Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A

Skapad 2020-06-12 13:26 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Planering baserad på boken Matteborgen 4A för kapitel 1-5
Grundskola 5 Matematik
Vi fortsätter att arbeta med läroboken Matteborgen i årkurs 5. Denna planering visar mål, undervisning och bedömningstillfällen för Matteborgen 5a som vi arbetar med under höstterminen.

Innehåll

Mål för eleven:

STORA TAL:

Kunna...

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0- 1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera och subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

GEOMETRI:

Kunna...

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

 

DECIMALTAL:

Kunna...

 • vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

 

VIKT OCH VOLYM

Kunna:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

 

TEMPERATUR OCH DIAGRAM:

Kunna...

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Arbete med problemlösning
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Matteläxor
 • Mattespel och kluringar
 • Färdighetsträning 
 • Diagnoser till varje kapitel.
 • Matteprov 

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 5A

Matris till Matteborgen 5A

Behöver träna mer på
Visar godtagbara kunskaper
Visar säkerhet
1:1 Kapitel 1 Stora tal
Du ska kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
Du kan med säkerhet läsa och skriva tal inom talområdet 0 -1 000 000
1:2
Du ska kunna ordna tal efter storlek
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska ordna tal efter storlek
Du kan ordna tal efter storlek
Du kan med säkerhet ordna tal efter storlek
1:3
Du ska kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
Du kan med säkerhet addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
1:4
Du ska kunna använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du kan räkna använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
Du kan med säkerhet använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
1:5
Du ska kunna avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du kan avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
Du kan med säkerhet avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet
2:1 Kapitel 2 Geometri
Du ska kunna räkna ut en rektangels area
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du räkna ut en rektangels area
Du kan räkna ut en rektangels area
Du kan med säkerhet räkna ut en rektangels area
2:2
Du ska kunna använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du ska använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du kan använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
Du kan med säkerhet använda enheterna cm2 (kvadratcentimeter och meter2 (kvadratmeter) för area
2:3
Du ska kunna använda enheterna meter, kilometer och mil
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan använda enheterna meter, kilometer och mil
Du kan med säkerhet använda enheterna meter, kilometer och mil
2:4
Du ska kunna förstå och använda skala
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förstå och använda skala
Du kan förstå och använda skala
Du kan med säkerhet förstå och använda skala
3:1 Kapitel 3 Decimaltal
Du ska kunna vad decimaltal och "en hel" innebär
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara vad decimaltal och "en hel" innebär
Du kan vad decimaltal och "en hel" innebär
Du kan med säkerhet vad decimaltal och "en hel" innebär
3:2
Du ska kunna skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då ska skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du kan skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Du kan med säkerhet skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
3:3
Du ska kunna skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du kan skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Du kan med säkerhet skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
3:4
Du ska kunna storleksordna decimaltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska storleksordna decimaltal
Du kan storleksordna decimaltal
Du kan med säkerhet storleksordna decimaltal
3:5
Du ska kunna addera och subtrahera enkla decimaltal
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan addera och subtrahera enkla decimaltal
Du kan med säkerhet addera och subtrahera enkla decimaltal
4:1 Kapitel 4 Vikt och volym
Du ska kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du kan jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Du kan med säkerhet jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
4:2
Du ska kunna växla mellan olika volymenheter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska växla mellan olika volymenheter
Du kan växla mellan olika volymenheter
Du kan med säkerhet växla mellan olika volymenheter
4:3
Du ska kunna jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du kan jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Du kan med säkerhet jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
4:4
Du ska kunna växla mellan olika viktenheter
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du växla mellan olika viktenheter
Du kan växla mellan olika viktenheter
Du kan med säkerhet växla mellan olika viktenheter
5:1 Kapitel 5 Temperatur och diagram
Du ska kunna läsa av termometern
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa av termometern
Du kan läsa av termometern
Du kan med säkerhet läsa av termometern
5:2
Du ska kunna läsa av och förstå linjediagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa av och förstå linjediagram
Du kan läsa av och förstå linjediagram
Du kan med säkerhet läsa av och förstå linjediagram
5:3
Du ska kunna rita linjediagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska rita linjediagram
Du kan rita linjediagram
Du kan med säkerhet rita linjediagram
5:4
Du ska kunna räkna ut medelvärde
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska räkna ut medelvärde
Du kan räkna ut medelvärde
Du kan med säkerhet räkna ut medelvärde
5:5
Du ska kunna läsa av och förstå cirkeldiagram
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska läsa av och förstå cirkeldiagram
Du kan läsa av och förstå cirkeldiagram
Du kan med säkerhet läsa av och förstå cirkeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: