att lösa matematiska problem handlar ofta om att barnen har utvecklat sin förmåga att finna mönster, eftersom de med hjälp av dessa mönster sen kan förutsäga vad som ska ske i nästa steg. När barn lär sig att skapa mönster tränar de sin förmåga att se talmönster, vilket är en förutsättning för att få god taluppfattning.

Att kunna se och uppfatta mönster och strukturer i verkliga objekt eller ute i naturen runt om oss är alltså grundläggande för det matematiska tänkandet. Mönster finns överallt omkring oss och hjälper oss förstå hur vi kan använda matematiken för att lösa problem.

När vi under hösten uppmärksammade att många av barnen intresserade sig för mönster bestämde vi oss för att starta upp ett projektarbete kring detta ämne.

Vi kunde se att när barnen byggde med kaplastavar, matteknappar , la pärlplattor, målade eller jobbade vid ljusborden så undersökte de, sorterade, upptäckte och skapade mönster utan att de ens tänkte på det. I barnens eget utforskande fanns det många tankar och idéer som blev till  öppningar för oss att ta till vara på för att sedan utifrån det försöka vidga barnens kunnande inom mönster.

Vi uppmärksammade att barnen ofta diskuterade mönster och figurer sina på kläder, de byggde mönster i olika material och tecknade mönster i våra rutpapper. Men inte alla barn hade kunskap om begreppen randigt, rutigt, prickigt och inte heller om färg och form. Vi bestämde oss därför att vi skulle börja arbeta med grunderna i mönsterskapande.

Vårat mål var att observera och dokumentera  barnens förståelse för fenomenet mönster och sedan alltefter projektets gång  följa upp deras utveckling och lärande för att se om vi kunde förändra och förhoppningsvis förbättra barnens kunnande inom detta matematiska ämne.

För att skapa de bästa möjligheterna för utforskande och undersökande i barnens matematikspanande så utökade vi vårat sorteringsmaterial.

 

Vad är ett mönster?

Arbetet inleddes med många spännande diskussioner i samlingarna om vad ett mönster kan vara. Barnen beskrev fenomenet mönster med hjälp av begrepp som färg och form, antal, ordning, likheter och skillnader. De äldre barnen i gruppen försökte ivrigt få de yngre att förstå, bla med hjälp av våra färgade matematik kuber och kaplastavar som de la upp i olika mönster för att sedan förklara hur de olika färgade klossarna återkom på ett speciellt sätt.

 

 

Första delmålet blev att se till att alla barn hade grundkunskap i färg och form samt förmåga att sortera och klassificera. Samlingarna blev ett forum för att på ett lekfullt sätt jobba med detta genom sånger, ramsor, sorteringslekar, färgjakter och lek med geometriska former och logiska block. Vi kunde se vikten av grupplärande för utvecklingen. De äldre barnen drev projektet framåt genom att dela med sig av sin kunskap, deras entusiasm smittade av sig och gjorde lärandet intressant och lustfyllt för de yngre barnen. Det tog inte lång innan vi såg att alla barn fått förståelse för färger och enklare former. Att få teckna, måla och jobba med färgblandning har förstärkte lärandet och de pedagogiska materialen i våra bygg, mönster och ljusrum har haft stor påverkan samt underlättat för barnens utforskande och undersökande när det gäller form och färg men också vid sortering och klassificering.

 

 

 

Nästa steg blev att uppmärksamma  barnen på mönster. Under arbetes gång har vi varit på mönsterjakter, både inne och ute flera gånger, detta för att träna seendet och inspirera barnen. Därefter har vi låtit barnen själva att skapa och och återskapa  mönster genom olika uttrycksformer som i tex. teckning, målning, byggen i olika material, sand, lera, naturmaterial och även med kroppen i rörelse.

Vår närmiljö har också haft stor betydelse i projektet, barnen har upptäckt mönster och former överallt. Att kunna upptäcka och urskilja färger, mönster och symmetrier i naturen och på insekter har varit både lustfyllt och lärande och har skapat samtal om hur färger kan påverka oss, skicka signaler och förmedla visa betydelser. Mönster och olika former på byggnader har även det inspirerat och intresserat barnen och fått dem att upptäcka det estetiskt vackra i mönster.

 

När barn lär sig göra egna mönster så tränar de sin förmåga att se talmönster, vilket är en förutsättning för att få en god taluppfattning. Det är därför viktigt att kunna se och skapa egna mönster i syfte att framöver lära sig använda dessa  i matematisk problemlösning.

Mönsterlära har kontinuerligt förekommit i våra samlingar i samtal, lekar, sånger, ramsor, rytmer, rörelser, räkneramsor och talmönster men också dagligen då vi pratar om årsklockan. Att kunna förstå årets förändringar och mönster med årstider, månader, veckodagar och datum skapar medvetenhet och struktur men har också lagt grunder för andra matematiska tankar hos barnen. Lekarna med våra stora tärningar har skapat möjligheter för barnen att se och lära sig talbilder. Vi har övat på och lärt oss talramsan men även jobbat med att få baren att förstå attför att räkneorden i ramsan representerar olika mängder 

Symmetri hjälper oss alla att uppfatta skönhet, harmoni, perfektion, struktur, ordning,trivsel,estetik och rytm.Vår värld blir mindre kaotisk genom att vi klassificerar, sorterar och finner jämnvikt och balans med hjälp av symmetri.

