Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 9- Läskedryckstema

Skapad 2020-06-12 09:38 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Läskedrycksindustrin
Grundskola 9 Teknik
I det här temat ska eleverna lära sig mer om stora industriella processer (tillverkning av läskedryck och olika processer runt detta), styrning och reglering av dessa, företag och deras strategier och marknadsföring, och konsumentperspektivet. Återvinning och cirkulär ekonomi är viktiga begrepp.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med ett tema som handlar om tekniken bakom en av våra vanliga livsmedelsprodukter. Den produkten vi ska vi dyka in i är läskedrycken och det finns ett antal kända läskedrycksmärken. Här kommer vi både att studera produkten, design, något om företagen och deras profil och marknadsföring, miljö, betydelse för människa och samhället, materialflöden och återvinning, tillverkningsprocessen och tekniska system i denna där styrning och reglering av processen är centralt. Betydelsen av digitalisering i industrin, hur detta påverkat den storskaliga industrins utveckling och produktionskapacitet. Gällande materialflöden och återvinning är avfallstrappa och cirkulär ekonomi centrala begrepp. 

Temat spänner över 10 veckor (1h/vecka). 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar, gruppdiskussioner, och enskilt arbete främst med digitala hjälpmedel. Studiematerialet består filmer till vilket faktatexter har tar tagits fram där begreppen som kan kopplas till temat finns. I temat ingår förutom ett begreppsprov också att eleven ska lära sig att göra ett processchema (digitalt) och skriva en resonemangsuppgift där ett förslag till lösning ska utarbetas och analyseras. Uppgifterna genomförs på lektionstid men den som inte hinner klart på lektionen får arbeta hemma. Läxor blir att se på filmerna som ingår i temat.

 

Vad ska du lära dig?

De mål som du förväntas uppnå är

 •  identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 •  identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 •   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 •   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 •   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Kvalitet, Batch, Pall, Process, Processchema, Karbonisering, Styrning, Reglering, Sensor, Återkoppling, Ärvärde och Börvärde, Regulator, Styrsignal, Fiberoptisk kabel, Sakernas Internet, Big Data, Preform, Återvinningsbarhet , Smörjning, Kylning (i aluminiumburkstillverkningen), Lackning (i aluminiummburkstillverkning), Grovsortering , Vakuumsug, Plastsammansättning, Infraröd teknik, Luftstråle (I infraröda tekniken), Nyråvara, Linjär ekonomi, Cirkulär ekonomi, Delningsekonomi, Hållbar design Avfallstrappa, Återvinna, Återanvända, Energiutvinna, Deponera

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Gruppdiskussioner, begreppsprov, resonemangsuppgift samt ett uppritat processchema i anvisat datorprogram

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik

E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
 • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
 • Tk
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med digital modell
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med digital modell där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med digital modell där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: