Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4a_Projektutvärdering_Kulan

Skapad 2020-06-12 13:33 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Det här är kulans projektavstämning gällande terminens språkprojekt. Stora anpassningar har fått göras pga Corona och andra orsaker, men vi anser att vi ändå har haft ett lyckat språkprojekt.

Innehåll

Projektutvärdering:

vi har uppfyllt delar av projektet och andra inte. Vi anser att vi har nått önskade resultat gällande att introducera barnen mer för litteratur. Vi har ökat barnens intresse för läsning och samarbetat mer med hemmet kring detta. Genom att barnen tar med sig en bok hemifrån kan vi mötas i kulturen och skapa intresse för varandras kulturer. 
I våra dramatiseringar har vi övat barnen på att lyssna samt att reflektera och ställa frågor. De har också fått chansen att bearbeta och uttrycka känslor kopplat till de sagor vi berättat. Vi känner att vi har kunnat arbeta aktivt med hur barnen pratar med varandra i gruppen samt hur de lyssnar vilket var ett övergripande syfte. Vissa andra delar vi inte hunnit arbeta vidare med tillräckligt mycket pga omständigheterna som varit. Vi har pratat om symboler och varit på symboljakt men inte hunnit arbeta vidare med tillräckligt många symboler för att vi ska anse oss nöjda. Barnen har fått lägga fram teorier om symbolernas betydelse men vi har inte forskat vidare kring den egentliga betydelsen och heller inte hunnit skapa egna skyltar med symboler som representerar barnens sociala miljö på avdelningen. Vi har dock utökat och lagt till andra saker till projektet så som tex att arbeta med bokstäver och sitt egna namn, något som skett på initiativ av barnens intresse. Genom att vi låter barnens intresse styra oss främjar vi barnens inflytande över projektet. 

då mycket av undervisningen har ägt rum under samlingen så har även reflektionerna ägt rum där snarare än individuellt eller i små grupper. Vi har tagit del av barnens tankar, frågor och teorier och sedan beslutat hur vi ska gå vidare. 

 

vi ser att barnen har lärt sig bokstäver, att kunna känna igen sitt egna namn, förmågan att kunna berätta en saga med hjälp av rekvisita samt utan rekvisita. Exempelvis har de skrivit egna böcker med hjälp av oss pedagoger. Vi har också sett hur de tolkar många symboler och upptäcker nya symboler i vår omgivning. Vi har också märkt en skillnad i hur barnen löser konflikter med varandra mer verbalt och hur de lärt sig att diskutera och argumentera på en ny nivå. 

Barnen har fått syn på varandras kunskap och lärande genom dokumentation och diskussion, och genom att de som redan kan har fått vägleda och hjälpa de som lär sig. 

Det har varit kämpigt med organisationen. På grund av rådande läge har personalstyrkan varit svajig och vi har fått skala av och minska tillfällen med undervisning. Vi har inte kunnat ha små projektgrupper i den mån vi planerat och har fått försöka flytta ut projektet utomhus med resultatet att vi tappat barnens fokus och intresse. då vi varit utomhus den mesta tiden har den pedagogiska miljön inte kunnat påverka så som vi velat. Och utomhus har det varit svårt att fånga barnens intresse och avskärma en plats för undervisning. 

Vi har haft en bra planering och gjort så gott vi kunnat men önskar inför nästa projekt att vi kan dela upp oss mer i små grupper och jobba mer enskilt med färre barn. Detta för att enklare kunna se till att alla barn kommer till tals och blir delaktiga och känner att de har inflytande. 

Vi är mest stolta över det barnen är stolta över och det är bokprojekt där de fått ta med sig en bok hemifrån. Barnen har sett fram emot sin tur och med stolthet visat upp sin bok. De har intervjuats kring sin bok och fått visa upp en del av sitt hem och sig själv. 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: