Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering4a_Projektutvärdering_Farsta_förskolor Skrinet

Skapad 2020-06-12 13:46 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Utifrån barnens intresse för att söka information och lära sig mer om olika saker påbörjade vi ett projekt där barnen fick välja ett varsitt ämne att forska kring och utforska på olika sätt.

Innehåll

Syfte med utvärderingen

Projektutvärderingen görs för att se hur vi har organiserat vår utbildning utifrån de målområden vi valde i "projektplanering2, projektbeskrivning". Kan vi se ett förändrat kunnande och en ökad förståelse inom vårt valda målområde hos barnen, både gruppen och det enskilda? Denna utvärdering utgör sen underlaget till er självvärdering (WKI) samt hur ni går vidare till nästa läsår. 

 

Projektutvärdering:

 • Hur uppfyllde vi projektets syften och varför?

Ett syfte var att barnen skulle få hämta information om sitt valda ämne genom olika medier. Detta uppfylldes genom att barnen fick gå till biblioteket och låna böcker som vi sedan läste tillsammans på förskolan. Vi hjälptes också åt att hitta information på internet. Genom vardaglig kommunikation tog vi vara på barnens funderingar och hjälpte dom att lära sig mer.

Innan vi började leta fakta fick barnen formulera tre frågor som de ville ta reda på om sitt ämne. Vi tog också reda på barnens förkunskaper genom att låta dem berätta vad de redan visste om sitt ämne. Barnen fick även uttrycka sina egna teorier kring de frågor som de hade valt att forska kring. Syftet med detta var att kunna få syn på barnens lärande och förändrade kunnande genom att jämföra deras förkunskaper med det de lärt sig under projektets gång. Nästa steg i projektet var att vi skulle börja ”forska” och inhämta kunskap. Detta förhindrades dock av Covid-19 då vi hade hög sjukfrånvaro av både barn och Framförallt pedagoger under resten av terminen. På grund av Covid-19 fick vi tänka om och lägga mestadelen av vår verksamhet utomhus, vilket gjorde att vi fokuserade på andra typer av aktiviteter tillsammans med barnen.  

 

 • Hur har barnen haft inflytande i projektet?
  Barnen har haft stort inflytande genom att de har fått välja ett ämne själv att forska kring. De har själva valt vilka frågor de vill utforska. De har även varit delaktiga i val av böcker att söka information i.
 • Hur reflekterade vi med barnen?Vi reflekterade tillsammans med barnen i samtal, enskilt eller i mindre grupper. Det skedde både planerat på initiativ av oss pedagoger men även spontant på barnens initiativ när de gav uttryck för sina funderingar eller teorier.
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen? Hur vet vi det?
 • Vilket lärande och förändrat kunnande har skett hos det enskilda barnet? Hur vet vi det?
 • Hur har barnen fått syn på sitt eget/andras lärande? Hur vet vi det?

  Vi tog reda på barnens förkunskaper och teorier men hann inte följa upp och dokumentera deras lärande Och förändrade kunnande pga personalbrist vid covid 19, därför kan vi  några slutsatser kring detta.
 • Hur har vår organisation fungerat?
  Organisationen baserade sig mycket på individen, och att en pedagog kunde avsättas för att arbeta med barnen enskilt eller i mindre grupp. Detta fungerade dock inte -19 då vi haft hög frånvaro bland pedagoger pga nya riktlinjer vid covid 19. Troligtvis hade det gått lättare att fullfölja projektet om vi haft möjlighet att jobba gemensamt kring samma ämne.
 • Hur har den pedagogiska miljön fungerat?Projektet har tagit del i den pedagogiska miljön främst genom att böcker som vi använt i projektet har varit tillgängliga för barnen och bidragit till att de ofta spontant läst/tittat i böcker tillsammans med kompisar eller pedagog. Vi har också använt oss av digitala hjälpmedel för att ta reda på mer om olika djur, t.ex läst och sett på bilder och filmer om hur snabbtåg fungerar, sett en balettföreställning och sett film om olika djur.
 • Hur har vårdnadshavarna involverats?Vårdnadsvarare har informerats om projektets syfte och våra tankar, hur vi arbetat med projektet under dagen.
 • Vad blev bra/mindre bra? Varför?Det som var bra var hur vi tog reda på barnens förkunskaper och teorier. Att vi lät barnen själva välja tre frågor att forska kring. Hade vi kunnat fullfölja projektet hade vi fått en tydlig bild av barnens lärande och förändrade kunnande under projektet.Mindre bra: att det var svårt att jobba gemensamt då nästan alla barn hade valt olika ämnen. Det hade blivit mer lättarbetat (särskilt under en pandemi) om vi haft ett gemensamt ämne att jobba med i barngruppen.
 • Vad är vi mest stolta över i projektet?Starten på projektet, hur vi tog reda på barnens förkunskaper o teorier. Barnens inflytande. Att vi hade olika steg i projektet som vi följde i tur och ordning ; först låta barnen välja ämne och frågor att forska kring, sen ta reda på Barnens förkunskaper och teorier, sedan hämta information.
 • Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?
  Underlätta genom att ha ett gemensamt ämne att samlas kring.

 • Vilka erfarenheter har vi gjort under året som kanske kan bli till beprövade erfarenheter?Att formulera steg att följa i projektet, först genomför vi steg ett, innan vi påbörjar steg två osv.
 • Vilka teorier har vi använt oss av?
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: