Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knopparna 2020/2021

Skapad 2020-06-15 07:55 i Trollgårdens förskola Falkenberg
Förskola
I detta projekt kommer vi att arbeta med de matematiska begreppen samt storleksbegreppen genom olika uttrycksformer.

Innehåll

Projektplanering, Matematik genom de hundra språken.  

 

Erfarenheter och lärdomar

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående årsutvärdering?

Vi fortsätter att reflektera med barnen, att lära tillsammans med barnen och ta tillvara på varandras styrkor. 

Vilka är våra identifierade förbättringsområden?

-Vi har sett i vår utvärdering att vi behöver jobba mer med matematik. 

-Vi ser att barnen mår väldigt bra av att få vara i mindre grupper, med en närvarande pedagog. Gruppen blir nyfiken när de bjuds in till ett meningsfullt sammanhang. 

-Vi upplever att barnen visar ett stort intresse för sagor i olika former, främst bockarna bruse. Vi ser även att barnen visar intresse för bygg och konstruktion

-Vi behöver utveckla vår hall situation och skapa en lugn och utvecklande miljö där vi kan samtala med barnen, utveckla deras ordförråd, begrepp och samtidigt möjliggöra för dem att utveckla förmågan att klä av och på sig. 

 

Innehåll och syfte

Vad är det vi vill möjliggöra för barnen att undersöka utifrån både barn och pedagogers tankar och idéer?

På hur många olika isätt kan barn uttrycka och förstå "Bockarna bruse" Vi vill ge barnen möjlighet att möta sagan i många olika uttrycksformer.

Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förståelse för matematiska begreppen stor, mellan och liten, lägesorden såsom över och under samt geometriska former 

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte

Vilken miljö vill vi välkomna in till?

Vi vill välkomna barnen till en trygg miljö som bjuder in till lek, samtal och lärande. 

Hur väcker vi barnens nyfikenhet kring det som vi vill utforska tillsammans?

Vi väcker barnens nyfikenhet genom att bjuda in på ett spännande och lärorikt sätt. Genom att både verbalt och genom vårt kroppsspråk försöker vi skapa en nyfikenhet och intresse hos barnen för undervisningen. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och intresse för undervisningen genom att bjuda in barnen till undervisningen genom att använda oss utav estetiska uttrycksformer som vi upplever att barnen visat intresse och nyfikenhet för. 

Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vi iakttar vart vi ser att barnen väljer att sätta sig med de olika materialen. Vi försöker att göra tillgängliga miljöer för barnen där barnen själva kan spontant dramatisera bockarna bruse. Vi tar tillvara på barnens spontana tankar och idéer på hur de kan uttrycka matematiska begrepp och sagan i vardagssituationer såsom till exempel matsituationen. Vi vill göra dokumentationen  tillgänglig för barnen och genom att skapa en bockarna bruse skog tillsammans med barnen som vi har tillgänglig för barnen för att bidra till samtal och reflektion mellan barnen kring projeketet. 

Hur blir lärmiljöerna ett stöd för oss i vårt projekterande arbetssätt?

Vi vill skapa en plats för barnens eget berättande med figurer de kan använda i sitt utforskande. Vi vill ha bilder som inspiration. 

Vi vill tillföra troll och bock utklädningskläder och iscensätta en dramamiljö. 

Laminera bilder på sagan som de kan använda på egen hand. Tillverka broar av brädor att ha både ute och inne. 

Vi har matematik material för konstruktion som vi ger en tydligare plats. Vi har kapplastavarna som också ett konstruktionsmaterial. 

Vi vill även ge barnen möjlighet att uttrycka och undersöka matematiska begrepp och sagan i flera olika vardagliga aktiviteter såsom till exempel matsituationen genom att prata om och benämna stor, mellan och liten kring olika föremål som finns på bordet och vilka karaktärer från sagan som de kan symbolisera. 

 

Organisation och arbetssätt

Hur organiserar vi den planerade undervisningen?

Vi planerar undervisningens innehåll gemensamt och sedan ansvarar varje pedagog för sin grupp. Alla grupper behöver inte göra samma saker alltid.  

Vi delar in barnen i olika kunskapsgrupper. För att barnen lättare skall bli utmanade och sedda utifrån var de befinner sig. Barnen blir lättare lyssnade till och vågar delta när vi är mindre grupper. Vi som pedagoger får lättre att lyssna in gruppen och följa barnens intresse. 

Vilken eller vilka strategier (arbetssätt) tänker vi använda?

Intresset för Bockarna bruse finns redan i gruppen barnen frågar efter sagan och vi läser den om och om igen. Vi kommer att tillsamman med barnen skapa en tredimitionell värld där vi kan dramatisera och leka med sagan. 

Vi kommer skapa och köpa in rekvisita så att barnen kan klä ut sig och pröva olika roller i leken. 

Vi kommer att använda oss utav olika estetiska uttrycksformer såsom räknesånger, sagor, skapande( bild, färg, form.) Barnen får skapa tex bockar av tex stenar eller naturmaterial, rita med penna papper. Vi vill låta barnen möta sagan i bokform, flanosaga, dramatisering, 3d figurerna och upp projicerad. Då vi upplever att barnen har ett intresse för dessa estetiska uttrycksformer. 

Kollaborativa processer?

Vi delar in barngruppen i olika kunskapsgrupper  där vi blandar olika åldrarna för att ge barnen möjlighet att lära med och av varandra.

Hur introduceras lärmiljöerna för barnen?

Vi kommer att ha boken om bockarna bruse tillgänglig för barnen att själva läsa och kolla i. Vi kommer att sätta upp bockar och troll i olika storlekar som kommer att vara tillgängliga för barnen att se, samtala och reflektera kring. Vi har skapat fantasilådor som vi använder i undervisning där vi har bilder på bockar och troll i olika storlekar och föremål i olika storlekar där barnen kan sortera vad som är större eller mindre än bilden på bocken eller trollet. Vi har skapat en bro inne på avdelningen där barnen själva och tillsammans med pedagogerna har möjlighet att själva leka, samtala och dramatisera bockarna bruse samt utforska begreppen stor, mellan och liten genom leken. 

Hur möjliggör vi för barnen att mötas och samtala om projektet och sitt utforskande? 

Vi kommer genom dokumentationen från undervisningen i form utav bland annat bilder från undervisningen ge barnen möjlighet att samtala tillsammans om undervisningen. Detta genom att sätta upp dokumentationen på en synlig plats för barnen på avdelningen. Vi kommer att bygga upp en skog till bockarna bruse tillsammans med barnen som kommer att vara tillgänglig för barnen att samtala och reflektera kring. Genom att ha rekvisita såsom mantlar och diadem tillgänglig för barnen vill vi ge barnen möjlighet att dramatisera och utforska bockarna bruse i leken och vardagen. 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen?

Vi kommer att lägga ut på unikum dokumentation från projektet och sätta upp bilder i hallen från projektet. 

Hur kan vi samverka med vårdnadshavarna och använda oss av deras kunskaper som ett tillägg i vårt projekt?

Under året kanske våren skickar vi med barnen deras saga i någon form hem.

 

Kompetensutveckling

Behöver vi pedagoger fördjupa våra kunskaper inom vårt valda projektområde?

Vad behöver vi veta mer om för att kunna förstå och få syn på barnens utforskande och även utmana dem vidare?

Vi undersöker och lär oss tillsammans med barnen de olika matematiska begreppen samt lägesorden. Vi vill uppmuntra barnen till att använda matematiska begreppen liten, mellan och stor i olika vardagliga sammanhang. Där vi pedagoger uppmuntrar genom att tydligt benämna begreppen i olika sammanhang.

 

Hur går vi tillväga för att fördjupa våra kunskaper inom det aktuella projektområdet?

Genom att läsa litteratur kring området. 

 

Sammanfattning av undersökningsperioden

Vilka frågor och funderingar har vår undervisning och lärmiljö väckt hos barnen?

Vi upplever att under vår undersökningsperiod visade barnen intresse för att utforska begreppen stor, mellan och liten i olika sammanhang. Barnen visade även ett stort intresse för sagan om bockarna bruse och de matematiska begrepp som framkommer i sagan. Barnen har visat intresse för att genom olika uttryckssätt utrycka matematiska begrepp och sagan om bockarna bruse.l 

 

Vad utifrån detta vill vi undersöka vidare och fördjupa?

Vi vill fortsätta att utforska vidare matematiska begreppen stor, mellan och liten. Genom olika uttrycksformer och barnens fantasi och föreställningsförmåga vill vi vidare utveckla och utmana barnen kring matematiska begreppen stor, mellan och liten  

Formulera och konkretisera mål

Vilka läroplansmål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet kopplat till syftet med projektet?

- förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att uttrycka, kommunicera, upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika uttrycksformer såsom bild, form, drama och musik. 

Det betyder för oss

Att barnen utvecklar förmågan att kunna uttrycka  matematiska begrepp på flera olika sätt och sammanhang. Genom att barnen får möjlighet att dramatisera, sjunga, måla och skapa karaktärer ifrån sagan om bockarna bruse och på så sätt få möjlighet att utveckla dessa förmågor. 

 

- förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Det betyder för oss

Att utveckla dessa förmågor genom olika estetiska uttrycksformer undersöka, urskilja och uttrycka matematiska begrepp.  Skapa förutsättningar till att barnen utveckla förmågan att förstå samband mellan begreppen stor, mellan och liten. 

 

-  förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga

Det betyder för oss

Genom att låta barnen själva dramatisera sagan om bockarna bruse ge barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: