Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven undervisningsplan

Skapad 2020-06-10 08:29 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Plantering, kretslopp, bajs & programmering

Innehåll

 

Undervisningsplan

 

Avdelning Räven

 

 

1.     Kartläggning

 

-         Vi skulle som planerat arbeta med hållbar utveckling utifrån projektet ”Vårt gemensamma jordklot”. I den ordinarie undervisninsplanen för terminen skrev vi att fokus skulle ligga på att utveckla barnens förståelse för vår värld samt hur vi människor påverkar vår värld.

 

Arbetet har fokuserats mycket på djur & natur och hur dessa påverkas av varandra, skapande och förståelse för olika biom (arktisk tundra, havsbiom och barrskog).

 

 

 

Då verksamheten just nu ser annorlunda ut och den största delen av vår verksamhet är utomhus så beslutade vi att göra om vår undervisningsplan så att den blir mer konkret för just nu. Därför utgår vi fortfarande från projektet ”Vårt gemensamma jordklot”, men ur ett annat perspektiv, och genom att se på hur vår värld ser ut idag: Covid-19-pandemi, barnens intressen & aktuell årstid hitta ett nytt spår.

 

I och med Covid-19 startades projekt kopplade till hygien i form av experiment, tvålskapande och reflekterande samtal med barnen kring vad vi kan göra för att hjälpa till & ta vårt ansvar att inte sprida virus etc.
I och med årstiden så planterar vi mycket och detta kopplat till barnens eget visade intresse kring djur och deras bajs tänker vi oss ett projekt kring kretslopp. Vad sker i processen från frö till planta? Plantan, vem äter den och vad händer när maten ska ut? Etc. etc.

 

 

 

 Vi arbetar i mindre grupper med olika aktiviteter som tidigare (ex. analog och digital programmering, språkgåtor, experiment, skapande, läsning etc.) kopplade till projektet.   

 

-         Då vi är ett nytt arbetslag och det har varit en del förändringar för barngruppen så beslutade vi att nu dela upp oss mer i vissa situationer. Vi kommer därför ha två samlingar och vakenvilor istället för en så att varje barn får möjlighet att komma till tals ordentligt, få en lugn stund och verkligen känna sig uppmärksammat.

 

 

 

-          Vi har utöver de planerade aktiviteterna även samling varje dag där vi pratar vi mycket om dagar, månader och årstider för att sedan antingen samtala och diskutera med barnen eller ha någon typ av aktivitet kopplad till olika ämnen (Grupplekar, mycket tal och antal, språklekar, sant eller falskt, sång mm).

 

 

 

 

 

2.     Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

-          Utveckla barnens förståelse och kunnande om vad ett kretslopp är och vad som kan ske i det

 

-          Utveckla barnens förståelse för hur människor påverkar vår natur och omvärld

 

-          Utveckla barnens kunskap om djur och dess egenskaper

 

-          Utveckla barnens kunskap om deras närmiljö och det som finns i den samt deras förståelse för tid, rum och den värld vi lever i

 

 

 

3.     Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

-          ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

-          respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 

-          förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

-          förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

-           förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.”

 

 

 

 

 

4.     Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot

 

-          Vi skapar rum för aktiviteter utomhus, tar med det vi i vanliga fall gör inomhus ut och delar upp oss för att möjliggöra möten och mer fokus.

 

-          Vi tar tillvara på det vi har runtomkring oss: skogen och andra platser (fotbollsplaner/lekparker tex.) för rörelse och utforskande. Tar med oss material för att optimera vårt utforskande: luppar, tänger, insektsburkar, förstoringsglas, fakta om och bilder på insekter & djur…

 

-          På var ställe vi är söker vi efter sådant kopplat till vårt tema: vilka djur kan vi se och varför bor de just här? Hittar vi bajs tar vi, om möjligt, med det tillbaka för att ha i vår ”bajsutställning” och söker efter egenskaper för djuret.

 

-          På gården har vi tillsammans med andra avdelningar startat upp en ”natur-fakta-vägg” för att möjliggöra reflekterande samtal hos barnen.

 

-          Utomhus har vi fokuserat det biom som vi själva har i vår närmiljö, nämligen barrskog, vi går till vår speciella plats i skogen där vi studerat hur platsen förändras över tid (årstider) vi har studerat vilken typ av växt och djurliv som finns i vår närmiljö, vi har även ansvarat för att plocka skräp för att hålla skogen ren och skydda djuren och naturen från människans nedskräpning.

 

-         Vi programmerar kring plantering: barnen får berätta vad som behövs för att kunna plantera (frö, jord, vatten & sol) för att sedan placera ut bilder av dessa på en programmeringskarta, sedan får de berätta i vilken ordning vi ska göra de olika momenten och sedan programmera blueboten i rätt ordning.

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-         De olika biomen finns sedan tidigare i miljön, tillgängligt för barnen ihop med djur som finns i dem.

 

-         Vi har inne på avdelningen en sorteringsstation där vi sorterar plast, papper, pant och övrigt.

 

-         Vi har på samlingen olika aktiviteter kring djur, t ex språkgåtor med djur i fokus, vi arbetar med årstider, ”sant och falskt” aktivitet där barnen får ta ställning till olika påståenden om djur och natur. Aktiviteter kring barnkonventionen där barnen får ta ställning till olika påståenden om vad barn har rätt till, demokratiska omröstningar m.m.

 

-         Vi delar upp samling och vakenvila i två grupper för att skapa lugn och för att ge talutrymme och plats till varje barn.

 

-         Vi ser över material och böcker för att spegla våra mål.

 

-         Rensar i miljön och gör om.

 

 

 

5.     Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

-         Vi arbetar med att utveckla barnens förståelse för sin egen påverkan av vår omvärld, tex genom att vi ritar på båda sidorna av ett papper och använder blyertspenna och sudd för att minimera vår pappersförbrukning, vi är noga med att barnen förstår syftet med detta, nämligen var papper kommer ifrån och att skog skövlas för vår möjlighet att använda papper

 

-         Vi arbetar med att varje barn känner att de får göra sin röst hörd och få sin åsikt respekterad samt göra detsamma för andra. Vi motiverar alltid för barnen varför vi gör eller inte gör på ett visst sätt och tex när vi kan uppfylla barnets önskemål så att barnen förstår att de blir lyssnade på.

 

-         Vi fortsätter ingången med djur i världen då djuren fångat barnens intresse och har resulterat i att de lär sig mycket om djuren i världen samt den plats de lever på och hur vi människor påverkar den.

 

-         Vi arbetar med vårt medforskande och nyfikna förhållningssätt kring vårt projekt, där vi tillsammans med barnen reflekterar, funderar och undersöker.

 

-         Vi upprepar, återkopplar och presenterar resonemang och förklaringar på olika sätt så att alla barn har möjlighet att ta till sig kunskap utifrån deras olika förutsättningar och utmanar barnen därefter.

 

 

 

6.     Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

-          Vårt gemensamma jordklot

 

-          Skräpsortering, skräpplockning i skogen, vår egen förbrukning av material på avdelningen, återvinning.

 

-          Språklekar: rim och ramsor, språkgåtor om djur, sånger, sant eller falskt, kategorisering av djur/insekter, frukt/grönsaker etc.

 

-          Skapande i olika form: naturmaterial tas in, vi målar sådant vi tänker och upplever från utflykter/sagor/berättelser om djur

 

-          Programmering: analogt och digitalt kopplat till speciellt plantering. Vi programmerar också analogt genom att följa instruktioner av hur man ritar djur steg för steg.

 

7.     Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

-         Vi dokumenterar kontinuerligt våra aktiviteter med fokus på barnens görande

 

-         I den mån vi hinner/kan läggs detta upp som lärloggar eller som dokumentation utomhus på väggar.

 

-         Målet är också att få barnen mer delaktiga i att få fram dokumentationen, låta de få visa vad som ska dokumenteras, de får fota osv.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: