Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska 7-9

Skapad 2020-06-04 11:58 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under högstadiet kommer du att fortsätta utveckla dina kunskaper i portugisiska som modersmål, genom att arbeta med olika skönlitterära texter och språkvarianter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att...

 • Läsa olika slags texter kopplade till olika skolämne, tex om biologi, matematik, osv.
 • Läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
 • Skriva texter av olika slag så att andra förstår innehållet, tex berättande text
 • Urskilja språkliga strukturer och normer mellan svenska och portugisiska
 • Använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • Hitta språkliga strategier för att göra sig förstådd eller förstå andra tex hitta lösningar för att komma över språkliga hinder som att inte veta vad ordet heter, ställa följdfrågor
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag, tex fakta texter
 • Uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter
 • Veta om portugisiskans språkhistoria
 • Utveckla din läsvana och öka din läslust och kulturell förståelse
 • Kunna läsa olika legender, tolka och jämföra dem, känna igen strukturen och viktiga sagor från Brasilien och Portugal
 • Lära dig om olika dialekter och språkvarianter som finns i portugisiska samt vad som är typiskt för några dialekt
 • Diskutera fördelar och nackdelar med dialekter
 • Lära dig ämnesrelaterade ord som har med dialekter att göra
 • Forska, planera och skriva om en specifik dialekt och om portugisisktalande länder/områden
 • Kunna utföra en muntlig framställning och diskussioner om ditt ursprungsland
 • Lära dig att sammanfatta, kommentera, berätta samt diskutera historiska, geografiska och kulturella tema
 • Kunna koppla olika kunskaper och sammanfatta dem i ditt skriftarbete
 • Kunna ge respons till en kollega och få respons samt bearbeta dina texter utifrån responsen
 • Kunna läsa och tolka kända dikter 
 • Diskutera om poetiska texters form, struktur och innehåll 
 • Diskutera om argumenterande text uppbyggnad och struktur
 • Lära dig att skriva en argumenterande text
 • Kunna utföra en muntlig framställning och diskussioner om aktuella händelser i Brasilien eller Portugal
 • Kunna analysera och skriva en nyhet
 • Diskutera om olika skönlitterära texter
 • Kunna läsa olika skönlitterära verk, tolka och jämföra dem, känna igen strukturen och viktiga författare från länder där portugisiskan används
 • Reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar modersmålet och t.ex. göra jämförelser med Sverige
 • Veta hur en faktatext konstrueras
 • Kunna använda en karta för att planera och organisera din text
 • Kunna anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur och särdrag
 • Ha kännedom om portugisiskans grundläggande grammatisk struktur i jämförelse med svenskans
 • Kunna hitta pålitliga källor och skriva fakta om olika portugisisktalande länder
 • Skriva en digital artikel som kombinerar ord, bild och video
 • Genomföra en muntlig presentation med stöd av en digital presentation

Så här ska vi arbeta...

 •    Vi kommer att läsa och tolka texter relaterade till olika skolämne, tex matematik, biologi, osv.
 • Vi kommer att läsa olika slags texter från portugisisktalande länder
 • Vi kommer att arbeta med olika material och digitala verktyg, som stöd för lärandet
 • Vi kommer att diskutera om texternas form, struktur och innehåll 
 • Vi kommer att ge och få respons för muntligt och skriftligt arbete samt bearbeta texten utifrån responsen 
 •  
 • Vi kommer att leka med tillverkning av papperspresenter beroende på vilka högtider det är
 • Vi kommer att använda boken "Os meus tempos de escola" för att fylla på med alla viktiga detaljer om dig och din tid i skolan
 • Vi kommer att arbeta med grammatiska strukturer och övningar
 • Vi kommer att läsa om högtider och traditioner i olika delar av landet (Brasilien/Portugal)Vi kommer att prata om likheter och skillnader mellan portugisiskan och svenskan
 • Vi kommer att läsa/prata/titta på filmer om hur språket har utvecklats i Portugal och andra länder där språket används och känna till olika dialekter och språkvarianter som finns i portugisiska samt vad som är typiskt för varje dialekt
 • Vi kommer att läsa olika sagor och arbeta fram sagornas typiska särdrag
 • Vi kommer att testa våra kunskaper genom att ställa och svara på frågor
 • Vi kommer att diskutera om texterna uttalade budskap och det som står mellan raderna
 • Vi kommer att diskutera om människors villkor, identitets- och livsfrågor
 • Vi kommer att skriva korta biografier om olika kända författare från portugisisktalande länder
 • Vi kommer att läsa och tolka dikter 
 • Vi kommer att diskutera om poetiska texter form, struktur och innehåll samt begrepp poesi och lyrik bland annat
 • Vi kommer att diskutera om människors levnadssätt i länderna där Portugisiskan används

 

 

 

 

  Jag kommer att bedöma hur (på vilket sätt) du...

 • Förstår och jämför på språkskillnader mellan portugisiska och svenska
 • Läser och förstår innehållet i olika sorters texter kopplade till skolämnena
 • Förstår vad andra säger och deltar i samtal kring portugisiskans språkhistoria samt om länder der portugisiskan används
 • Resonerar kring innehåll i texter och poesi (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • Kan skriva en skönlitterär text eller poesi
 • Kan presentera ett land där portugisiskan talas som förstaspråk
 • Kan presentera en författare och dess verk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: