👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna 20/21

Skapad 2020-06-05 09:24 i Murgrönan Örebro
Förskola
Med förskolans äldsta barn som ska börja förskoleklassen arbetar vi detta läsår med materialet Väpplarna.

Innehåll

Detta är en levande planering som förändras under läsårets gång.

Var är vi? [nulägesbeskrivning]

Barngruppen består detta läsår av tolv barn, blandat från båda förskolans avdelningar. Barnen känner varandra väl sedan tidigare eftersom de redan sedan tidigare ingår i en tvärgrupp tillsammans. Det som är nytt för barnen är pedagogerna som leder gruppen, materialet Väpplarna, samt att situationen att börja i förskoleklassen är ny för barnen. Barnen har olika förutsättningar gällande t ex språk.

Undervisningen kommer ske delvis utomhus, eventuellt i gymnastiksal samt inomhus i förskolans lokaler där det finns projektor mm. att ta hjälp av för att tydliggöra undervisningen.

En pedagog är bekant för barnen från förskolemiljön, men ny som ledare av gruppen. 

Vart ska vi? [vad ska det leda till?

Barnen har olika förutsättningar när det kommer till t ex språket och befinner sig på lite olika utvecklingsnivåer. De står även inför utmaningen att börja i förskoleklassen.

(Lägg till prioriterade mål)

Vi vill att undervisningen i gruppen ska leda till att:

* Barnen känner trygghet inför starten i förskoleklass, kopplat till självständighet och en känsla av att vara kapabel

* Barnen får en för förskoleklassen relevant, grundläggande kunskap inom språk, matematik, naturkunskap/teknik samt socialt samspel

För att barnen ska känna trygghet till sin kompetens inför förskoleklassen där kraven är högre än i förskolan arbetar vi med barnens självständighet. Vårt mål är att barnen ska känna sig helt trygga med sin förmåga att t ex ta på skor och kläder själva, lägga upp mat etc som förväntas av barnen i förskoleklassen. 

När det gäller barnens kunskaper och undervisningen inom de olika ämnena startar terminen med att lära känna gruppen och få en uppfattning om var de olika individerna befinner sig, för att sedan kunna utvärdera och anpassa undervisningen utifrån detta. 

Initialt är målen med undervisningen att:

 • Barnen ska få en grundläggande uppfattning om sitt eget jag. Vem de är, och vilka åsikter de har.
 • Barnen ska få en grundläggande kunskap om sortering, antal, lägesord samt mönster och former.
 • Barnen ska få en grundläggande kunskap om hur olika saker i naturen påverkar varandra samt hur våra val påverkar naturen.
 • Barnen ska få en grundläggande fonologisk medvetenhet samt medvetenhet om hur ord är uppbyggda.

Hur gör vi? [planering]

Initialt följer vi den färdiga strukturen i materialet Väpplarna med viss revidering, och utvärderar löpande om det är något vi ska ta bort, lägga till eller förändra.

Vi arbetar med materialet Väpplarna. Materialet är nytt för pedagogerna och utvärderas löpande för att se om vi uppnår det vi önskar genom detta material eller om vi ska använda oss av något ytterligare. Vi anpassar undervisningen utifrån barnens olika utvecklingsnivåer. 

Vi har tillgång till olika digitala verktyg att använda oss av för att t ex tydliggöra eller fånga barnens intresse. T ex projektor, Blue bot, Sphero och iPads.

Vi dokumenterar löpande i Unikum och använder oss av reflektionsfunktionen för att utvärdera undervisningen.

Hur blev det? [uppföljning och analys]

 

Oktober:

Första blocket med socialt samspel har haft stort fokus på vem man är, och att vi alla får vara som vi vill. Mycket av detta är sådant barnen arbetat med tidigare, men t ex barnkonventionen är delvis ny i denna utsträckning i undervisningen. Vi har arbetat med detta innan, men nu mer ingående. 

Jag har noterat att det inte alltid är så lätt att förstå och följa instruktioner, speciellt inte när de kommer i "flera led". Detta är något vi fortsätter arbeta med kontinuerligt inför skolstarten. Jag har även noterat att skapande utan penna och papper kan vara lite klurigt! Detta är något vi får arbeta mer med för att vidga barnens förståelse och kreativitet.

 

Uppgifter

 • Vecka 38 - Min familj

 • Vecka 37 - Jag

 • Vecka 45 - Sortering och antal

 • Vecka 39 - Mitt hus

 • Vecka 45 - Sortering och antal

 • Vecka 46 - Lägesord

 • Vecka 42 - Jag och mina kompisar

 • Vecka 47 - Lägesord

 • Vecka 48 - Mönster och former

 • Vecka 49 - Mönster och former

 • Vecka 3

 • Vecka 4

 • Vecka 5

 • Vecka 7

 • Vecka 10

 • Vecka 11

 • Vecka 12

 • Vecka 14

 • Vecka 15

 • Vecka 16

 • Vecka 17

 • Vecka 19

 • Vecka 20

 • Vecka 21

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18