Barnen har under projektet arbetat med symmetri. Vi har försökt uppmärksammat barnen på att många mönster är som en spegelbild av sig själv, här kom vi även in på kroppen. Barnen har skapat symmetriska självporträtt samt tecknat av olika symmetriska föremål. De har även arbetat två och två med symmetriska konstruktioner, utifrån en symmetri linje, där det ena barnet valt material och bestämt ordningen och de andra barnet har följt och byggt symmetriskt. En viktig del i barnens lärande har varit just kommunikation och samspel. Att utveckla nya tanke strukturer tillsammans, att använda sig av varandras kunskaper, olikheter och erfarenheter i sitt sökande efter att själv förstå nytt, samt att se sitt eget lärande .

 

           

 Symmetriska teckningar

 

            

       Samarbete vid symmetrilinje                             

 

         

           Den täckta sidan visar ett fotografi av barnens halva ansikte 

 

Vinkelspeglar

Vår station med vinkelspeglar, där barnen byggt mönster med hjälp av spegelsymmetri har också varit ett mycket positivt, uppskattat och lärande inslag i barnens utveckling.

 

I våra lärande lekar har vi försökt träna barnen att se och skapa egna mönster. Detta är en viktig baskunskap för att kunna se talmönster, som är en förutsättning för att få en god taluppfattning. Det vi övat på i lekarna är

  • Klassificera /Sortera - att kunna urskilja likheter och olikheter.
  • Se och skapa mönster 
  • Se och skapa symmetrier 
  • Upptäcka mönster i räkneramsor.

I projektarbetet mönster har vi arbetat för att barnen ska få en grundförståelse för vad ett mönster är. Tanken är att vi under hösten kommer att fortsätta arbetet då med att låta barnen skapa egna mönster.

 

Utvärdering

I vår utvärdering har vi kunnat se hur barnens kunskap om mönster har förändrats. Alla har kännedom om färger och enklare former, och förstår det återkommande i ett mönster. De är väldigt uppmärksamma på alla mönster som de ser i vardagen och berättar och beskriver gärna för andra både barn och vuxna när de ser något nytt. Vi kan se att barnen spontant skapar mönsterbyggen med material av olika slag som de hittar, både ute och inne och vi har också fått det berättat för oss från våra vårdnadshavare att barnen gör likadant hemma. 

 

Innehållet i våra samlingar har förändrats en hel del. När barnen ansvarar väljer de gärna att utmana varandra i sorteringslekar med hjälp av våra sorteringsringar. Uppgifterna som ges till kompisarna  går ut på att de ska hämta olika föremål som ska sen sorteras och klassificeras tex, efter form, antal, material eller färg. Ett annat vanligt inslag är lekar med tärningarna som berör allt från siffror, räkneramsor, antal till klassificeringslekar som ett skepp kommer lastat.

 

I teckningsstationen kan vi se att barnen ofta gör olika mönster i rutpapper, de pratar om färgerna när de tecknar och använder gärna våra färdiga (halva objekt mallar) för att teckna symmetriskt.

 

Pärlplattor, halsband och även duplo och plusplus skapas och byggs efter speciella färger och mönster.

I mönsterhörnorna byggs ständigt nya mönster av olika slag och material vilka barnen gärna vill att vi dokumenterar med bilder. I byggstationen kan vi se symmetriska konstruktioner och hur materialet i leken sorteras upp efter olikheter och likheter.

 

I hallen uppmärksammas och beskrivs alltid klädernas mönster och till och med när vi äter kan barnen upptäcka saker som bildar mönster, ja barnen ser verkligen mönster överallt .

Ja, vi tror att barnen, precis som vi ser det  som vi i vardagligt tal kallar för mönster, alltså sekvenser av upprepade former  och rena utsmyckningar. Men vi  är också ganska säkra på att de kan se matematiska mönster, dvs.när en sekvens upprepas enligt en bestämd regel ( när allt upprepas i en viss ordning tex ränderna på tröjan, mönstret i tapeten, musikrytmer och rörelser. )

Mönster finns överallt runt omkring oss, det gäller bara att få barnen att upptäcka dem. Att kunna se mönster och strukturer i verkliga objekt eller i vardagen runt omkring oss är grundläggande för det matematiska tänkandet, mönster lär barn matte. Frågan är bara hur mycket vi vuxna arbetar med och tar till vara på de mönster som finns i barnens omgivning. I lärandelekar kan vi träna barnens förmåga att se och skapa mönster, väcka barnens nyfikenhet och intresse. Det vi gör i förskolan ligger ju till grund för det som händer sen, i det livslånga lärandet.

 

Lärloggar i skolplattformen

Under vårterminen 2020 startade vi upp arbetet i skolplattformen med lärloggar, detta för att på ett bra sätt kunna ge er vårdnadshavare möjlighet till insyn och delaktighet i vårat arbete med barnen. Tanken är att ni ska kunna följa barnens utforskande och lärande under projektens gång (via våra dokumentationer)  och ev också komma med egna tankar, idéer och reflektioner. Vi har under denna termin bara påbörjat detta arbete och därför endast haft möjlighet att lägga ut ett fåtal loggar om mönsterprojektet. Under nästa termin kommer detta arbete att fortsätta och utökas, då med fler antal loggar från projekten innehållande bilder och dokumentationer så att ni kan följa barnens lek, utveckling och lärande i förskolan. 

 

 

h

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: