Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JURAFF0 Affärsjuridik

Skapad 2020-06-10 21:45 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Juridik
Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr [...]affärslivet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.

  • Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan.

  • Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster.

  • Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren.

  • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.

  • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare.

  • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.

  • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs.

  • Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister.

  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Matriser

Jur
JURAFF0 Affärsjuridik

E
D
kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
C
B
kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Redogörelse och begrepp
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör företag. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör företag. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör företag. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dokument
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat något sådant dokument.
Problemlösning
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika affärsjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Rättsfilosofi
Eleven beskriver översiktligt affärsjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Egen bedömning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: