Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Skogsduvans förskola Aktivt arbete mot diskriminering

Skapad 2020-06-09 12:20 i Skogsduvans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Aktivt arbete mot diskriminering

Innehåll

Aktivt arbete mot diskriminering 20-21

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

 

Vilka risker och hinder finns (övergripande)

Var finns det risk för diskriminering? 
I vilka aktiviteter, lokaler, sammanhang ser ni risker för diskriminering? Det är viktigt att göra det generellt med inriktning på förhållandena i verksamheten och inte på de enskilda barnen. 
Var finns det hinder?
Se över rutiner, riktlinjer och faktiska hinder i form av attityder, normer och strukturer. 

Kön:
Risk: I samspel och lek mellan barn, vi har hört kommentarer som "bara flickor får vara med i den här leken". Det finns en risk att barn väljer bort aktiviteter/lekmaterial/kläder på grund av att de betraktas som könskodade utifrån de normer som råder om pojkar och flickor i samhället.
Hinder:Samhällets rådande normer om pojkar och flickor samt hur pojkar och flickor delas upp på olika sätt i samhället.

Könsidentitet eller könsuttryck:
Risk: I samspel mellan barnen och mellan barn och vuxna, i aktiviteter som betraktas som könskodade.
Hinder: De normer som råder i samhället och den synen på pojkar och flickor som fortfarande råder och påverkar oss, pedagoger, barn och vårdnadshavare i vardagen.

Etniskt tillhörighet:
Risk: -
Hinder: -

Religion eller annan trosuppfattning:
Risk: Önskemål från vårdnadshavare som vi inte kan tillgodose för att de inte går i linje med vårt uppdrag.
Hinder: Vårdnadshavares olika synsätt på och önskemål om vad och vilka barnen bör leka med samt hur man behöver exponera kroppen.

Funktionsnedsättning:
Risk: -
Hinder: -

Sexuell läggning:
Risk: -
Hinder: -

Ålder:
Risk: Att det bland barnen betraktas som lite lägre status att vara yngre, att de yngre blir uteslutna ur lekar och aktiviteter på grund av ålder.
Hinder: Att vi vuxna på grund av bland annat säkerhet ibland måste neka ett yngre barn ett material för att vi inte har möjlighet att vara med och vägleda barnet. 


Analysera orsaker

Varför finns det risk och hinder?
Varför ser det ut som det gör?
Var kommer riskerna, hindren ifrån?
Vad beror de på? 

Kön: Normer som råder i samhället påverkar barnen tidigt, det speglas i leksaksaffärer, klädaffärer och sociala medier som barnen använder sig av.

Könsidentitet eller könsuttryck: Samhället är fortfarande heteronormativt vilket påverkar oss i våra föreställningar om könsidentitet och könsuttryck och en medvetenhet behövs för att komma ifrån den normen.

Etnisk tillhörighet
: -

Religion eller annan trosuppfattning: För att vi har olika religioner och trosuppfattningar som innehåller olika övertygelser, uppfattningar och normer.

Funktionsnedsättning: -

Sexuell läggning:

Ålder: När vi vuxna är otydliga med varför vi tar de beslut vi tar

 

Åtgärder (förebyggande och främjande)
Vad kan vi göra?
Vilka konkreta åtgärder ska genomföras? Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en förskola, motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet handlar inte om att åtgärda problem som redan har uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter i förskolan 
Hur kan vi göra?
Hur kan vi ta bort de hinder som vi hittade?

Kön:
Vad: Vi är närvarande, medvetna och goda förebilder i vardagen.
Hur: Vi utmanar och neutraliserar barnens föreställningar och rådande normer genom att bjuda in till diskussioner. Vi är medvetna om hur vi uttrycker oss och undviker uttryck som stärker rådande könsnormer.

Könsidentitet eller könsuttryck:
Vad: Vi är närvarande och medvetna pedagoger.
Hur: Vi diskuterar tillsammans med barnen om att vi alla är olika och alla får vara den de vill. Varje person äger själv rätten att bestämma vem hen är. Vi ger barnen exempel från verkligheten som motbevisar de rådande normerna.

Etnisk tillhörighet:
Vad: Vi pratar tillsammans om att vi alla har olika åsikter, tycker olika och ser olika ut beroende av vilken etnisk tillhörighet vi har.
Hur: Vi vägleder barnen i vardagen genom att prata om oss som individer som är både lika och olika snarare än uppdelade enligt etnisk tillhörighet. När vi diskuterar var vi kommer ifrån så är vi goda förebilder genom att visa intresse och nyfikenhet. Vi är positivt inställda till våra olikheter.

Religion eller annan trosuppfattning:
Vad: Vi har öppna dialoger med vårdnadshavare.
Hur: Vi vill skapa förståelse för varandras olika tankar och åsikter genom att informera varandra om olika kulturers synsätt och värderingar.

Funktionsnedsättning:
Vad: Vi är närvarande och aktiva pedagoger som arbetar för att finna lösningar som fungerar för alla.
Hur: Vi väljer aktiviteter som på olika sätt fungerar för alla och använder oss av genomtänkta anpassningar när det behövs för att alla ska inkluderas i utbildningen.

Sexuell läggning:
Vad: Vi är närvarade, medvetna och lyhörda pedagoger.
Hur: Vi reflekterar tillsammans med barnen i vår vardag.

Ålder:
Vad: Vara tydligare inför barnen i vårt beslutsfattande.
Hur: Genom att förklara varför vi nekar ett barn en aktivitet eller material och också uppmuntra barnen att visa och lära varandra att delta i aktiviteter och använda material. 

Lärlogg: Här synliggörs åtgärder i bild och/eller text (förebyggande och främjande)

 

 

 

Reflektion och analys

 

Aktivt arbete mot diskriminering 20-21

 

Följa upp och utvärdera (december)

Hur gick det?
Lyckades vi plocka bort risker och hinder? Om vi inte lyckades, vart tog det stopp? 

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?
Hur kan vi fortsätta arbetet?
Nästa steg fortsätt arbetet genom att börja om med steg ett igen. 

Svara på ovanstående frågeställningar (ta hjälp av den röda hjälptexten) genom att skriva löpande text till varje diskrimineringsgrund. 

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (mars)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (maj/juni)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på lång sikt (20-21)?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Nästa steg

Ny upprättas inför 20-21, senast 15 september

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: